#3146: Biorama

lllltllllil

--"-- Köpmansgatan
[nktieholuget Svenska BiografteaternJ
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatei.

Förevisninger av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

P R 0 G R A M
fr. o. m. den 29 Dec. t. o. m. (Nyårsdagen) den 1 Jan.

Amerikanska millionärer jaga flodhästaf
vid övre Nilen.

Stor spännande jaktbild i 27 avdelningar.

Hundratals amerikanare komma varje år till Afrika för att jaga dessa väldiga djur.

Flodhästarna gå. Vanligen i klunga, till hälften hålla de sig under vattnet. Ett bösskott väc-
ker häftigt upp dem, och dessa djur, som alldrig självmant anfalla människor, bli, när de anfallas,
fruktansvärda och kullkasta alla hinder. Endast de moderna eldvapnen äro i stånd att genomtränga
deras hud, och det är med tillhjälp av bössor, som man lyckas bli herre över dem.

Vår bild visar huru den vite jägaren med ett talrikt följe av infödingar begiver sig till den
intressanta jakten. Vandringen gär genom snar och allehanda hinder ner till Nilen, vars vatten kru-
sas av en lätt vind. Uti den ryktbara floden synas talrika krokodiler, dels stillaliggande, dels i rörelse.
Skotthället är dock för långt, och för att driva djuren närmare jägaren, kasta sig negrernai vattnet,
där de genom sina rop och rörelser i vattnet komma krokodilerna att förskräckta flykta mot den
väntande kulan. När ett djur har skjutits, bogseras det av infödingarna i land och styckas. De
svarta äta delar av köttet, vars smak är skarp och söt.

Emaljen i krokodilens tänder är vackrare och finare än det hos elefanten och har mindre be-
nägenhet för att gulna. Huden användes till rundsköldar, som järnvapen ej kunna genomtränga.

sl" Av mer än vanligt intresse. w

.Den dödsdömde flvktingen.

En flykt från Tuilerierna.
Skådespel från franska revolutionens tid spelat av framstående artister
från Paris främsta teatrar.

Det är till revolutionsäret 1792 detta drama är förlagt. Franska revolutionen hade som be-
kant börjat 1789. Två. år senare sökte konung Ludvig XVI fly ur landet, men ertappades och åter-
fördes till Paris, den 13 sept. 1791 godkände konungen den av revolutionärerna upprättade författ-
ningen, men förhållandet mellan monarken och folket blef allt mera spännt. och den 25 juli 1792
utbröt ett häftigt upplopp, därvid konungen berövades makten och jämte sin familj insattes i Tem-
peltornet; sedermera dömdes såväl konungen som drottning Marie Antionette till döden och avrättades
(i januari 1793 .

Greve hampcenetz, befälhavare för Tuileriernas bevakning, är på. besök hos sin väninna fru
Elliot, men måste trots hennes böner skynda till sin post, enär folket håller på att storma kunga-
slottet. I 8 timmar lyckas han genom övermänskliga ansträngningar försvara Tuilierna, men nu är
det slut pä försvarskrafterna. , r

Han underrättar konungen, att folket intagit slottet, och sjunker därpå. medvetslös ned, me-
dany den kungliga familjen skymfas och bortföres av pöbelsoldaterna. När han äter vaknar till
medvetande finner han sig allena. Med tillhjälp av en behjärtad kvinna lyckas han oupptäckt lämna
slottet och infinna sig hos fru Elliot, som trots den livsfara för vilken hon utsätter sig döljer ho-
nom i sitt hem. Husundersökning företages hos henne, men utan resultat. Till sist se vi de båda,
greven förklädd till kusk, pä väg mot tyska gränsen.

Spännande drama. - Tidstrogen utstyrsel. -Briljant utförande. - Konstfilm.

 

 

 

 

gjunganäe äifå . gofosång
julstämnmg i
i"  a 2706 maria  

.gjzmyes av en framsfäenåe sångerska.
a Britjhnf äiofanäifö. n

Konstfilm. I blemOfnaS rike. Konstfilm.

Sagospel med blomsterprakt, kvinnlig fägring, dans och lek av Gaston Vallé.
Kinematografi i färger. ,

Det är ett synnerligen vacker feeri denna film framställer. Den fagra Carmen
älskar Pedro, uppsöker honom och fängslar honom med sin dans, Men så blir Ped-
ro svartsjuk och lämnar henne. Ute i blommornas rike återfinna vi henne. Hon in-
somnar, berusad af blomsterdoften, och i drömmen ser hon det ena hänförande
sceneriet efter det andra passera.

Handlingen försiggår i naturskön näjd. Carmens roll spelas på ett charmant
sätt af fröken Napierkowska. Sevärdhet av rang!

Lehman på fiske.

Ett ovanligt fiskafänge. I

Lehman förser sig med nödig utrustning och beger sig i väg till sjön för att

fiska. Och det är mycket han får på kroken, både människor och hundar och bå-
tar och tavlor och annat smått. Ett övermåttan roligt skämtstycke.

Förstlclassig Musik.
De bästaflbilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidcnstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain