#3106: Biorama

malin

[nktiehuluget Svenska Bingrafteatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biograftqatgl.

FÖrevisninger av levande bilder

-alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e.-,m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser

PRO GRAM
fr. o. rn. den 15 t. o. m. den 16 Oktober.

få "I Kongens by". få

En serie livfulla och intressanta bilder från Köpenhamn.

Fred Sato med sina dresserade hundar.

Överlägsen djur-dressyr. I X
I hög grad sevärd, är städse vacker, systematiskt genomförd dressyr av djur och särskilt
är den kloke hundens förmåga i detta hänseende intressant. Fred Sato har på detta område verk-
ligen lyckats uppnå ett resultat, som väki vissa fall må. kallas underbart, och därför bör ingen un-
derlåta att se detta nummer, där det förnuftigaste och trognaste av alla tama djur utför en omväxlande
serie gymnastiska och akrobatiska övningar och experiment, vilka äro ägnade att väcka den största
förvåning och beundran.
i Lika sevart för stora som små!

 

 

i
Illa

i . :i En hjältebmgd. 

 

 

Marinlöjtnant von Brinken och spionen.

Spännande äventyr .i flera avdelningar.

Ett krigsskepp genomkorsar de afrikanska farvattnen. - En dag erhåller kaptenen
ett telegram med underrättelse från hans regering, att svåra förvecklingar uppstått vid nord-
afrikanska kusten och man fruktade för de vitas säkerhet i dessa distrikt. Löjtnant von Brin-
ken. som vid flera tillfällen utmärkt sig som en hjälte i ordets bästa bemärkelse, får här ett
tillfälle att ge prov på sin oförskräckthet. Kaptenen ger honom nämligen order att gå. i land
och underhandla med de upproriska. Men krigsskeppet har redan längesedan varshats av de
upproriska moi-erna. Enx samvetslös agent och under-handlare från en främmande makt har
från första början upphetsat moi-erna och förmått dem att resa sig mot regeringen. Han gri-

4 per till det fruktansvärda medlet i att undervisa araberna. hur-man förfärdigar de farliga dy-
namitbomberna och sätter dem i förbindelse med ett urverk. sä att de explodera vid en bestämd
tidpunkt. Mariniöjtnant von Brinken beger sig emellertid oförskräekt rakt till det palats där
de upproriskas furste bodde. Löjtnanten och hans följeslagare överfallas och föras i säkert för-
var i furstens palatsf En spion tager pä sig följeslagarens kläder och försedd med en dyna-
mitbomb beger han sig ner till kusten för att låta sig tagas ombord på krigsskeppet. OmbordI
på, krigsskeppet bedövar spionen vakten och placerar oförmärkt boniben påJ ett lämpligt ställe..
De härpå följande spännande scenerna visa oss, hurusom von Brinken lyckas befria sig, sim,-
mande uppnår skeppet och förhindrar explosionen. En fruktansvärd tvekamp. mellan löjtnanten
och spionen slutar i vattnet till förmån för den förre. Spionen har snart fått sitt välförtjänta
straff. Men den upproriska staden och dess härskare, som bragt skeppet i sådan fara skola
också få sin vedergällning. Staden bombar-deras fruktansvärt och sattes ibrand. Natthimmeln
färgas av det eldröda skenet, och den för nägra timmar sedan så vackra staden återspeglas nu
på ett fruktansvärt sätt av havets spegelblanka yta. L
b
0

 

 

 

 

.IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIII

O

O
.Il I

Q
III-I N.lll"lllHIIIIIIIIB-III.IIIIIIIIIIIIIIIIIIII..

NOREICO. Nyaibilder från Medelhavssträndema.

Monaco är som bekant ett litet furstendörne i södra Frankrike vid Genua-
bukten, ryktbart för sin spelbank i Monte Carlo. Monaco är en av de naturskönaste
trakterna på hela fransk-italienska kusten, och denna naturskönhet förhöjes ytterli-
gare av en rik sydländsk växtlighet.

Filmen visar Monacos härliga trädgårdar, Monte Carlos omväxlande sevärd-
heter, Casinoträdgården, stadens finaste kafé o. s. v.

I Slutligen visas åtskilliga vyer från Mentone, en liten stad som förut legat
inom furstendömets område, men 1860 förenade sig med Frankrike efter att i 22 år
ha varit republik. Gatubilderna äro synnerligen intressanta.

, Från det soliga södern.

En ofarlig rival eller "Kvinnans list . . 
I Bedragen av sin man förkläder sig den unga frun till prins och uppträder-

som man-nens rival - med vilket resultat får den för komiska situationer intesse-
rade askadaren själv finna.

 

 

Humor-esk!

i Förstklassig jvfusilc.V

 . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
f Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910 P. Kuehlers Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain