#3124: Biorama

.IURÅMÅ

PROGRAM
fr. o. m. den 7 t. o. rn. den 9 Nov.

 

Aktuell expressnyhet.
Frankrike och Tyskland-i vapen.

Utomordentligt intressanta paralellbilder från de nyligen avslutade stora
höstmanövrerna i de båda länderna.

Alla vapen mobiliseradel
Aeroplan för första gången i militärtjänst!
Den berömde aviatikern Paulhan och franska
officerare flyga.

Vid gränsskälet.

Huru en gammal familjetvist löstes.

Jack har lyckligt tagit sin doktorsexamen och hyllas av kamraterna vid universitetet. Un-
der järnvägsresan hem lär han känna en ung flicka, Rosa, som likaledes  på väg till de sina efter
avslutade studier. De komma i samspråk och erfara, att de äro grannar. Dessvärre råder bitter fi-
endeskap mellan Jacks far och Rosas tant, på grund av gränstvist mellan egendomar-ne, och fadern
ville icke veta av någon förbindelse mellan de unga. Dessa trotsa dock förbudet och träffas i den
omkringliggande trädgården, där de överlägga om bästa sättet att få slut på de gamlas träta.

e ha snart funnit sättet. I ett par brev, som de skriva och lägga på bemärkta platser i
respektive trädgårdar, omtala de att Jacks far länge älskat tanten och denna å sin sida under läng
tid burit på. ömma känslor för grannen. Båda bli angenämt överraskade, men se icke de ungas yst-
ra munterhet strax bakom.

Vid gränsskälet träffa de gamla ovännerna snart på varandra, och försoning kommer till
stånd under ungdomarnas stormande jubel. Vi se dem till sist alla fyra samlade till en glad famil-
jefäst, där den skälmske Amor naturligtvis är hedersgästen.

Vacker och munter bild.

 

 

 

Storslagna natursconerior.

I 0 . 0 0 o o
Tonfiskefangst 1 Slclhen. ,

Tonfiskarna vandra vid bestämda tidpunkter, från maj till juli; man ser dem vid denna tid
i hela stim glida i samma riktning, som hade de ett mål för sin ständiga vandring.

Man väljer detta ögonblick för att fånga dem, och man använder för detta ändamål ett nät
av 4. till 5 kilometers längd, i vilket fisken hopdrives av små båtar och föres in i ett stort, fyrkantigt -
nät, som kallas "Kapelleth och därifrån gär den in i ett annat flyttbart nät, "De dödas rumu- "f-
Nätet fastgöres vid kanterna och sträckes ut mellan tva båtar, tills fisken kommer upp till vattenytan.

Fiskarena beväpna sig då med långa hakar, hugga fast de kraftfulla djuren. som kämpa
för sina liv, draga upp dem i båten och kasta dem till de personer, som ha ränsningen om hand.

Lossningen sker med .tillhjälp av starka rep, harpunerade vid fisken. Denna fortskaffas sä
till en inrättning, där den undergår olika sorters behandling: styckning, kokning, inläggning i lådor o.  v.

E o H, I o I o
n bla tefumi 1.
En brandsoldats hjältedåd.

Betäekt av sår och höljd av ära kommer sonen - soldaten hem från kolonierna. Han
hälsas som hjälte i hemmet och är naturligtvis familjens stolthet. Brodern är anställd vid brandkå-
ren och hans hjärta klappar vid tanken, att även han en gång skulle kunna utföra nägot till heder
för sig och sin familj.

Tillfälle därtill kommer snart fnog. En våldsam eldsväda utbryter i närheten och brandkå-
rens alla krafter spännas till det yttersta för att hämma det rasande elementets framfart. Eldflam-
mor och brandrök välla fram från alla häll, hotande att kväva det tappra brandmanskapet.

Då ropas plötsligt, att det finnes människor kvar i det brinnande, fallfärdiga huset. Det
anses nästan som vanvett att ens försöka någon räddning, men vår unge brandsoldat, som vi gjort
bekantskap med, skrämmes ej av faror. Det är hans plikt att försöka komma de olyckliga till hjälp
och uppför den rökfyllda trappan stormar han med käckt mod. En ung mor med sitt lilla barn på.
armen möter plötsligt hans blick. Tiden medgiver inga resonemang utan med ett raskt vrepp fat-
tar han mor och barn i sina kraftiga armar och bär dem genom eld och rök ut till räddning och
säkerhet. Det finnes dock flera förtvivlade människor kvar i den brinnande byggnaden. Annu en
gång stormar han in, men nu brister det förbi-ända golvet under honom och den präktige unge manF
nen störtar i sällskap med bjälkar och bränder genom golvet.

Svårt skadad gräves han fram ur ruinerna och föres ut. Så har han då utfört en hjälte-
bragd, om han också. därigenom mäste sätta till livet. Med lugn ser han döden i ögonen, men
blickar samtidigt stolt ned på räddningsmedaljen, som fästes på hans bröst

En bild, som alla måste ryckas med av. En verklig eldsvåda.

Petters första duell.

Petter, som tagit tjänst som dräng på. en lantgård. förälskar sig i en vacker kamrat i ladu-
gården. En mälareelev gör honom hans erövring stridig, och nr denna tävlan om den skönas gunst
uppstår en duell. Petter, som aldrig varit med om nä ot dylikt förr, darrar som ett asplöv och sö-
ker så. wott han kan, undfly sin motståndares hugg. Denne finner sig böra giva honom en lektion
i den ädla fäktningskonsten och korsar i detta ändamål sin klinga med sitt vittnes. Under tiden
kommer en gendarm till valplatsen. De båda kämpar-na avföras till häktet, därmed lämnande fältet
fritt åt den över sin lättvunna seger triumferande Petter.

Muntert.

Förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

Halmstad 1.10 P. Kuchlels Accidensrtyckcrf

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain