#3110: Oskarströms teater

Lördagen den l Okt. 1910 

gifves å

USKARSTRÖMS TllllTll

I. x Tvenae storartade 0 I
lgrallorensmngar

kl. 6-7,,7-8 e. m. i förening med.

llmàn Bal

med början kl. half 9- e. m.
v PROGRAM; V
1. Modern brandkår  arbete.

y2 Mesi- ea- Teunye eller Den .àskdànande röken.

Har med rätta kallats Ltden vackraste parlan i jordens hela scener-i." Efter fullbordandet
af järnvägen till Zambesi år 1904-, ha tusentals personer besökt fallen, och flera ha sökt att skildra
sina intryck af dem.

Men ingen teckning eller fotografi kan gifva ens den svagaste föreställning om sceneriets
underbara storslagenhet och skönhet. Majestätet och hemlighetsfullheten i de gigantiska stupen. de
skummande strömhvirflarna, de trollska atmosfär-iska effekterna -iallt detta öfvervaldigar betraktaren
med en kraft och en styrka, om hvilka man knappt kan göra sig en föreställning. Vid månsken

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förete fallen en särskildt förtrollande anblick. De dånande molnen af skum och stank, den mörka, e
dystra Ltregnskogenu. Zambesis strömfåra skimrande därborta ofvanför den dai-rande jorden, mån-
regnbågen - allt bidrager till en obeskriflig tafla.

 

3. Guide-ts förbannelse. Gripande värklighetsdrama.

Hufvudinnehållet i detta gripande drama ar i korthet följande:

I sin ensliga boning sitter den stenrike girigbuken rufvande öfver sina samvetslöst hop-
samlade skatter, knappast nnnande sig ett mål mat. I samma hus bor en fattig ung man med
hustru och barn. som af brist på mat knappast kunna uppehålla lifvet. I sin nöd anropar han den
rike mannen om hjälp, men förgafves. Under det ögonblick, som girig-buken lämnat sitt rum, har
en tjqu brutit sig in och lyckats finna hans i sängen gömda skatt. Hastigt stoppar han pängarne
på. sig och flyr genom takfönstret, men i sin ifver att undkomma trampar han miste och störtar död
ned på gatan. Vi se vidare, hur den fattige mannen finner tjufvens lik och pangarne hvilka han
återlämnar till ägaren, som han träffar" i det ögonblick denne lägger snar-an om halsen för att hänga
sig. Den unge mannen belönas af girigbuken, som nu efter vaknat samvete förbannar guldet,
som endast bringar olyckor. i

4. Enresa genom "Nissasiaden".
s". DEN TRoGNE RESEBETJÄINTEN. Mycket komlsle. "

i FIN-FIN MUSIK. f I
Biljetter, som gälla till en föreställning och balen 50 öre. Som Vi utlofva en mycket angenäm

l, ,, H ,, Y. ., för äldre 35 öre, barn l5 öre,

Biljetter säljas från kl. 4 e. m. afton, hälsa Vi  Välkomna.

Halmstad l9l0, .Kuchlers Accidenstr. " i i I i i

Information

Title:
Oskarströms teater
Printed year:
1910
Place:
Oskarström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain