#3152: Biograf Stjärnan

088.! De bilder, som visas äro ej att förväxla med av andra Biografer förevisade. Biograf Stjär-
nans kinematografmaskineri är hittills enda ambulerande i sitt slag Iinom Sverige. Stjärnans
maskineri utmärker sig framför äldre därigenom att bilderna kunna framställas fullkomligt darrfria.

årogmm:
Pà villovägar.

Tummeliten. ) I 6l
Sagospel i flera afdelningar.

l. l det fattiga hemmet. 2. Föräldrarne öfverge barnen i skogen.
8. Vilsegängna. 4. ljättens boning. 5. Tummelitens list. 6. Flykten.
7. Jättens stöflar afdragna. 8. Äterijättens boning. 9. Tumme-
litens belöning. lO. Hemkomsten. ll. Den underbara gäfvan.

J ulna tens under. man.. 7

Tvä smä skälmar.

é öd.

Ett sorgligt men sannt drama ur livet t 5 ajd.

Komiskt.

 

 

1. Till arbetet.
2. Faderns död.
3. Bättre nöd än skam.

4. Tiggerskan.
5. Förtviflan.

 

 

 

St. Storslagen Originalbild.

919943024

En skildring ur lifvet i 9 afdeln.

Frestelsen. 6. Ånger.

Mötet i skogen. I 7. På väg metlfhemmet.

I modebasaren. 8. Åter hemma (i arbete)
Föräldrar-nes förtviflan. ä 9. Försoning. i

Ett oväntat besök.

...mg-.l
J l

ordbäfningen pà Cici ien.

Den möjligast noggranna undersökningen har kommit till det resultatet
att mellan 150- och 160,000 människor fallit offer för den" fruktansvärda
naturrevolutionen, daraf 108,000 Messinabor. Ännu sä sent som den 10 Jan.
framgrafdes flera lefvandel Man klagar bittert öfver att räddningsarbetena
ej voro tillräckligt organiserade, ännu nägra tusenden skulle bevaras åt lifvet
om blott snabb hjälp i större utsträckning lämnats. Vår bild visar, huru
många framgrafvas, som dött först efter flera dagars lidande, hunger och
umbäranden. Mycken tid måste af soldaterna brukas till kamp på lif och
död med de-omänskliga likplundrarebanden.

 

J. Komiskt.
"Barnsligt äktenskap" eller Småfolksgriller.

M" Samtlzlya [lär angifna bilder mäns under en föreställning pa? Omkring .2 timmar. W

ntre:

Till en i allo angenäm afton inbjuder

 

Halmstad 1910, J. B. Meijels Boktryekeri

Första plats 50 öre. Andra plats 35 öre.
4 Barn 1:sta pl. 35 öre. Andra pl. 25 öre.

Program 5 öre. I

Vömsamt Biayrafen Stjärnan.

Information

Title:
Biograf Stjärnan
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain