#3191: Stora Biografteatern

n
s

FORESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar

2 billighetsföreställningar
- kl. 3 o. 4 e.m.

10
-n-o-u-.uu-v-o-l-o-.f

-O-o-m-l-O-l-Q-Q-.-.u

 

Storgatan 40. (Huset intill Spritbiolaget.)

äàsååga .-
Wine-wa "-

PROGRAM

en

E N T R E:

lzsta plats 50 öre, 2:dra plats

35 öre, 3zdje plats 25 öre.

Barn under 12 år 35, 25 o. 15 ö.
Billighetsföreställningarna

25 och 10 öre på alla platser.

q... ...vw-.-.nano
.guy-...gagn-...g-...J

 

fr. o. m. Måndagen den 5 t. o. rn. Torsdagen den 8 Dec.

Turin

Intresant Naturbild.

2

Den unge Deandelais har nyligen begynnt som konst-
målare och har ännu icke vunnit sig ett namn. Han är en
dag ute i en park och målar ett landskap, då den rika Grev-
innan Hautvires och hennes Vackra niece går förbi. Bägge
beundra hans måleri, Grevinnan beder om hans adress, och
dagen efter får han besök av de två damerna, som Vill att
han skall måla ett porträtt av Eva Hautvires. Georg tackar
för beställningen, och då damerna har gått skriver han till
sin fader och omtalar sin lycka. Den vackra Eva skall nu
sitta modell, men där bliver ej mycket målat, ty Georg och
Eva har annat att tänka på än poträttet. Den äldre Deande-
lais som är en gammal bekant till Grevinnan, tycker sedan ett
par månader har gått, att poträttet borde vara färdigt, och
skriver till Grevinnan att han i sällskap med några bekanta
kommer och vill se poträttet. Då Georg får veta detta för-

 

 

-Mmmmbmkmm

står han att det är allvar. Allt är färdigt utom ansiktet, och
han kan omöjligt få det att likna Eva. Dagen kommer då
kritikerna skall komma. Georg gör ännu ett försök, men det
blir ej bra, och han blir alldeles förtvivlad, men lyckligtvis
är Eva icke- rådlös, hon får en utmärkt ide, beder Georg skä-
ra bort ansiktet på poträttet. och ställer sig sedan bakom
stafliet med ansiktet i öppningen,

Kritikerna komma nu och alla hava de något att an-
märka, men där finns ingen mer än fadern som tycker att
det är likt. Nu kan Eva ej hålla sig lugn längre, hon kom-
mer fram och vi kan förstå hur det då blev, kritikerna för-
svinner så fort som möjligt, Georg och Eva beder fadern och.
Grevinnan om förlåtelse, talar om att de älskar varandra och
beder om deras samtycke, vilket de trots allt får.

-m- - En vacker och väl spelad bildserie.

Amerikansk Edison-kamp-konstfilm

Ett sjöslag lllll Flaggan räddad

Ett kärleksdrama från krigstider
En av de bästa och måst spännande bilder som Kinografen ännu Åhar frambrakt.

Ett sjöslag - ett värkligt sjöslag ser vi på denna bild
från den tid då kanonerna ej vore så långgående som nu. Ett
sjöslag där inte hakarne och sablarna voro i bruk.

Det är krig emellan Nordamerikas fristater och Eng-
land. Amerikanska Flottan har gått till sjöss. Blott en av
flottansfolk är hemma den unge Löjtnant John Ma rond, som
på grund av några små snedsprång har fallitionå hos sina
överordnade och därför får bliva hemma. Dubbelt bekymmer
vållar detta honom, då han får veta att den unga flicka Do-
rothea Hull, som eger hans kärlek, av grämmelse över att se
honom stämplad som 2zdre klassoldat drager sig tillbaka, och
vägrar att se honom. Tungsint vandrar han omkring på gat-
orna i närheten av hennes hem, och här möter lyckan hon-
om. En ordonansofficer från Eskaderchefen 7Paul Jones7 flagg-
skepp. Den gode. Richard har kommit i land för att avhem-
ta hemliga order. Han såras av en kula från sjön, och sjun-
ker avsvimmad utanför Dorotheas dörr. Här finner John hon-
om och förstår strax av den sårades osammanhängande ord
att hela Hottans räddning kanske kan stå på spel, om ej de
hemliga budskapet i rätt tid hinner fram.

John vaknar nu ur sitt slöhetstillstånd. Inför sin äl-
skades ögon tager han Dokumentet från den sårade ochnåg-
ra minuter därefter är han på väg, ensam i en liten båt ro-
ende ut till flottan, och kommer lyckligtvis i tid. Brevet till
Paul Jones innehåller meddelande från krigsministeriet om
att den engelska flottan samma afton skall angripa den

 

 

Amerikanska. Signalen. Klar till strid, gives och eå Eng-
elsznännen kommer, bliva de varmt mottagna, John Mayronds
har fått igen sin gamla plats på "Den gode Richard" och han
visar att han är den värdig. Han är främst i kampen, mitt
i kulrängnet ser man honom genom eget exempel uppeldande
sitt folk, hjelpande en sårad här, drivande en modlös fram
här, själv den tappraste bland de tappra. Kampen är som
hetast, fiendens kulor översållar "Den gode Richards" däck.

De Engelska krigsskeppen kommer närmare och dess
Chef skriker genom sin ropare till Paul Jones att överlämna
sig, men denne endast rister på sitt huvud, håller då att bom-
bardera fienden. Så törnar de 2 flaggskeppen tillsammans,
"Serapis ränner sin stäv iniiiRichards sida, ochinästa ögon-
blick rasar den vildaste kamp ombord på båda skeppen vars
folk kämpar så vansinnigt, att de knappast vet om de står
på eget eller fiendens däck. Blott en har hjärnan klari kam-
pens hetta, John Mayrand, han har kommit ombord på fien-
dens skepp, och erövrar dess flagga, stryker baneret chefens
standard kungör häl-igenom för den engelska flottan att "Se-
rapis" chef har överlemnat sig och att kampen är slut.

I detsamma som engelske chefen överlämnar sin sabel
åt Paul Jones, ser vi John Mayrand komma klättrande upp-
för skeppets fallrepsstege med fiendeilaggan mellan tänderna.

Han har räddat sin ära, har räddat skeppet och han
har genom sin tapperhet igenvunnit den kvinna, vars kärlek
han var på väg att mista. -

Som ovanstående bilder genom sin storlek äro tillräckliga till ett program har vi ej från vår iirma fått

4

flera, men på det ingen skall säga; "där visas endast 3 bilder"

(lisar vi som extranummer Palmer Som Cyklist komisk

 

 

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain