#3169: Falkenbergs Biografen

aja

W?

  
 
  
 

Wu

mmlwxsxnl-sz-

r r 

W V v 

WW

Älwixumzmmemm

 

ÄMV.ÄM.Ä

 i

2

3

 

 

.. ber 

 ifataks I" i

Pli tilll

 

- FÖRESTÄLLNINGAR
oavbrutet från kl. 6,30 e. m.
Sista föreställningen börjar kl. 9,15 e. m.

 

 
 
 

E N T R E:
lzsta plats 50 öre, 2zdra plats 35 öre, 3zdje

Fred., Lörd. och Söndag den 16, .17 och 18 Dec.

sig
74k

sin

fflR

Fran Shakespeares iddeiseetad

(dersom det gamla London.

 

mycket intressant.

 n Kvinnas ranker

Spännande och vacker jimerikansk konsijilm.

Den franske författar Richepin, har i sin berömda bok
L[Etterspindelnu skilldrat en kvinnotyp, som han kallar Vam-
pyren. En sådan vampyr är den kvinna, Mrs. Thursten, ivars
eleganta hem de första. akterna av vår bild spelas. Det är
ett utsökt sällskap samlat av andens och penningbördens
aristokrati och allesammans män, som antingen har suttit fast
iiden vackra kvinnans spindelnät. eller också går och väntar
på att turen till att intaga platsen i hennes gunst, skall kom-
ma till dem. Till denna vampyr inför en journalist, som sjell:I
varit förälskad i henne, en ung präktig och rik man, Ray-
mond Hartley, vars naivitet gör honom till ett lätt byte för
vampyren. Han tappar bade huvud och hjärta pä samma ögon-
blick som hon börjar sin lek med honom. Det slutar med att
han inom några dagar friar till henne, och hon, som vet att han
är mycket rik, säger ja.

Raymond är vansinnigt förälskad, och det kommer nu
en tid för honom full av lycka och frid. Hon leker med
honom, som katten med rättan, säker på att han ej kan be-
fria sig frän henne, En dag öyerraskar han henne i en an-
nan mans armar, han står som lamslagen, det faller som fjäll

från hans ögon, och han ser nu vad det är för en kvinna, som,

han har givit sig åt. Han flyr ifrån henne, och reser till lan-
det till en undangömd plats, och här ute finner han frid, och se-

 

 

dan lyckan i en djup och innerlig kärlek, till en hjärtegod
farmaredotter, som skänker honom sitt hjärta.

En ny tid upprinner nu för dessa två,
glömd, och framtiden är ljus för de älskande. Men en dag
dyker vampyren upp igen, tanken pä att en man av egen
kraft har förmått lösslita sig från henne, driver henne efter
honom. Hon finner honom, och med sina satans-iska blickar
tvingar hon honom äter in under sin makt och tager honom
trollbunden in med sig till staden, där deras samliv begyn-
ner igen: I hennes armar glömmer han sin älskade. I sus och
dus gär dagarna och även nätterna tillsammans med henne,
hon behandlar honom som sin lydige slav, som lyder hennes
minsta vink, och böjer sig för varje blick av hennes sköna,
onda ögon. Men räddningen kommer till slut, hans förra
fästmös lilla syster, som sett hennes förtvivlan över den äl-
skades gätfnlla försvinnande, vägar sig inyi vampyrens bostad.

Barnet kommer till henne en afton dådär är stort
sällskap. Dä den lilla visar sig och kallar-Raymond vid namn
brytes fortrollningen, den unge mannen rusar upp, kastar
vampyren [dä hon vill hälla honom fast] till sidan, tager bar-
net och flyr hem till sin älskade, hon förlåter honom allt, ty
hon älskar honom så djupt, och nu är glädjen och fröjden
stor i det lilla hemmet.

vampyren är

Krypskyttens son eller t

Vildttjuvarna i arbete
Vacker Dansk konstfdm, spelad av kända Köpenhamnske q skådespelare.

Gamle Andersson och hans två söner är traktens dris-
tigaste krypskyttar. En natt då. de äro ute på jakt, förföljas
de av skogvaktaren, och den yngre sonen, Hans råkas 1 be-
net av en kula, Skogvaktaren tager den särade med sig hem
och hans dotter den vackra Elsa förbinder hans sår. Hen-
nes skönhet gör ett så djupt intryck på. honom sä att han
beslutar sig för att lämna hemmet och bliva en hederlig män-
niska, och kanske med tiden kan vinna skön Elsas hjärta.
Trots faderns och broderns protester, går han till skogvak-
taren, framställer sin sak för honom och säger sig vara villig
att påtaga sig sitt straff såvida han efteråt får komma 1 skog-
vaktarens tjänst. i

Skogvaktaren som tycker bra om den unge mannen,
säger att för denna gängen får det vara som det är, och att

Ett förstört

 

 

 

 

han genast kan börja sitt arbete hos honom. Nu börjar lyckliga
dagar för Hans, en hel ny värld öppnar sig för honom. Så
mycket större blir hans bedrövelse en dag då han på färsk
gärning griper sin fader och broder och måste sin plikt tro-
gen arrestera dem. Det skjutna djuret Vill han gömma men
överraskas av skogvaktaren, som icke kan frigöra sig för miss-
tankar mot f. d. krypskytten. Under förhöret vill Hans pä-
taga sig skulden för att rädda sin fader. Dä röres den:gam-
les förhärdade hjärta, han omtalar hur det tillgätt, skogvak-
tarenfär även reda på. att de två. unga älskar varandra.

Den aftonen gick solen ner över lyckliga människor.
Krypskyttens och skogvaktarens familjer försonades, och ge-
mensamt gär de nu en lycklig framtid till mötes.

bröllopskalas

Mycketrskrattretande.

gärstlåzaesig

 

 "se se."

Halmstad 1-910, Carl G. Segel-linds Tryckeri.

.-: r W r)
.Jm.k.m)muK.Ä.ÅyKÅÄ.ÅÅ

  

plats 25 öre. Barn under 12 år 35, 25 o. 15 ö.4

 

 

 

  

 

WY"YWW

Information

Title:
Falkenbergs Biografen
Printed year:
1910
Place:
Falkenberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain