#3171: Stora Biografteatern

V
.mex-

 

.one-ono-I-lnnno-.ncn

 

 

W W- ar av

VV

. V q ,
Mmm-leexufocm- filh- -Afà l-mxivtånvmåw I

Storgatan 40. (Huset intill Spritbolaget.)

 

FORESTALLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar
kl. 9,15 e. m. Sön & helgdagar

2 billighetsföreställningar
kl. 3 o. 4 enn.

-gng-g-...g-...l-...g

 

1

2 Stort Folkskàdespel

3

 

PROGRAM

1:sta plats 50 öre, 2:dra plats
35 öre, 3zdje plats 25 öre.
.Barn under 12 år 35, 25 o. 15 
Billighetsföreställningarna
25 och 10 öre på alla platser.

 

fr. o. m. Fredagen den 9 t. o. m. Söndagen den 11 Dec.

nlinnn ln nnnnn

Enastående storslagen.

 

 

Det har återigen lyckats oss att anskaffa en av de där bilderna som den ärade allmänheten ser mars
förtjusning, ännu finnes inga bilder som övergår de Amerikanska, och dess namn är

i 32 avdelningar.

k:

   

Den gamle fadern är mycket stolt. Herr och fru Santh-
comb älska mycket sin enda dotter, men de hava sina egna
ideer. Anna är en vacker, blond 20 års Hicka, livlig och ro-
mantisk. Hon älskar sina föräldrar högt, de äro mycket all-
varliga, och försöka att så mycket som möjligt dämpa ihen-
nes glädje och levnadslust: Detta gör att hon längtar efter
livets strålande solsken: kärleken.

Allan Edvarngen konsertsängare, kom underen automo-
biltur att skada sig i närheten av hennes hem, där han inbars.
Då. han är mycket medtagen förbjuder läkaren att flytta ho-
nom, och familjen sköter honom fast gamle Santhcomb tyd-
ligen visar sin antipathi mot honom. De två, unga förälskar
sig snart i varandra, och då. Allan blivit någorlunda frisk friar
han till Anna.
er om hans dotters hand, och trots sin kärlek till henne ja-
gar han henne ut ur huset, då han hör, att hon vill gifta sig
med en konsertsängare. ja han bliver så. vred, att han ri-
ver hennes namn ur familjebibeln och betraktar henne som död.

Sin faders sto Inet I.

Den gamle bliver mycket vred då. Allan bed- "

 

 

Amerikansk
konstnlrn.

m!!

 

Anna följer nu Allan till hans moders hem, där de bli-
va vigda. Den unga hustrun är bedrövad över ovänskapen
med sina föräldrar, och Allan söker förgäves att fä en förso-
ning till stånd. En dag läsa de i tidningen att Southcombs
har gjort konkurs, gården är tagen från dem och de båda har
kommit på. fattighuset. Efter det de läst denna sorgliga un-
derrättelse, skyndar de sig till fattighuset, där fadren håller
på att skura golv, och modern står vid tvättbaljan. Bägge de
gamle kallas in på kontoret, men då. han ser sin dotter bliver han
vred och vill icke höra talas om försoning, utan går tillbaka
till sitt arbete. Den unga kvinnan som är mycket bedrövad
över att se sina föräldrar här, får en ide, i rummet intill fln-
nes en orgel, och på denna börjar hon nu att spela o. sjunga
faderns älsklingssäng L:Ack viste du blottLL ljudet av sängen
och musiken förmår den gamle att hälla upp med arbetet tills
hon fullständigt uppmjuknat hans hjärta, och han gärin och
sluter henne i sina armar. Han erkänner nu att han varit
för hård mot henne och modern.

OBS. Orgelmusik och sång till sista delen av denna bild -:-:-

 

 

Indianer på. plundringsäventyr.

En kamp mellan Cowboys och? Indianer

mycket spännande Ilmerikansk konstfilm.

Vi befinna oss vid en liten poststation på. gränsen av
prärien. Diligensen häller utanför dörren. Där finns blott 2
passagerare, den gamle överste Gordon och hans unga dot-
ter. Just, som vagnen skall köra, kommer en cowboy till
stationen med underrättelse om att en fientligt sinnad indi-
anstam har gräft upp stridsyxan och smyger omkring ute på
prärien, Oversten vill ändå i väg, och Diligensen sätter sig
i rörelse, några raska cowboys följa med som eskort. De få
vita männen förmår dock icke skrämma indianerna. Vi ser
de röda rövarna från deras smyghål följa postvagnen, ser dem
jaga över bergen och till sist, då den .har nått ut på öppna
slätten. kastar de sig över det lilla ressällskapet. Revolvrar-
na och gevären göra nu sin skylldighet. Från båda sidor käm-
pas med den största hetsighet och vart skott som cowboys
avlossar sträcker en indian till marken.

 

Dock, de röda männen äro många, och då, de ändtligen
begiva sig på flykt rövar ett par av dem Gordons dottor
och släpar henne med sig. Förföljelse är omöjligt för de fä
cowboys, som har överlevt kampen.

En av dem rider ästad för att skaffa hjälp från det
militära gränsfortet, samtidigt som en annan med en nästan
övermänsklig dristighet smyger sig efter indianerna, och nat-
tetid kommer in i deras läger, där han Finner det tält där hon

. är fängslad samt dödar vaktposten och befriar flickan.

Hovslagen av hans häst väcker indianerna och nu vid-
tager en jagt som i spänning icke har något övrigt att ön-
ska De äro två på hästen och det ser mörkt ut för dem,
men ett kom ani soldater kommer dem till undsättning och
efter en hår kamp blir indianerna slagna pä flykten.

Under klisterburken.
När det tapetseras flyttedag.

MYCKET KOMISK.

géerstlåzassig

 

( ueilfå.

Nytt program varje Mndag och Fredag

 sar Na" a.

Halmstad 1910, Carl G. Segerlinds Tryckeri.

.1-

 

 

 

 

nxsty"
A

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain