#3197: Stora Biografteatern

-o-I-.-nqso.nn...-lu.

FÅ. 

   

 ag v v

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

.n

FÖRESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Siste4 föreställningen börjar
kl. ,lö e. m. Sön lt helgdagar i

str-fu 0,

Pul-find 0-

 

  
 
  
  

2

4

2 billiglietsföreställningar f" f
A i kl. 30.4e.m. J , , .

 

 msV 15.- 2! E N tr n E; 

lzsta plats 50 öre, 2zdra. plats
35 öre, 3:dje plats 25 öre.
Barn under 12 år 35, 25 0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

I-I ll-O-O-IO-l-l-n-C

.pum-l-...ug-m-gng...

 

fr. o. m. Måndagen den 14 t. o. m. Torsdagen den 17 Nov.

 

 

6

KULLEN.

i HARLIGVA NATURSCENERIER. 0 

 

 

 

.IV -vvww N-Jf. .-fcf.,vx.

Cowboyns kärlek eller Flickans äventyr.

Spännande bild från vilda Vestern.

Ingen av de unga Cowboys kundeV ana att en kvinna
skulle bliva deras nya värd, denna intressanta upptäckt gör
Dick Ghirley först då han står vid stationen och ser Ricarta
Pinto tilltela en dam. Den vackra lilleJ damen går emot Dick
presentera sig och frågar om det är han som skall hämta
henne. Dick blir mycket förvånad.

För-våningen blir icke mindre då. de komma till bestäm-
melseorten och Dick resenterar henne, de göra .nu allt för
att motagandet skall liva så elegant som möjligt. Den nya
värdinnan blir snart vand vid det nlya livet och befinner sig
utmärkt. Hon är vänlig mot alla, ock ser det ut som hon
tyckte bäst om Dick

En dag då alla äro ute på jagt, kommer Pinto med ett
brev till henne, som han säger är från Dick, vari denne med-
delar henne, att han blivit skadad och beder henne följa bre-

Spännande drama
i Bränningarne.

vets överbringare. Utan misstanke följer hon Pinto, som själv
har skrivit brevet för att kunna bortföra henne. När de kom-
mit ett stycke från farmen, kommer Pintos kamrater, griper
den lilla värdinnan och bär henne till deras blockhus.

Strax efter kommer Dick och hans kamrater tillbaka
och blir förskräckta. då. de ej finner henne hemma. En av
dem finner brevet som hon har kastat ifrån sig, och de äro
genast klara med situationen, en indian följer Pintos spår,
de andra. följer efter till häst, de nå blockhuset där flickan
sitter innanför dörren bunden och maktlös inför Pontos råa
tillnärmelser. Det är blott ett ögonblicks värk att befria
henne och gripa Ponto. En efter en komma de andra ut och
bliva strax bundna vid hästarna. På vägen hem har hon och
Dick blivit eniga. om framtiden och bliva lyckönskade på. det

 

[FJWETT TTCÖGQ

hjärtligaste av alla deras vänner.

Storslagen Edison
konstiilm.

 

Jean Garnier harisin ungdom farit till sjös i de varma
länderna och senare dåy han nådde msndomens ålder fann han
en ledsagerska genom livet o. satte bo i den lilla kuststad där
han var född, där har han sedan dess levat som fiskare o. dag
efter dag i ett strävsamt liv, fråntvingat havet vad han o.
hans familj behövde till sitt uppehälle. Nu sitter han som en
gammal man i sin stuga, vår Herre tog hans hustru för många
år seden o. han fråntog också Jean Gamies sina ögons ljus.

Som en blind gumling släpar han sitt liv fram. Sin
enda solglimt som har blivit kvar för honom är hans dotter,
som nu är en skön och strålande kvinna, ilsklägets stolthet
o. alla de unga fiskar-nas åtrå, särskilt är det två. som käm-
par om hennes gunst Paul Duleois o. Alfred Moine båda äro
i e präktiga unge människor, gods vänner, men från den stun-
den dä Katarina valt Paul vaknar svartsjukans hat i Alfreds
hjärta. Han glömmer vänskapen, glömmer sig självI o. i sin
försmådda kärlek beslutar han röja Paul ur vägen.

En afton då han vet att Paul tänker ro över till den
andra sidan fjorden för att köpa förlovningsringar till sin
brud, lossar hen en planka i bottnen av den båt Paul skall
begagna o. för att omöjliggör-a hans räddning gör han de an-
dra båtarna obrukbara.. Det börjar mörkna vädret är stilla,
men ute i horisonten över huvet uppstiga svarta skyar, som
icke lovar godt för natten. Till råga på. allt kommer icke
Paul som Alfred hade beräknat utan i hans ställe kommer
Katarina o. går ibåten för att ro över fjorden, Hon har ing-
en aning om den lösa bottenplankan o. med kraftiga årtag
driver hon båten till sjös utan rädsla för det oväder som är
i antagande. Vi ser henne försvinna bakom hamnpiren o. i
samma ögonblick mötes på stranden de två. rivalerna., den in-
tet ont anade Paul vars ansikte strålar av lycka vid tanken
på. det ärende som han skall uträtta, o. Alfred vars blick är
under tycket av det skurkstreck han har begått. Då. han ser
att båten är borta bliver han som träffad av blixten, blott en
har rätt till att begagna, den förutom Paul o. han o. denne
andre är Katarina!

Medan Paul går bort för att hämta årtullar till den
andra, båten, går Alfred viljelös fram och tillbaka på. stran-
den, hsn vet inget, förmår knappast att tänka, begriper blott

Den äkta mannen i

.är Iv-T-

r.

 
 

"Kvartil-:7 I I:

nina 11 carl

 

att den flickan han älskar av hela sin själ är på väg att lida
döden genom hans förbrytelse. Plötsligt ljuder genom stor-
men. som har tilltageti kraft o. tvingat havet att visa sina vi-
ta tänder, ett skärande kvinnoskrik utifrån sjön, ett rop från
en människa i havsnöd, den lösa plankan har gjort sin plikt,
vattnet har trängt in i båten långsamt o. obemärkt har det
stigit tills situationen med ens står klar för den unga flickan
o. hon förstår att det här gäller liv eller död.

Hennes ångestrop ljuder över sjön tills Alfred icke kan
utståJ att höra det längre, lien springer-iden båt som är kvar
och utan att bry sig om att han sätter sitt liv å. spel då. bå-
ten icke kan styras stöter han den från land o. åter bräning-
arna suga den ut till havs. Vi ser honom o. båten dansa en
förtvivlad dans på böljtoppsrna o. ett stycke längre ut på sjön
ser vi Katarina stående i sin båt av vilken blott relingen lig-
ger över vattnet, så. sänker sig mörkret över sjön o. gömmer
för allas blickar de två. människors kamp mot elementen.

En stund senare sköljer böljorna. tvä människokroppar
uppåJ land det är Alfred o. Katarina, hon synes livlös o. Alfred
ligger länge på stranden blodig o. med sönderrivet ansigte o,
händer, innan han med största besvär kan resa. sig o. mera
krypande än gående släpa sig åstad till den gamle Jean Gar-
niers stuga, där han utmattad o. nästan livlös i osammanhäng-
ande ord talar om för den gamle, att hans dotter ligger liv-
lös på stranden o. att det är Alfred Moine, som har vållat det
för der han ville mörda. Paul Duleois. så. utandas han i arm-
arna. på den gamle blinde mannen sitt liv. Hans räddnings-
arbete har kostat hon-om livet, men hans sista gärning var att
tillkalla hjälp för att rädda Katarina, vars räddning ännu är
möjlig. Jean Garnier vecklar bort längs stranden, vägen kom-
mer han såväl ihåg från den tiden han kunde se, men stormen
är hård o. böljornas larm överröstar hans rop. Han finner
sin dotter. På sin gamla. arm här han henne hem till sin stuga
der Paul infinner sig o, der de två. med gemensamma ansträng-
ningar kallar flickan till liv. I

I en hjärtgripauda scen ser man de två åter förenade
älskande, knäböjande vid Alfred Moines lik djupt bedrövade
midt i deras glädje täckande den döde för han offrade sitt

 

 

liv för deras lycka.

skorstenen.

"Y lg"

Kollosalt
Skrattretande.

G. Segerlinds Tryckeri;

.k

än

s

få?

v ...r-1...
v A X

"ålmåxf

-W

XQSV. VW
A

:2,4

graffealern:

24
ia
s
is
Z

ii

b.

:4

 

A

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain