#3116: Biorama

lllllllilllil

[Hktieholaget Svenska Biografteatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatei.

FÖrevisninge-r av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagar jämväl kl. 3,10, 4,10 e. m, efter särskilt utvalt program och billigare entrepriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 51 Okt. t. o. m. den 2 Nov.

änwnwmwnwnwnnnnwwnwan
El Kriget i Uppland E

Fälttjänstövningarne under konungens ledning.
Från egen atelier och de bästa bilder som blivit upptagna.

Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder från den nyss avslutade
fältmanövern i Uppland, om vilken tidningarne innehållit långa redogörel-
ser och som är en av de största manövrer som förekommit i vårt land.
Utom konungen, som förde högsta befälet, deltog kronprinsen7 prins Carl,
flere regeringsmedlemmar, utländska diplomater och militärer i manövern.

Bilder för dagen! Bör ses av alla! .

AMMMMMIMMRMMIÅMMMMIMMMM

Den förälskade plakatbäraren.
Kemisk.

WWWWW

MHMMMMMM

ä

Xx
.

.Konstfilrn jimerikan-Jåiograf.

På gränsen.

Utomordentligt spännande skildring fràn det

amerikanska borgarkriget.

Hänförande vyer upprulla sig rikt solbelysta och praktfullt brinnande
facklor upplysa skogen i nattens dunkel.

1.. Rörande avsked från maka. barn och föräldrar. - 2. Plikten framför allt. -- 3. Armé-
fördelningen slagen på flykten. - 4. En soldat gömmer sig i skogen och då han är saker på att
han ej är för-följd, kastar han bort sitt gevär och flyr. - 5. Han kommer till en brunn och får av
en flicka en vederkvickande dryck. - 6. Förföljzfrna äro honom på. spåren och flickan uppmanar
honom att gömma sig i brunnen. - 7. Hon leder förföljarna på orätt spår och de skynda bort i
den angivna riktningen. - 8. Unionisterna samlas. - 9. Ett svårt budskap. - 10. Svårt sårad
av fienden flyr ordonnansen till sitt hem, där hans dotter tager vård om och gömmerhonom. - 11
Han bränner ett viktigt papper. - 12. Fienden spränger dörren, men den lilla flickan ställer sig
hotande i vägen. - 13. Papperet kan ej anträffas och fienden kastar sig över den sjuke. - 14.
Flickan ställer sig i vägen och soldaten ämnar slänga undan henne, då han igenkänner sin räddar-
inna vid brunnen. - 15. Den sjuke döljes för den anstormande fienden. - 16. Fienden avtroppar
och doktorn förbinder den sjuke. - 17. I familjens fridfulla hagn.

OBS.! Sevärdhet av största rang.
IKonstfilm. jimerikan-Iåiograf.

Efter Nilens stränder.

W Utmärkt vacker, drömfylld bildserie. W

Lehman som chauf ör.
Komiskt. "

förstklassig Musik.
De bästa bilderna visas alltid å BIORAMA.

M" INGEN BLUFF "in

 . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910 F. Kuehlers Accidensrlyokcri

q

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain