#3141: Biorama

i se.PRY(I)IIGRAIV!-P I I -" 
Söndagen .18 Dec. kl. .3..0.14.m=e.,m..

-yOBISJ-Den billiga entréen (se nedan). i I. 4

"i"I Isrnnsseune.

b Ytterst intressant bildserie i 7 avdelningar. I --
-l. Katedralen och den gamla staden. Lilla. Frankrike. Lille. 4. Folktriidgårdarne. 5, Gal-det. (i.
Stor-karne medföra lycka till Strassburg. 7. Stor-karnes toilett. l i 4 l i

I2. " När grannen har bal, 

Kemisk.y

a uR"DlURvÄRLDEN.Hatamal.

1. Kängurun, en utmarkt boxare,y denna sportv iir hans största nöje. - 2. Indiens vilda asnor. vilkas snabbhet v
och skyggth iiro kända. Zebror. Deras skönhet och. svårigheten att ttimja dem. Hudene konturer, ehuru
på. bilden tydliga, iii-o ytterst svåra att skönja då djuret ar i sin naturliga omgivning."- 4i. G-iraffeh. Hemma
i Afrika, söder om Sahara. Det höfrsta kanda djur-.nu tillfinnandes-I Bemtfu-k frambenens egendomliga ställning.
då. giraffen upptager något frånmarten. "5. Hjord av bisonoxar. Dessa-djur ttro nära utdöda, oaktat-Å för icke så"
manga decenier sedan miljoner existerade. 6. Engelsk vild vit .tjuiz i Skilja sigI från de tama-djuren dar-igenom
att de Lita under natten och sova-om dagen. 7. Flodhåi-stcn, hem-ma i Afrika. Ehuru till synes ytterst klumpig;
rör han sig med snabbhet även på "ter-ra firma". S. .Bruna björnen. Hemma i de flesta delar avtEui-opa. SI).
Ung- syrisk björn, finnes bland. Palestinas berg, särskilt Libanon och tillhör det släkte som av .David dödades
under hans herdetid. 10. Björn från Himalnja. .Htingriven åt den söta honung-en som för honom är lilvetsallwt. -
11. Rysk björn, en ful bjässe, nästan utan. svans. Lever ett solitarliv och-ligger i ide om vintern-.112.Isbjörnen.
Fiskar-en blandbjörnarna, en sport uppdriven av honom till stor skicklighet. I I I " "f I

4., UG  frå rUmCm.
I " -------- En rörande bild iir livet. -.------
Familjerna von Herden och Lancer .äro sedan åratal tillbaka. goda vänner. De båda familjernas barn leka
tillsammansjivon .Har-dens trädgård. - Aron fly emellertid. Ruth och ingeborg ven Har-den bli alskliga tiirnor
och familjen Lanners ende son, Harry, utvecklar sig till en rask, ung man, sina föräldrars förhoppning och glad-
je. PHan har nyligen-i tagit sin doktorsgrad och hemkommen för att vilaut efter det ansträngande .studium-betet.
i Dzri Lanners besök galler den honom kår voi-dne., familjen IHa-rden. Han kommer dit i sällskap med sin
moder. Med glädje mottagas gästerna av frufvon Hard-en1 och dennes döttrar, och de båda äldre damerna för-
djupa sigisnart i minnen från förgåegnav dagar, men de Vtre unga bege sig in iitradg-ården., där de "i .översvallan-

 

 

l

de levnadIsl-ustihänge sig .åt barndomens lelzraIi-z4 n I ,- . i
De tre unga leka somv barn, men ejÅ längre med barndomens omedvetenhet. Det står ganska klart, att de
, bada unga flickorna1 älska barndomskamratc-n,I som sin sida ingalunda" "ar likgiltig för dem. Men han frågar
sig: MVilken av dem iilskar jagi" Och svaret syntes bli, att Ingeborg, den glada och över-modiga, iir denl lyckli-l
ga, ty Harry utmärker henne utan att dock vilja bereda ltuthnsmarta. - v v . . .
Den sistnämnda med sin djupare läggning, sin allvarligare livsuppfattninm ser i den unge doktorn det 1
manliga ideal hon drömt: om och hans bild bränner sigI ullt djupare in li hennes sjal. :Hon eeratt Harry iilskar
Ingeborg, hon marker, att han avvaktar ett "tillfälle att1 fa vara ensam med systern och hon qdrager medför-
tvivlan i hjärtat tillbaka, medan de älskande promenera vidare. Harry förklarar sin kärlek, och de ungas livsför-
Vhund beseglas med kyssar därute fpå. den pittoreska lilla bron.
b Den .olyckliga .Ruth har på avstånd iakttagit denna scen, nch hennes hjärta sammanpressas i vild smärta.
Harry! kommer det sakta Åöver hennes sjalv-ande läppar, och strida-.tårar komma ur hennes ögon. Hou återvän-
dcr hem, bemödande sig att kuva sin smarta, men träffar här-Harry och lngeborg, vilka se världen framför 
som ett fullständigt paradis. Den unge mannen tar avsked och går, varefter Ingebor strålande av fröjd med-
delar systern sin lycka. Varje ord i1 detta meddelande träffar-Ruth som dolkstyng., 1L en Ypräassnr händerna mot
sitt skalvande hjärta och kysser häftigt sin syster. I - i I i Ii I .. , I
Harry ar nu ständig gast i det "von Hardenska huset; varje ledig minut ägnar han sin blivande brud.
Men Ruth har under-gått en sorglig förändring. Den blomstrande unga flickan tyuar av dag för dag; läkaren
anserisig ingen bot kunnabringa och ordinerarfvila. Den förtvivlade modern gör allt för att uppehålla dotterns
med och krafter,A .men förgäves. dag känner sig- Ruth särskilt och familjeine-dlemmarna sitta i" :stum
sorg runt kring hennes sjukbadd. f Aven Harry Lanner äriflar..1 Plötsligt riktar Ruth en långsam, forskande blick
på honom, hon vill övertyga om, huruvida den dyrkade mannenicke ändock hyser en gnista genkarlek för
henne. Han kan. I ej fördrag-a hennes for-skande blickj utan .slår-.ned sina ögon och trycker fen kyss på hennes
genomskinliga hand. Det för-gar veckor; Harry och lngeborgfrossa i lycka och annu-.a qsnart gifta sig. De med-
dela denna sin önskan till fru von Har-den, men av fruktan för 1att ett dylikt.lstegIIskulle döda Ruth, vågar .hon
oj tillstädja bröllopet. Emellertiderhåller Harry en anställning" i en avlägsen stad, och nu ger Ingeborgs mer"
sitt samtycke till vigseln, under förutsattning att" denna sker i största hemlighet, så-att Ruth ej får en aning
om densamma. I . Å I ". J , 1 i
En dag äger vigseln -rum i den närbelägna kyrkanj lluth, som "ar svagare "än någonsin, vilar på sitt sjuk-
läger, förundran sig över att " både modern, Ingeborg och Harry "aro borta så längerochen fruktansvärd aning-
griper henne. Hon lämnar sin baddoch stapplarhan mot porten, genom hvilken ett antal vagnar jinleV kommit1
in. Hon lyssnar, hör steg, hon trycker sig mot väggen och plötsligt komma Harry och Ingeborg fram om hör-
net, kladda i bröllopsdräkt. - M W I I Il -Iz 1 I II - v ,
Slaget varm-förvv häftigt. . Med ett skri. sjunlierIfden olycklan till. marken. Harry fångar hennei sina armar. i
.Ett förklarat leende Joreder sig nu över den döendes drag. Hon öppnar de bleka lvappai-ifiaroch medven
inner-lig blick på. Vsin syster yttrar hon: "0, min Harry, Igör henne lycklig! J ag fick icke bli lycklig-med dig!ÅAS i
Och förenande4 de ungas händer lämnar bonden värld, dar hon sett sin käraste dröm förintas. I " "

s 5 1 " . . i

Å . Vi Storslagefl 1-1VV 
5:a , " årfest :Schweiz

Uloniordentligt vacker och intressant naturhiltl. I? Konstnärligtlkolorerad i naturliga-färger

 

 

 

 

nu:

6. I. ade Genomrolig." 

Biljettpriserna till dessa föreställningar äro på, alla... platser: I.
4 1 I, i I Förvuxna 25iböre, för barn  
Halmstad LQIU, P. Kuchlers Accidenstr.1 I I I I I

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain