#3147: Biorama

nå Köpmansgatan

[Hktiehnlaget Svenska Biografteatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningar av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

P R 0 G R A M
fr. 0. rn. den 26 (Annandag Ju1)"t. o. m. den 28 Dec.

Express i dag från Paris. Senaste serie.
KINEMATOGRÅFISK VECKOREVY
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i eder tidning! Se dem på Biorama.

Finska lantdagen har öppnats, lantdagsmännen lämna ständerhuset. - Frankfurt am Main, på.
Margarethadagen; älskliga flickor dela ut blommor och. insamla pängar till fattiga barn. - Ett luft-
seglingens offer. - Orippenprocessen i London. - Cheminitz; luftskeppet uParseval Vu landar. -
Kapplöpnin ar i Wiesbaden. - Luftskeppet "Morning Post" startar i Moissen, seglar över Engelska
kanalen vid Szt Vallery en Caux och landar i London samt exploderar en halv timma efter land-
ningen (synnerligen intressant bild). -- Ett minnesmärke över Bismarck inviges. - Hertigens av
Teck begravning i Windsor. - Kejsar Wilhelms, kejsarinnan Augustas och prinsessan Victorias be-
sök i Ryssland. -- Katastrofen i Bryssel den 24 oktober o. s. v.

En intressant revy.

   

En av de bästa bilder som någonsin förevisats. Vitagraph [Elms of America.

Åasäawngen

Ett gripande drama från Sing Sing fängelset i New- York.

Vi känna väl alla till den gripande berättelsen om den arme livstidsfängen som till sällskap
och tidsfördriv i sin cell dresserat en liten rätta, det enda liv som hyllade sig till honom och som
han kunde kalla sin egendom. Hur grymt, meningslöst grymt, var det icke av den nye brutale
fängknekten att rusa in i cellen, taga djuret, kasta det på cellgolvet och med ett hänskratt ihjäl-
trampa det. Icke kan vi förvånas över att den arme fången, som ser sig berövad det enda väsen
som var vänlig mot honom, i vrede kastar sig över den härdhjärtade fängknekten för att strypa ho-
nom. Olyckligtvis för fången hade fängknekten rätten på sin sida. Stäld till ansvar för sitt uppfö-
rande, kan den arme fången endast berätta vad som skett. Guvernör-ens hustru och lilla dotter bli-
va rörda av fängens enkla ord, och på den lilla flickans bön blir straffet det mildaste som kan
ådömas honom.

En vändpunkt har inträffat i livstidsfångens andliga liv, och med det ocksål hans uppförande,
och tack vare det intresse guvernörens hustru och lilla dotter fattat för honom, får han snart lov
att arbeta i deras trädgård. Under denna tid blir han i tillfälle att lära känna goda människor och
fär en annan syn på livet.

En dag då han arbetar i trädgården får han se skyhöga eldflammor uppstiga från guvernörens
hus, Han skyndar dit och får veta att guvernörens lilla dotter är instängd i det brinnande huset.
Gång på gång har man försökt bringa. henne hjälp, men av rök och eld blivit tillbakadrivna. Livs-
tidsfängens blick l ser till av glädje, glädje över att försynen lagt i hans hand att genom uppoffran-
de av sitt liv räddl; den som hade haft barmhärtighet med honom. Han skyndar in i det brinnande
huset, uppsöker rummet varest flickan ligger halvkvävd av rök, tager henne i sina starka armar, ru-
sar äter in i eldhavet, kommer ut i fria luften där han mottages med höga bravorop, nedlägger sin
börda på marken och segnar till "orden

Nästa scen visar oss livsti stången ligga döende av sina brännskador, under det den lilla flic-
kan lägger sin lilla runda arm om hans hals.

En bild av ett mäktigt gripande innehåll, som talar till vars och ens hjärta sitt stumma, men
dock vältaliga språk.

En i minsta detale oerhört spännande iilm.

JAGK JONSSON. världens mästerboxare.

som i den uppseendeväckande matchen mot amerikanaren J effier vann en så. lysande seger, att re-
sultatet utmynnade i häftiga demonstrationer överallt i Förenta Staterna. Alla måste se den omta-
lade boxaren, denna gäng i en ny kamp mot en av sina svarta kamrater.

Sensationl Sensationl

SEMIRAMIS.

En habylonisk drottnian saga. Klnematograli i färger.

SEMIRAMIS ............................ .. Fröken MIRVAL. l I
Semiramis var en assyrisk drottning, som genom snille och härskar-egävor hugfäst sitt minne

Sensationl

Konslnlm! Måste göra succésl

för alla tider. Genom sin skönhet intager hon så den assyriske erövraren Ninos, attl han gör henne
till sin gemål. Den pomp och stät, som utvecklas vid denna förmälning, är sagolik, men brlljant
framställd.

Aregirig och maktlysten som Semiramis är, vill hon emellertid ej nöja sig med platsen vid
Ninos sida; hon vill vara ensam om makten. Hon arrangerar en sammansvärjning, konungen rödjes
ur vägen och hon fattar regeringstömmarna,I sedan hon stillat folkets vrede genom s1n överlägsna
värdighet och sin skönhet samt tvingat undersätarna ned på knä framför sig. I I

Länge dröjer det ej, förrrän underrättelse ingår, så: araberna tåga mot riket, vilket de under
en [kvinnas spira anse vara lätt att erövra. Mende misstaga sig. Semiramrs går 1 spetsen för sm
härM för att möta fienden, slär densamma och lägger hela västra Asien. under sitt välde.

Det är ett lysande mottagande drottningen får, när hon återvänder-till sin huvudstad med
segerpalmer i händerna i spetsen för härens triumftäg. Och nu ägnar hon s1g åt. fredliga värv. Bl.
a. uppfyller hon det stolta Babylon med praktbyggnader, bl. a. 64de hängande trädgårdar-na". ett av
världens sju underverk. I I u

Det är på- en av hennes sagolika. om 44Tusen och en nattLL mrnnade fäster 1 dessa hängande
trädgårdar vi återse henne omgiven av fägring och prakt. , I

Till sist bevittna vi hennes död efter en lysande regeringstid. Duvor taga hennes själ upp
till härlighetens rike. Efter Semiramis död förlorar Babylon sin storhet och förödes slutligen av
bal-barerna.

Fenomenalt storslagen iscensättnmg. Prakzåfulla dekorationer. Semiramis roll utföres charmant.

. attackerat.. enar-anna.
Hans får av en okynnig pojke klädpulver på halsen och företager sig under pulvrets inverkan

de vansinnigaste saker. Hustrun och svär-modern befria honom till sist från klådan genom att giva
honom ett grundligt kok stryk. Han kysser av tacksamhet sin - svärmor.

En gfad jag!
Förstklassig WTillfnsil-c.
De bästa bilderna visas alltid å. BlURANlA.

halmszad 1910 P. :inc-.bran Accidenswyckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain