#3154: Biograf Germania

(s.

 

dermania

  V  n l e Bi l d e 

à T ivolisalongen i Oskarström
söndagen nnns Jnnnnn 1910 ns n. nn.

Alla bilderna are censurerade och lza ej färul förevisals a denna plats.

 

 

l  (Södra Afrika).

Verklighetsbild.

Här upprullas för äskadaren en serie storartade landskapsbilder, och vi se väl-
diga floder, som skummande och fraddgande i svindlande fart störta ned i en afgrund,
där vattenmassorna med ett bedöfvande dan, splittras sönder af de spetsiga klipporna.

Sköldpaddsfångst på Scerabaya.
En originell dragare. Verklighetsbild. ..

Infödingarna hoppa ur farkosten, dyka ned och undersöka ryssjorna med hvilka
de draga sin fångst upp ur det våta elementet. Sköldpaddornas kött är ätligt och
af deras skal får man det allmänt bekanta hornmaterial, som gär under namnet
sköldpadd. Det är dock mera sällan man drar nytta af dem pä så sätt som vi till
sist få. se här... det tröga och eviga djuret släpar mödosamt fram ett litet ekipage
med två. smättingar i.

Pa Irland.

En utflykt till Kellarney. Verklighetsbild.

Sjön Killarney är den mest pittoreska af Irlands sjöar. Dess stränder utgöras
af dels skogbevuxna höjder, dels af branta och klippiga berg. Den har en mängd
öar bland hvilka främst märkes den vackra och bördiga lnisfall. Där finnes ruiner
af ett munkkloster och pä grund af den milda och behagliga temperaturen och rike-
dom pä regn grönskar smultronträdet året om och när en höjd af ända till 7 meter.

Staden Killarney har icke mer än 2 hufvudgator, frän hvilka en mängd bigator
och alleer utgå. Man får där ännu se gamla kvinnor använda spinnrock. Killarney
har en gammal kyrka, ett katolskt kapell samt ett kloster. Tråkig och ödslig under
såväl vär som vinter, bjuder den under sommar och höst en helt liflig syn, ty tu-
rister komma i stora skaror för att bese de vackra omgifningarna.

Träindustri i Canada.

Skogsarbetarne, som likna insekter, hvilka klänga sig fast vid jätteträden, an-
gripa den väldiga massan och börja tränga in i den, den skälfver, sviktar och faller
tungt, krossande alla omgifvande buskar och öfriga växter.

Ett massivt lokomotiv, frän hvilket en tjock rök bolmar ut, forslar trädstammar-
na, som kubbe vid kubbe likna en läng orm som ringlar sig fram, till floden som
kostnadsfritt transporterar dem till sägverket.

När floden utvidgar sig och blir segelbar hejdas trädstammarna och ordnas i
form af flottor, pä hvilka flottningskarlarne stiga ombord för att styra.

Vid sägverket börja maskinerna sättas i gäng, pistonger och hjul snurra rundt,
cirkelformiga sågar dela af träden och andra lyfta dem. Sågspänet uppsamlas och
affallet fär tjäna till bränsle, hvarefter det bearbetade trävirket forslas till hamnen
och där under väldigt buller föres ombord på fartygen medels lyftkranar.

PROGRAM:

 

 

 

 

Byns angel. (Damn

Ensam pä sin sjuksäng ligger den stackars modern för döden, medan hennes
barn vid ingången till kyrkan tigger ihop några slantar för att rädda henne. Läka-
ren har sagt: "För att hon skall bli frisk fordras buljong, mjölk och ägg". Men nu
har dödsängeln kommit till henne i hennes ensamhet och det stackars barnet finner
sin moder liflös, kall och död. Det blir för mycket för den arma lilla, hon utstöter
ett iörtviflans skri, känner sin panna hoptryckas som af ett skrufstäd och sedan
förstär hon inte mer. Hon skyndar ut på gatan och springande och ski-attande, . ..
hon är vansinnig. Tiggare frän alla håll skynda efter och omringa henne .. . och hon
har pengar, mycket pengar, hon är rik. Hon öppnar sin börs som är full af guld.
Hvilken glädje att fä gifva, att fä göra alla människor lyckliga, tills det ej mer finnes
någon nöd pä jorden. Oförtrutet gär hon vidare och gör blott halt dä och dä för
att dela ut sina skatter.

Hon gär alltjämt. Någonting säger henne att hennes moder finns där nagon-
stans vid slutet af denna hemska väg, att det gifves en ända på. denna ängestfyllda
natt. Hennes hallucination är sä stark att den älskade bilden synes klart för henne,
den kallar pä henne och hon ser den komma full af mildhet och längtan. Barnet
sträcker ut sina armar mot skepnaden och utandas sin rena själ i en bristande
suck: "Mamma mamma!a

Dessutom förevisas för söndagen jöliande bilder:

Pafven.
Weronicas svetteduk.
Jesus och den samaritanska kvinnan.

F iskafanget.

Jesus kom en dag till sjön Genezaret i Galileen och steg där ned i en farkost,
tillhörande Simon Petrus, och predikade frän denna för det på. stranden församlade
folket. Därpå. befalde han Petrus att åter ro ut pä sjön och kasta ut sina. nät.

Petrus lyder och han, som på. hela natten icke fångat en enda fisk, drog snart
upp nätet sä fullt med fiskar, att det nära nog refs sönder. l

Petrus, Johannes och Jakob, Sebedei söner, grepos sä vid äsynen af detta
under, att Jesus sade till dem: "Frukten Eder icke och följen mig, sä skoleni
omvända människor." Fran detta ögonblick följde de honom och öfvergäfvo allt
för hans skull.

Konung Salomos dom.

 

 

Obs! Musik ulfäres lill bilderna.

Valnemna .I

Sntré: lzstci plats 56 öre, 2zdra plats 55 öre. garn lzstu plats 25 öre, 2zclra plats 15 öre.

 

Halmstad 1910. J. B. Meijels Boktryckeäi.

Information

Title:
Biograf Germania
Printed year:
1910
Place:
Oskarström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain