#3159: Biografen Stjärnan

Biografen Stjärnan "H

förevisar à

e
- rf
x .
l i.
. ly P
.. I

från Oberammergan heller

 

 

   

BilderI fràn Jesu lif och lidande här pà jorden till hans död och Himmelsfärd.

 

 

I PROGRAM: I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El El El El
El El El El
1. Maria bebädelse. 13- Jesu intåg i Jerusalem- " 25. Grafven.
2. Jesu födelse. :I 14. Jesus välsignar barnen. b M 26. Jesu uppståndelse frän de döda.
3. Flykten till Egypten. 15. Jesus gör underverk, botar sju- 27. Jesus uppenbarar sig för sina
4- Konung Hemdes fruktan för ka och uppväcker en-död. lärjungar.
Jesusbarnet. 16. Jesu förklaring. 28- Jesu himmelsfärd.
5. Jesus hos sin i arbete varande 17. Jesus intager nattvarden tillsam-
fader. mans med sina lärjungar. f
6. Jesu döpelSe- I 18. Jesus i Getsemane. 
7. Johannes dÖPaFenS thVUd in" i 19. Jesus inför Pontius Pilatus för
bäres pä ett fat. att dömas, I
8. Jesus frestas af DJI-äfVUlen- 20. Jesus dömes af Pontius Pilatus  f d t H  I d
, 9. Jesus hos den sammaritiska att korsfästas. I  r. e - e   et-
kvinnan. 21. Röfvarne pä korset. 1. Naturbild frän Palestina.
10- JGSUS Predikar i Synagogan- 22. Jesu korsfästelse. 2. Salomos brunn.
11. Jesu lärjungar plocka aX på Sab- 23. I sjätte timman dä Jesus dog. 3. Salomos dom. V
baten. I 24. Jesus nedtages frän korset och 4. Ornas Boskys, 1 och 3 station.
12. Jesus bespisar fem tusen män. V bäres till grafven. 5. Den Heliga grafven. I
EI EI Å . .A . E, El 
El El v EI El

Som framställningarne äro företagna i noga öfverensstämmelse med den bibliska

förklaringen väga vi hoppas det ingen pä denna plats försummar att se dessa in-
tressanta och värdefulla bilder. Öfver allt i Ryssland och Finland, hvarest bilderna
. för kort tid sedan förevisades, hafva de väckt stor Och berättigad uppmärksamhet.

BZZjelem-zser: Äldre 50 äre, Barn 20 öre. Program 5 äre.

 BIOGRAFEN sTJÅRNAN.

Halmstad 1910, J. B. Meijels Boktryokeri.

Välkomna l

Information

Title:
Biografen Stjärnan
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain