#3168: Stora Biografteatern

Storgatan 40. (Hust intill Spritbolaget.)

 

i

åt .N ...m-c-uu-v-c-w-l--o-I-l--c-c-o-o--c--n-c-c-c--à
så FÖRESTÄLLNINGAR wå-:f .agg ENTRE: . 
tå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oavbrutet från kl. 6,30 e. m.  1:sta plats 50 öre, 2zdra plats 
 Sista forestållnmgen borjar g i 3-5 öre, 3:d,je plats 25 öre." 
é kl. 9,15 e. m. Spin & helgdagar g , I Barn under 12 år 35, 25 0. lö ö. 
3 2 billighetsforestallningar g Billighetsföreställningarna 2
 kl. 3 o. 4 e.m. i 25 och 10 öre på alla platser. 
fr. o. m. Fredagen den "16 t. o. m. Söndagen den 18 Dec.
OBS! Detta program räcker over en tlmtna, osh ar ofantligt mtressant. Trots detta ar ej entren forhojd.
1 Extranummer l ä   Mycket intressant
2 En hederssak.
Ett litet näpet drama spelat af skådespelare från Francisko theatern i Paris.
Masterverk Ind1andrama Mastervark
o a w o v ln g e n.

D:r Van Brum är en individ, som saknar allt vad rätts- - rättelsen om det passerade samt att rödskinnen äro 7lpå. krigs-
känsla är, despotisk grym till ytterlighet, En större stam av stigen" når nybyggarnes läger, rådes Van Brum, som avskys
indianer på vandring, Mohavvks, har slagit sig nerihans när- av alla de bättre nybyggarne, att Hår med sin hustru och tjä-
het. Hövdingens enda dotter är svårt sjuk. Medisinmannen nare. Genom sina spejare få in ianerna underrättelse om
kan ej bota henne. Hövdingens squaw (hustru) beder då sin flykten, och vid en hålvä genskjutas de. Den tappre Mohawk-
man tillkalla de vites medisinman. Tillfrägad av hövdingen hövdingen utmanar Van rum på envig, och sedan han en
om han vill se på barnet, visar denne honom hånfullt bort. stund lekt med honom, skänker han honom ädelmodigt livet.
Van Brums hustru ropar på indianen och då hon får veta Den fege Brum försöker då att bakifrån nedgöra Mohawken,
barnets sjukdom, tager hon en passande medicin samt medföl- men faller för en på avstånd stående indians kula död till
jer indianen till det sjuka barnet, vilket snart, tack vare den marken-
lilla flaskans innehåll, blir frisk. Flaskan blir av den tack- Brums hustru har såsom fånge blivit förd till Mohaw-
samma squawen buren och bevarad såsom en stor fetich. kex-nas läger, där hon helt säkert gått en kvalfull död till

En dag, då dzr Van Brum får se den vackra indianskan, mötes för så vitt hon ej en gång i sitt liv genom att rädda
hövdingens squaw, blir han häftigt betagen i henne. Endast det sjuka barnet, förvärvat sig den vackra indianskans tack-
rned yttersta nöd och uppbjudande av alla sina krafter lyckas samhet. Fetishen som räddade barnet åt livet, räddar nu
den vackra indianskan att värja sig för den våldsamme man- hennes eget. .
nen. Hon skyndar till lägret och då hon berättat vad som Ovanstående är endast ett kort utdrag av bildens inne-
passerat, gå rödssinnen genast "på krigsstigen". Då under- håll, vilket för övrikt är rik på. spännande episoder.

I v I I i ämm-.Hw-
4 Fritz och Stinas tndag. Mycke: komisk.
s . I
0
Amerikan Biograf Comp. Bl O Spännande drama från Västern.
5 Där är val i gränsstaten. De politiska motståndarna mös hem. Han går in och frågar efter Hyktingen, vilken är
bryta skarpt med varandra. Man är just i färd med att väl- okänd för honom,loch får till svar att man icke sett honom.
ja en sheriff. En ung man, Mason bliver vald. Knappt har Just som han skall gå, faller hans blick på dörren, och han
han mottagit ämbetstecknet, förr än han bliver kallad till att ser åter ett spår här. Nu måste sanningen fram, den skyldi-
uppspåra en förbrytare, Mason svingar sig raskt upp på sin ge är hans fästmös broder. En hård kamp försiggår hos den
så häst, kallar på sin röde vän, en indian med tillnamnet aspår- unge mannen. Han tager sheriffmärket från sitt bröst och
hundens. En spännande jakt börjar nu under indianens väg- den skyldige il . Ett skott höres, man skyndar sig ut, man
då, ledning. Här och där synes ett tydligt s år av den flyende. hade glömt in ianen. Hvad sheriffen icke gjorde det gjorde
så Andtligen har man nått målet, spåret upp ör vid Masons fäst- han.
&é f .i o .I
så E X T R AkN U M M E R. Herr Pfier pa teatern. Heldlost skrattretande.
i då 6 Vår gode vän Piiffke, som berett så. mången god stund, blandade känslor. En del finner honomi högsta grad ro-
;g fick för icke så länge sedan ett större arv. Men väl i hans ande andra åter dra föraktligt på. munnen, som ville de såga.
= händer dröjer det icke länge förreh allt är slut. Under hela "Obelevado plump". .. Han börjar bli bullrande, gråter och
då sin u-lans eriod har Pfiffke icke en enda ån besökt teatern. skrattar om vartannat tills en herre finner si föranlåten att
v a P g g g
4 Men så en kväll får han den iden att Iå dit-men var ta a förii tta ut honom i friska luften. Innan han vet ordet av
:tg å g Y
 pengar? Han är outtröttlig i sina försök att få en biljett och befinner han sig utanför kassan. Ilsken som tjur rusar han
är, det l ckas honom verkligen att erhålla en från en fru, som dit in och be är att få sina en -ar tillbaka. Just som han .
. Y .s g P å
se med sin man lämnar teatern. Glad går han in och intager såg det vackraste blev han utburen. För att icke komma i 14
g; en av de bästa platserna. Och där är det som han genom si- någon svårare debatt med Pfiffke lämnar kassören honom
 na putslustighter, sin förvåning över vad som passerar på .pengarna 
 scenen måste få den mest allvarsamme att skratta av hjär- LLÅh, Pfiffke, Piiffke, du är ett geni, och du har peng- 
 tans lust. Hos den övriga publiken väcker hans beteende ar till en splendid supe. Alltså gå vi för att super-a." i


 

 Nytt program varje Måndag och Fredag gärssZgZassig .
 . 
Halmstad lv910, Carl G. Segerli-nds Tryckeri.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain