#3117: Biorama

(nktiebolaget Svenska Biografieatern.)

I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatel..

Förcvisninger av levande bil cr

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 5 t. o. m. den 6 Nov.

Kälk- och bodsleigh-tävlingar i Moskwa.

Arrangerado av Kalkonik-klubben.
1 Vintern har redan kommit till Moskvva, där man kan fröjda sig å-t härliga snö- och isbanor.
I Att vinteridrotten står högt i Rysslands forna huvudstad, visar pä ett eklatant sätt dessa bilder,
hvilka böra ses av alla sportinfresserade!

En frisk i pojke.

Calle på härjarestråt.
2 Calle skickas att köpa sodavatten och han kan naturligtvis pä hemvägen icke underlåta
o att ställa till en del spektake-l av allt annat än oskyldig art. Straffet följer dock synden i spåren
och sällan torde en pojke ha fätt mera stryk än vad Calle fär. Väl bekommetl

Muntert.

 

   
  

 
    

 

 

Napoleons kurir.

Episod från den store kägsarens tåg från Elba till :Paris

Käjsar Napoleon lämnar Elba med sina 600 grenadierer för att återerövra sin krona, som

hans förenade fiender berövat honom. Han har hunnit utanför Grenoble och mäste taga denna sta

innan han kan komma vidare. Befälet i staden föres av en hans trogne anhängare, överste Labedo-

gare, och det gäller att få ett bud till honom, En soldat förkläder sig och beger sig ästad, men

3 lyckas ej komma förbi militärvakten vid porten. Konungen har nämligen befallt,, att ingen främ-
n mande får släppas in i Grenoble.

Värden i det hus, där Napoleon bor, märker den dyrkade gästens nedslagenhet och erbju-
der sig att bringa skrivelsen till Labedogere. Käjsaren mottager hans anbud, och medtagande sin
unge son beger sig värden ästad. Genom list lyckas nu gossen bli placerad i en korg pä en äsne-
rygg och slipper sålunda in i staden, men en av vakterna stöter på. skämt sin bajonett i korgen, s.
att gossen får ett svart sår i armen. .

Han ger dock ej ett ljud ifran sig, utan väntar täligt tills han får tillfälle att osedd lämna
sitt gömställe, dä han skyndar att överlämna den viktiga skrivelsen i Labedogeres händer. Sedan
den lille kurirens sär förbundits, underrättar översten sitt regemente om att käjsaren befinner sig
i närheten, och snart se vi regementet med översten i teten och gossen som vägvisare skynda att
möta Napoleon, som trupperna h"lsa med ropet: uNed med kungen! Leve käjsarenlu

Slutligen fäster Napoleon med egen hand Hederslegionens kors pä den lille hjältens bröst

Spännande historiskt skådespel.

-- .Il n "-IIBBIIII
...II-IIIIH-IIIIII- ull-III IIIII-IIIIIIII

 
   

 
 

    

       

4 Italienska kyrassiever.
. EH: olärvägel rytieri.

Det frejdade italienska livregementet är säkerligen ett bland världens skickligaste till häst,
och vär bild talar i detta hänseende bättre än ord. IVi se regementet i full parad rycka ut och föl-
jer det sedermera på. halsbrytande ritter, som göres över hinder och i den svåraste terräng. Det
fordras nerver av stål och goda hästar för att komma helskinnad från dylika övningar. Bland annat
se vi ryttare, som rida upp och ut för branta trappor. Som avslutning synes en avdelning av liv-
regementet eskortera sin konung pä en utflykt.

En bild som alla böra se.

Poliskonsfapelns svärmor.

5 Malmen och hans överman.
I Poliskonstapel Modig är gift och har en mer än vanligt fruktansvärd svärmor. En dav

blir det en större batan i hemmet och Modig skyndar att hämta hjälp. Hans kamrater skynda till
i allt större skaror, men den manhaftiga svärmo ern vet att. göra sig av med dem och driver dem
med förskräckelse på flykten. Ej nog med detta, hon förföljer de flyende ordningens upprätthållare

och bereder dem en het och minnesrik stund.

Förstklassig IMusik.
De bästa bilderna visas alltid å BlORAMA.

INGEN BLUFF W V

 I Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker med rabatt.
I!!

Halmstad inO P. Kuehlers Accidcnsrty ckcri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain