#3123: Biorama

IU

PROGRAM
fr. o. rn. den 17 t. o. rn. den 20 Nov.

 

1. Jockeyen som gör vad som faller honom in.

Mycket lustig kapplöpningshistoria.

Den amerikanske konsuln.

2 Stor dramatisk nyhet, utgången från världsfirman The 1Vitagraph C:o New York.

Följande avdelningar ange bildens innehåll:

l. En avvisad friare. 2. De bada rivalerna. 3. En avskedshälsning från Poala. 4. Ombord på fart get. 5. Kap-
ten Gillette besöker sin amerikanske vän. 6. Den tillbedda stör sammanvaron. 7. Falsk anklagelse. 8. exikanarens
triumf. 9. På. sjukhuset. 10. Poala söker hjälp. ll. Vakterna övermannas. 12. Med vapen i hand. 13. Poala hos kap-1
ten Gilette. 14. Den amerikanske konsuln träder emellan. 15. En misslyckad hämnd. 16. Under Stjärnbanéret.

 

   

Cherry Kearton, den berömde engelske naturfotografen, lämnar oss i denna bild en Lejanjakt, Vilken han under
egen och andras livsfara kinematograferat. Resultatet är också en glänsande film, vilken för alla tider skall inrista hans
namn bland pionärerna för nutidens största åskädningsmedel, kinematografien.

3 Nedanstående är en kortfattad beskrivning över den intressanta filmen.

. :Bilden visar oss den Ostafrikanska stammen Massais seder och bruk under en lejonjakt. 10 à 15 stycken i varje
trupp gå Massais pä spår efter lejon och angriper, efter att ha funnit spåret, med en dödsföraktande djärvhet lejonet. Utan
eldvapen endast beväpnade med spjut närma de sig sin motståndare, ett skickligt kast och det särade lejonet störtar fruktans-
värt att skåda i sin Vrede, mot angriparne. En skur av spjut möter det från de tappra männens led, och efter en rasande
kamp är lejonet besegrat.

Det kan icke nog betonas att i denna film är det fråga om vilda i sin frihet angripna djur och icke Izalff
utsvultna menugerilejon.

Bilden är delad i följande scener: l

l. Lejonet uppsökes och nedlägges av Massais. 2. Cherry Kearton trotsar döden och tager en kinemato rafisk bild
av striden. 3. .En beriden Somali giver underrättelsen om att ett lejon finnes i djungeln. 4. Massais söker e ter djuret.
5. Lejonet betraktar sina angripare. 6. Lejonet flyktar först men besinnar sig och möter angriparne med ett doft rytande.
7. Cherry Keartons hund Simba angriper leonet. Overraskat över det oväntade anfallet giver det Massais tillfälle till an-
grepp. 8. Triumfdans över den fallne fien en. 9. De beridna Somali uppdriver ett andra lejon, vilket även nedlägges av
de tappre Massais. 10. Busiga av sin seger uppdriva Massais ett tredje djur, vilket dock flyktar för dem och gömmer sig i
en klyfta. ll. Glömmande all försiktighet uppsöka Massais lejonet i sin tillflyktsort och nedlägga detsamma.

Trots en nervskakande feber. stannar dock Cherry Kearton vid sin apparat och kinematograferar alla de spännande
scenerna, men faller efter förrättat värv i vanmakt på. sin post.

   

enes
l ämm "" Kivi l Mi

 

     
  
   
    
  
   

: fi

Hmerikansk scenisk konst. Amerikansk lscenisk konst.

M Succesfilm!

KAPITAL och ARBETE.

Socialt drama i 40 avdelningar.

 

Allt mer och mer tränga de Amerikanska filmen de Europeiska ur biografbesökandes intresse.
Tack vare deras mimiska överlägsenhet, stå de till dato ouppnådda. lntet område är för dem främman-
de, alla uppgifter lösa de, på få undantag när. Betrakta endast vår bild för dagen, huru läses icke i
kapitalistens anletsdrag hans uppfattning av den tillspetsade situationen, eller den unge prästens bekymra-
de men ärliga mening, hur tydligt förråder hans mimik icke vad han tänker.

"Kapital och arbete" skildrar en strid mellan en, av en feg usling ledd, arbetsgivare och hans arbetare, som
till förespråkare har en ung, rättskaffens präst. Mästerligt och med aldrig sviktande förmåga, utföra skådespelarna sitt
svära värv att åter-giva dramats alla skiftande händelser. I sanning en bild, vilken, om någonsin, förtjänar att ses av alla.

 

är stal-ka friu Andel-sun kommer i fan-ten.

Fru Andersson har anställts hos ett herrskap för att gå husmodern tillhanda. Herrskapet är hemkommet från en
resa. Fru Andersson kommer ut och tar emot bagaget, vilket hon i ett par kast surrar tvärs igenom väggen in i bostaden.
5 n Hon är en äkta pärla, då det gäller att göra uppköp. Kollmvud vina i luften, där man ej gör henne till lags
s Akdonen på gatan vräker hon omkull. Till slut mäste folket skicka polisen på. henne. Men en konstapel är för lite, han
far till väder-s. Ett regemente poliser häkta fru Andersson. Men då hon tycker sig ha suttit inburad länge nog, gär hon

löst på dörren, som naturligtvis brytas upp, och så lämnar fru Andersson fängelset mitt framför näsan på de vakthavande.

 

:1: Förstklassig pianomusilc.
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

Halmstad 1010 P. Kuchlers Aceidenstryekeri

 

I.
i.

x

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain