#3192: Stora Biografteatern

-o-u-m-n-I-n-"l-n-o-O-v.

.I

 

to ra Bio g raffe ale
" Storgatan 40.L (Huset intill Spritbolaget.)
Sååå-:gta ENTRE: I

PROGRAM

 

FöRESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar
2 billighetsföreställningar

kl. 3 o. 4 e.n1.

.o
...g-n-c-I-a-...agh-

 

 
 

2

 

4

fr. o. m. Fredagen den 2 t.

--0

 

.5

1:sta plats 50 öre, 2zdra plats
35 öre, 3:dje plats 25 öre. i
Barn under 12 är 35, 25 0. 15 ö.
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

-nl nunnan-...N-

 

o. m. Söndagen den 4 Dec.

 

Härmed inbjudes alla och envar att på STORAN göra en resa till

sattes
ööss

U En mycket intressant resa.

Skildtvakten från Kronstaelt

Ett soldatdrama från
Verklighetsbild

Överallt i verlden äro militärlagarna. strängare än de
bor erliga. Men ingenstans äro de dock så sränga som i
ble zarens land. I vårt dyra foster-land ha vi ännu inte
kommit så långt.

Stephan känner sin plikt - och han känner den obön-
hörliga krigslagen, som utan förbarrnande tager hans liv om
han sviker sin plikt. Han är soldet på Kronstadt, näst Gi-
braltar världens starkaste fästning.

Stephan har fått permision för att besöka sin hustru,
som en längre tid legat sjuk och i dag ligger hon på sitt
yttersta. Stephan skall innan aftonen vara. tillbaka för att
övertaga sin post som skildtvakt. Men då han ser att hustrun
ligger för döden, förmår han icke att lämna henne. Han

   
 

Miss Warren gör en dag, då hon promenerar längs
.f kusten vid ett Mexikanskt badställe, bekantskap med en
e ., ung man, som är anställd vid stationen för den trådlö-
sa telegrafen. Han inviger henne under ett besök på
stationen i den modärna teckniken, och lär henne, för-
älskad som han är, konsten att begagna den trådlösa
telegrafen. Miss Warren, som nästan väl mycket slö-

ae:-

sar sin vänlighet pä unga män, glömmer under sam-
varon med Telegrafingeniören, att hon nästan har lov-
att bort sitt hjärta till en annan man Mr. Hartley en
a mystisk kavallier, som ligger vid badstället med sin Yacht.

VF:

Hon erindras först därom, då hon ett par dagar
senare i en tidning läser en artickel, som ointalar ett
lustigt uppträdande på ett kafe, där Ingeniören skryt-
samt omtalat sin bekantskap med henne. I sin harm
försöker hon glömma ingeniören, sänder bud efter Mr,
- Hartley, kastar sig i hans armar, och söker tröst hos
honom, Tanklöst lovar hon att besöka Mr. Hartley, på.
hans Yacht och en afton ser vi henne komma ombord,
2.: men snart kommer hon underfund med, vilken slyngel
o hon har betrott sin oskuld ät. Hon överraskar Hartley
( ,

 

i det ögonblick, då han med ett triumferande leende,
sänder ett trådlöst Telegram in till badstället med med-
delande om (ty det var han och icke ingeniören, som

k

 

 

Kärlek och trådlös Telegrafl

En spännande kärlekstragedi från Mexikanska kusten.
- Amerikansk Edison Ico-nstjilm.

 

den ryska fästningen
Amerikansk konstfilm

kämpar nu den hårdaste kamp en soldat kan kämpa mellan
sin plikt och kärlek men kärleken segrar. Trots utsikten att
bliva dömdtill döden, bliver han kvar vid hennes läger tills
dess hon är död. och först då anmäler han sig på fästningen.
Han blir genast arresterad. Krigsrätten är samlad. Arres-
tanten framför-es, erkänner riktigheten av rapporten, och nu
dömes han till döden. "

Soldaterna, hans egna kamrater, stå nu med höjda ge-
vär färdiga att skjuta. . . Då, just som den kommenderande
oflicereren höjer sabeln till det sista kommandot ,,gefyr",
kommer den dödsdömdes lilla dottor, som en räddande engel.

Hon, barnet har varit hos Stol-fursten, hennes tårar har
rört denne mäktige man, han har benådat hennes fader.

tf
ål
befaller honom att sätta henne i land ögonblickligen.

.t
Skurken säger naturligtvis nej, han har helt andra pla- a
ner med henne och hans sista ord innan han låser in
henne i kajuttan är, att hon icke slipper levande i land Q
förrän hon har givit honom sin kärlek och gift sig med
honom.

Vanmäktig av förskräckelse, sjunker den unga
flickan tillsammans. Då faller hennes ögon plötsligt på
telegrafapparaten. och hon förstår att det är hennes
enda väg till räddning. Snart sänder den trådlösa te-
legrafen hennes rop om hjälp ut över sjön, och Ingen-
iören som sitter som vakt på Stationen får budskapet,
ser hennes nödrop tecknadt på. den vita rullen. Fort som
gälde det hans liv, är han ombord på tullpolisens
snabbgående båt och går till sjöss. Yachten har just nu
lättat ankar. Och nu börjar enjakt överböljorna som
efter en spännande och närvretande förföljelse slutar-B
med att Ingeniören upphinner Yachten och befriar

var orsaken till uppträdet på kafet) att han vunnit va-
det. ty nu var hon ombord hos honom. Vred av harm
kastar hon sig 1mot slyngelen, slår honom-i ansiktet och

9

se

0

få?

 

Miss Warren.
unga flickanskå

De förbytta käderna

 

Lönen för hans möda bliver den
kärlek för livet.
Två Herrar skola pä kalas, på olika häll. Den ene liten
och tjock, den andre lång och mager. De hava sina kläder i
var sin koffert, koffertarna bliver förbytta, och att se dessa
herrar under aftonens lopp är värt ett besök.

m: Mycket skrattretande.

gärstlåzaseig 
Nytt program varje Måndag och Fredag

- å -xwfl-xaf-xjf-n-xwhxmn-xmwxwf--WwwWW-wsn
nu At. att. . . i,

AALJLAAJMAÅAL

W Netv- W wer-
A

 

a. .k 

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

 

     

  
  
 
   
 

W Am .nu in "

A

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain