#3194: Stora Biografteatern

v v

- .måga

"fem

. .X

 l fl.

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

såååååts

PROGRAM

 

 

 

o
e to

i. L

s
I
to

I.

rönEsTÄLLNINGsn

oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista. föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön år helgdagar

2 billighetsföreställningar

ENTRE:

lzsta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3:dje plats 25 öre.
Barn under 12 är 35, 25 0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

-l-owl-a-a-n-I-I-l-o".
-oc-ouo-o-u-o-e-I-o-.l
-l-a -o-o-oul-o-n-...g-

 

gr [teatern

...........-..-.-.-.n....

VV

.rom-.fam Y

 

kl. 30.4e.m.
fr. o. m. Fredagen den 25 t. o. m. Söndagen den 27 Nov.
-v-Ö

Brussa

 

 

 

 

 

Staden med de hundra Moskeerna.
Intressant .naturbild.

 

  

 

  

 

På kärlekens vingar.

En kärlekshistoria från Holland.

Vi befinner oss i det gamla Holland, landet med de tu-
sende kanalerna och de tusende väderkvarnarne, vars vingar
som stora fåglar kransar horisonten. Om en sådan kvarn
handlar den historia vi i dag får se.

Den gamle möllaren van Oesten har en ung vacker
dotter, som i all hemlighet  förlovad med borgmästare van
der Meulens son. De gamle är emot partiet - Medlen, där-
för att han som stadens högsta embetsman finner en förbin-
delse med möllarefamiljen under sin värdighet, och van Oes-

Välkomna till STORAN och se hur underbar

Amerikanskt lustspel.

ten därför att han icke tilltror borgmästaresonen allvarliga
avsikter. Han stänger in flickan i ett litet rum på kvarn-
vinden, och borgmästaren stängde in sin son hemma i ett
vindsrum.

Mä alla Hick och pojk-papper lära av efterföljande. att
det är omöjligt att strida mot kärleken. Båda. de gamle
trodde att de hade skillt de älskande, men de blevo grund-
ligt lurade båda två.

en mans väg till ena pigo ibland kan vara.

Ni unge män kom, se och lär.

 

 

 

 

 

 

.ETT Livs önE W

eller

Den lille violinspelaren.
Stor-slaget och gripande skådespel. Amerikansk konstfilm.

värk. Under en aus höres en violin, den lille gatmusikant-
en bliver inkalladp för att spela. Det är ingen annan än vår
-violinspelare, och j här träffar fader och son varandra än-
nu en gång. Värdinnan är mycket förtjust i hans musik och
giver honom en slant samt sitt namn och adress. Vår lille
vän får också manga gåvor av de övriga och går glad bort.
Strax efteråt saknas några värdefulla diamanter, och den värk-
lige tjuven kastar misstankar på. gossen utan att veta att det
är hans egen son" Något senare sitter tjuven i sitt rum, ett
kort faller ut på. vilket han fär se sin sons namn. Plötsligt
får han se sin hustru framför sig, hon sträcker armarna emot
honom. Han försöker glömma bilden. men det gär icke.
Det är sednare på aftonen. Modern väntar på. sin sons

 

Lille V. spelar dagen läng och lever av de gåvor, för-
bipasserande giver honom. Om aftonen gär han hem till mo-
dern, trött. men lycklig över att där finna kärlek. Till sent
på natten sitter modern vid symaskinen, tills det svider i ögo-
nen och hon övervälldigas av trötthet, samt somnar in och
drömmer om forna dagar. Långsamt förvandlas det lilla rum-
met 1till det luxiösa rum hon som brud drog in i. Hon sjung-
er en vaggvisa, då kommer hennes man in. och nu följer en
Asorglig scen, som dagligen utspelas i tusentals hem. - Hans
hustrus många böner om att han skall bliva den samme som
förr hjälper ej, dryckenskapen har tagit överhand, och till
slut övergiver han sin hustru. I Q

I Stugan förvandlas igen den trötta kvinnan sitter vid
en korg med sysaker i. Nedsjunken pä sängkanten tager hon
sin sovande gosses händer och heder en aftonbön. .

Några dagar därefter beiinner vi oss på en stor musi-
kalisk aftonunderhållning. Bland gästerna märker vi mannen
som förut visade sig för oss i kvinnans dröm", han är gråhå-
rig men ännu vacker. Fastän han befinner sig i godt sällskap,
ser man dock snart att han icke tillhör det, utan är en ge-
men tjuv. som under rikedomens mantell gömmer sitt hant-

Herr Ström på

Herr Ström kommer ej ofta på Biografen, Men när
han kommer, så kommer han på. en gång, på en gång, på en
gäng. Ja, när han kommer, så kommer han pä en gång, på
en gång kommer han.

stora förtjenst, då går dörren upp, polisen kommer in och
anklagar gossen för tjuveri. Han ryckes ur moderns armar
i det ö onblick som hans fader kommer in. Denne bekänner
sin sku d, och den bestulna damen förlåter honom på sonens
för-bön. Dörren stängas sakta, man och hustru står framför
varandra. En människa är räddad, och nu råder lycka och
frid i det lilla. hemmet.

Biograiteatern.

Och när han kommer så. var övertygade om att det
blir luft i luckan. Alla. böra. komma och se allas vär Ström.

Ingen kan låta bli att skratta ät honom.

En av de måst komiska bilder som någonsin visats här.

 

4

 

Edrstlilassig  
Nytt program varje Mån
vi. .WY"Y"XÅJ"W N .i "Y Å

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri. .

hemkomst, han kommer och tillsammans glädjas de över hans ,

I I r lwylW-xnyuxsry
xÅl  A A -

b.

    

a Xifwljw

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain