#3195: Stora Biografteatern

"få

I.

v :fm

.A0- 91- -
B IW

-.......
i. .

FORESTALLNINGAB

oavbrutet från kl. 6,30 e. m.

Sista föreställningen börjar

kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar f

2 billighetsföreställningar
kl. 3 0. 4 e.n1.

 

 

 
 

1

 

 

M. -f I-w-wrwvifwfy-mwfww
.k a.

V .ÅK MAA 

ograll

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

.2 à å ..-
= så aa å Vä in i.

PROGRAM I

  

  

ÅMÄNÄ f

e

 

.!

E N T R E:
lzsta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
Barn under 12 är 35, 25 0. 15 ö.

Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

0-0 Innan-U-J-I-Q-O
...q-...oucuo-...nh

 

fr. o. m. Måndagen den 21 t. o. m. Torsdagen den 24 Nov.

 

 

ITALIENS FÖRSTA DREADNOUGHT.

MYCKET INTRESANT.

De första grå håren

 

eller

 

En kvinnas avsked från sin ungdom.

Vacker och gripande Fransk konstfilm.

Fröjda dlg av livet i dina dagars vår, plocka glädjens
rosor förr än de förgår, sjunger en sångare. Ja, förr än man
anar det är ungdomen förbi och den vinnes aldrig tillbaka.

Denna bild visar oss ett stackars kvinnohjärtas avsked
med sitt livs var. Hon har varit ung, vacker och rik, många
friare har hon haft, men hennes hjerta har icke fäst sig vid
någon. Nu har hon träffat en man, som hon lärt att älska,
och som det ser ut, älskar han även henne. Hon har en släk-
ting hos sig, en ung strålande vacker flicka, hennes älskade
blir intagen av hennes skönhet och även hon börjar att älska
honom, vi förstår vilka lidande och kval det förorsakar den
andra att se huru dessa två närmar sig varandra, och för att få.
ett slut pä detta förskräckliga tillstånd talar hon med den
unga flickan, och de stämma båda möte med mannen på

 

 

diss 

 

vars ett ställe, på det ställe där den unga stämt möte .med
honom infinner sig den andra, av hans rörelse då han finner
henne där förstår hon att allt hopp för henne är förlorat, ge-
nom övermenskliga ansträngningar förmår hon behärska sig
så pass att hon kan visa honom till den plats där hans själs
älskade finnes.

Det är som om ett mörker omgav hennes själ, som om
hennes hjärta dog men hon behåller sin mask, sin stenhårda
mask. Med ett leende räcker hon den man hon älskar sin
hand, och förer honom till den kvinna han älskar. Och där är
ett leende omkring hennes mun dödens bittra leende då hon
efter att hava lagt de tvåJ ungas händer i varandras, speglar
sig och får se att hennes här har blivit grått vid tinningarna,
de första grå håren, som säger henne att hennes ungdom är förbi.

  

Det hemliga rummet.

mycket spännande Drama.

Skådeplatsen för det drama som här spelas är marki-
sen av Croxmasens gamla heresäte iNormandie. Dät är en
enslings hem, der den gamle markis-en som förritiden hörde
till franska adelns muntraste medlemmar nu framlever sina
sorgna dagar, fjärran från den stora världens liv ochlarm en
gammal bitter menniskoskygg ensling vars mörka tllvaro blott
upplyses av en enda solsträle, den lilla Margot, som han för
nägra är sedan tog till sig, och som nu växt upp till en strå.-
lande skönhet, vars hjärta slår av längtan till det liv som
hon vet leves av andra manniskor ute i ljus och solsken1

En gäng kände också. markisen denna Längtan han var
ung och livsglad, hade nyligen hemfört sin unga brud. Slot-
tets murar genljödo av fäster, av sång, musik och bägare-
klang. Alla Voro välkomna, och ingen skugga förmörkade de-
ras tillvaro. Så. fann markisen en afton sin hustruiarmarna
pä en annan,en offiser, en greve von Cassart, hade därat hen-
nes hjärta. Markisen förvandlades genast, hans hjärta blev
som en sten i hans bröst. Brutalt slog han bedragaren till
jorden, och med egen hand murade han in honom i ett rum
tornet, begravda honom levande, njöt av den dödsdömdes
hemska skrik, och tvang sin hustru att också. höra på., ända
tills det blir tyst och greve Cassel hade dött.

I tjugo år har markisen gömt på sin hemlighet. Hans
hustru är död för flera år sedan. En dag kommer där enlille smile en.. lir nan ommo

Ytterst skrattretande.

gärstlåzassig musik.
Nytt program varje Måndag och Fredag

 A

 

a. a. .in .in in. 

att.

 

 

W

.in -Y"Y"5"f

 

Hmbrocio konstfilm.

anmälan till slottet att en ung offiser har störtat av sin häst,
och ligger på. landsvägen arvsvimmad. Man beder om rum
för den särade, men markisen nekar att taga emot honom.
Margot fär höra talas om den särade, och då. markisen har
somnat smyger hon sig ut på. landsvägen, och då hon ser
den unge mannen ligga där sårad och blödande, förer hon
honom in i huset. Men var skall hon gömma honom för

Markisen? Jo, där är ju tornrummet. Det gamla rum-
met som ingen varit i så, långt hon kan minnas
tillbaka. Hon tar nyckelen, hjälper officeren till torn-

rummet och värdar honom där till dess han tillfrisknar.

En mörk afton då markisen står Vid sitt fönster och
svalkar sig, ser han att där är ljus i tornrummet, och han
skymtar en officer i husaruniform. Står de döda upp ur gra-
ven? Halft vansinnig ilar han dit, rycker upp dörren, och
får se officeren och flickan. För hans upphetsade fantasi bli-
ver dessa tvä de andra två, som han för tjugo är sedan över-
raskade och rasande kastar han sig över officeren för att drä-
pa honom. Markisen röjer sin hemlighet. Hans folk har
kommit dit, och skiljer dem ät och och på. markisens befall-
ning rives den mur ned bakom vilken han hade begraft gre-
ve von Cassart. De skräckslagna människorna får nu se ett
människoskelett ifört uniformen, samma uniform som den
officer här som står med Margot i sina armar.

l

in en.

  

 

 

Wii A .L

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain