#3125: Biorama

lm

[Hktiebnluget Svenska Biografteatern.
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatei.

Förevisningor av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 21 t. o. m. den 23 Nov.

MARSEILLES. Medelhavets perla.

I Marseille ar huvudstad i franska departamentet Boncnes du Rhöne samt till storleken Frankri-
kes tredje stad och den förnämsta hamnen vid Medelhavet. Den gamla hamnen utgöres av en vik
av en kilometers längd, försvarad av tva fästen, Szt Jean och S:t Nicolas. Kring viken sluter sig

1 hastskoformigt det äldre Marseille, vars täta. kvarter med sina trånga gator draga sig uppåt de te-
. rassformigt lagrade kullarna. Oster om Grand Con-rs, en av stadens pulsådror, ligger den nyare sta-
den, som har en mängd vackra partier. Nya storartade hamnanläggningar ha på senare åren utförts.
Filmen återgiver först ett panorama över staden och hamnarne, vidare fiskare i arbete i fisk-
hamnen, lossnings- och lastningsarbete, en rörlig omlastningsbrygga, badande fiskarynglingar i rax
sande bränning-ar o. s. v. i
Intressanta, omvexlande bilder.

2. Brottningskamp mellan svart och vit.

Parodi.

Upptinnaren.

Drama av Michel Carte.

 

 

UPPTRÄDANDE;
Herr Karlmos ............. .. Uppfinnaren
,, Dupont Morgan Fabriksägaren

   

., Fred

4 .. Ingeniören
Fröken Der-mos ............ ..

Fabriksägarens dotter

Arbetaren Lai-dier har länge arbetat på. att tillverka en automobilgummiring, som  spricker
sönder. Härunder har han nödgats göra av med sitt lilla kapital, och då. hans strävan ändtligen
krönes med framgång, och uppfinningen "ar gjord, då är han ställd inför utsikten att svälta ihjäl

3 jämte sin familj. Men hans uppfinning skall åter bringa honom på fötter, tänker han stolt, och stal-
l ler sina steg till ägaren av en stor gummifabrik. Denne, som står nära sin ruin, inser strax upp-
finningens värde, men begagnar sig av arbetarens nöd och erbjuder honom 1.000 kr. i ett för allt
för hemlighetens köpande. Det är ett svårt slag för Lardier. att ej få. mer för sin stora uppfinning

men nöden har ingen lag.

En tid efteråt får Lardier i en tidning läsa, att gummifabrikören fått högsta utmärkelse för
den uppfinning, som han så. föraktligt köpte. Förbittrad över att skamligt ha förts bakom ljuset,
begiver sig Lardier till fabriken, där det kommer till uppträde mellan honom och fabrikens ägare.
Stalld inför rätta, frikännes Lardier på. den Igrund, att fabriksägarens dotter är modig nog att för-
klara, att hennes far ej har någon. andel i uppfinningen, som helt och hållet är Lardiers. Uppskakad
och tillintetgjord vid dotterns oförskräckta vittnesmål, faller fabriksagai"en död till golvetl Lardier
får till slut lön för sin möda, enär han av sin beskyddariuna erhåller en million kronor av kvarlå-
tenskapen. För sitt barns skull tager hanemot summan.

Gripancle bild ur livet.

CizWouÄefammar-na i" CenfraåFlfrzlåa.

Deras fiv ocj veräeamjet.

4 Under den glödande ekvatorsolen framleva Chilloukstammarne sitt liv. Folket hör ingalunda

. till världsdelens fulaste, och det är av stort intresse få. inblick i deras dagliga liv och verksamhet.
I tidig morgontimma se vi dem komma utkrypande ur sina bikupsformade hyddor för att påbörja
dagens arbete. Till stor del livnära de sig av boskapsskötsel, och det är också i samband med dju-
ren, som vi. finna dem verksamma. Vi få vidare en idé om huru det svarta folket bygger sina enk-
la boningar, och slutligen få. vi göra en l.titt bland hyddorna, utanför vilka husdjur av flerfaldigt
slag springa omkring.

.Gårdefes infressanf.

Petter är stolt över att vara vittne.

5 När vittnesmålet är allt för övertygande..

I Petter har varit åskådare av en velocipedsammanstötning och skall först inför poliskommis-
serien och dai-efter inför domstol omtala vad han sett. Detta gör han emellertid allt för åskådligt
så att han får stryk för besväret och lämnar polisstationen med ett blått öga.

Dagen där å., efter att hava inkallats som vittne inför domstolen, börjar Petter ånyo berätta
vad han sett. en även denna gång låter han sin valtalighet gåJ för långt och får även det andra
ögat igenmnrat. På. hemvägen ser han sin svärmor tbehandlas" av två apacher, men nu har han
fått nog av vittna och gör sig osynlig.

Mycket skrattretande humoresk..

Förstklassig Musik..
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1910 P. Knehlcrs Accidenstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain