#3148: Biorama

"E Köpmansgatan E:-

[Hktieboluget Svenska Bingrufteatern.)
l alla hänseendqn bästa och eleganlaste Biograftqatqi.

Förevisningor av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 c. m, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 15 t. o. m. den 18 Dee.

1. . En ferieresa till Cuba.

Bilder från Habanas huvudstad.

Vi förflyttas ombord på oceanångaren, som med stor hastighet klyver vattnet. Det är siesta. I .sina bekväma vil-
stolar finna vi de talrika passagerarne njutande av tillvaron i fulla drag. Den lille fripassageraren Amor är naturligtvis med
och trasslar in två. unga människor-s öde. I sinom tid anländer ängaren till Oubas ståtliga och betvdande huvudstad Habana
med sina 240,000 innevånare. I en mindre farkost sättas passagerarne i land, var-under Ide passera det rvktbara vraket av det
i hamnen den 15 februari 1898 genom explolosion förstörda amerikanska örlogsfartyget "Mainefh Så äro;ferieresandenapä ou-
bansk mark och få tillfälle att som hastigast göra bekantskap med den stora  president. Efter ett besöki en typisk cubansk
by, rullas underbart vackra scener-ier upp från stadens omgivningar och staden själv. Att den skälmen Amor icke stannat
kvar ombord pä ängar-en behöver väl icke omtalas. i

Underhållande och treflig bild.
.Konstfiirn i färger. Kronstfilrn i- färger:

2. f I Siälsstorhet.

Spelad av Comédie Francaisefs artister.
UPPTRÄDANDE =

:Herr Havet ................... .. Hertigen av Roher
Frkn Bertha Bovy . . . . . . . . . . .. Hei-tiginnan av Rohor.
Herr Alexander" ............. .. Greve Fernand.

(iiiberte V.har gif-t sigl .med hertig-en av Roller,- en ri-ittskaffens man med solida, moraliska principer, men i sitt inre
har hon el] upphört att alska s1n barndomsvan, greve Fernand, som delar hennes kärlek och som till och med fordom varit
hennes trolovade.

En vacker dag,  gi-gve Fernand gör besök hos liertigen, kommer deras kärlek till utbrott. De överenskomma i
brev att fly, men forst delgiver Lvilberte sin make allt.

Efter ett första vredesutbrott, Som kommer honom att häftigt bortjaga .sin unga maka. äter-Får hertigen herraväldet
över sig själv, och. sedan han erfar-it Isin lipstusuförllutna, modgiver han, att hon har rätt till .sin andel av kärlek och lycka.

ott brev, som han skriver, aterskanker han henne friheten. och den gamle trotliänaren stapplar ut för latt över1
lämna det till sin älskade husmor.

.Rörd av .sin makes ädelmod, uppgiver Gilberte sin kärlek och äter-tager sin plats vid den äktenskapliga härden .sä-
som hertig-ens hängivna och trogna maka.

Ett gripande drama, spelat av framstående artister.

 Med ensamrätt för BIORAMA. I - 

Lehàrs stora succés. :-

Greven  uremliurg.

Luslspel i tre akter, spelat av elittruppen vid Flarhus Theater,

Musiken av Fr. hel-Lär, arrangerad till bilden av Soph. P. :Nielsen

Huvudrollerna utföres av.

   

 

 

Renée, greve av Luxemburg ...................... .. Hr Aage Fonss.

Angéle Didier ........................................... .. Frkn Marie Niederman.
Furst Basil Basilo-witsch ............................ .. Hr Alfred Cohn.
Iluliette Wermont ..................................... .. Frkn Jenny Roelsgaard.
Armand Bissard ........................................ .. Hr Aage Schmidt.
.Grevinnan Stam Kokozow ........................ .. Fru M. Äl-lelsengren.

Regie: Hr Gunnar Helsengren.
. Renée, greve av Luxemburg, är skuldsatt upp över öronen men sorglös och munter, fastän kredi-
torerna hänga efter honom jämt och samt.

Första gången vi se greven av Luxemburg, är han på karneval i Paris som gäst hos målaren
Armand och dennes fästmö, Juliette. Som själva Prins Karneval kommer greven inburen till sina vän-
ner i det fattiga konstnärshemmet. Glädjen blir emellertid kortvarig, enär fodringsägarne, vsom ha något
otalt med grevem, infinna sig. . i i

Men, när situationen ter sig som "mörkast kommer, som ske plägar då det gäller lyckokarn i
allmänhet,- en räddande ängel greven till hjälp, i detta fall av furst Bäsilowitsch, som tillbjuder honom
en summa på 500,000 francs, så framt han vill gifta sig, d. v. s. endast pro forma, med en betagande opera-
sångerska, fröken Angele Didier. Det är nämligen så, att furstensjälv lidelsefullt älskar fröken Didier
men är av hög börd för att kunna äkta en ofrälse. Nu är hans tankegång att först låta den fattige gre-
ven vigas med henne och så efter tre månaders förlopp själv gifta sig med vgrevinnarm. Ett oeftergiv-
ligt villkor är, att greven och Angele vare sig få se varandra eller ens lära känna varandra till namnet.

Medan vigseln äger rum, har fursten ett staffli placerat mellan brud och brudgum. Officielt mås-
te greven för Angele uppge sig vara baron Reval.

Genom ödets nycker blir greven utan samband med giftermålet förälskad i operasångerskan.
Han har ej minsta aning om att den sköna, stolta vfröken Didiera är hans hustru. v

En tid går allt sin gilla. gäng, tills en vacker dag hela hemligheten uppdagas av grevens förtro-
lige vän, målaren Armand. .

Fursten, som haft godt hopp om att hans plan skulle lyckas, kan ej förhindra iörtroligt möte
mellan greven och grevinnan.

Armand och Juliette komma tillstädes. Det är två äkta konstnärsnaturer, som ej tänka på annat
än dans och sång.

Till slut presenteras vi för wfursrens svaga sidax, en äldre grevinna, Staza Kokozow, som han
tidigare lovat. äktenskap men vilket löfte han sedermera frångått -

Greven af Luxemburg vet att reda ut tråden. Nu är det furstens tur att komma bakom skärmen.

Stackars gamla Basilowitsch! Lycklige greve Renée!

Två avdelningar - Mellan första och andra avdelningen två minuters paus.

Bättefilm. Framföfandet varar över en halv timme. Konstfilm.

Förstklassig Musik.  
De bästa bilderna visas alltidl å BIORAMA. 

Halmstad 1910 P. Kuchlera Acoirlenstryeli--vi f-

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain