#3105: Biorama

.kr
I:

lilllltll llll

[nktieholuget Svenska Biografieatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteatqr.

Förcvisninger av leve-ride bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m.
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser

PROGRAM
fr. o. m. den 29 Sept. t. o. m. den,2 Okt.

LONDON och dess liv.

Bilder från världsstaden just nu.
Med häpnad betraktar man den väldiga världsstaden vid Themsen, som enbart inom sitt

rområde i rymmer mer människor, än vad hela vårt land tillsamman äger. Den enorma trafik, som

utvecklas på dess gator, ställer främlingen stum av förvåning.

Vår bild för oss omkring litet varstädes i London och vi få se en del av stadens offentliga
byggnader. livligaste gator och broar. . Vi få. kasta en blick på, t. ex. Kenningtons park med dess
lekande barn och skåda den mörka Themsen, där båtar ila fram i alla riktningar.

Dagsbilder från världens största stad. -

En fiende ltill damm.
Ett offer för en tidningsnotis

Vår man läser-i en tidning, att damm är synnerligen skadligt för hälsan, och han beslutar
sig för att verka för dammets avskaffande. Det blir dock ett bedrövligt resultat av detta hans själv-
tagna uppdrag, ty aldrig har han väl på. sin väg blivit  grundligt neddammad som nu. Kalk, sand,
sopor, mjöl och kimrök gör honom snart oigenkänlig, och åtskilligt med smörj får han pä köpet.

Ingen kan låta bliv att skratta.

Ragnpflygning mellan hreubuuor.

Man har som bekant vetat begagna" sig av brevduvans snabbhet och förmåga att kunna
leta sig tillbaka till hemorten trots stora avstånd; Vår bild visar huru dessa luftens snabba bud-
bärare tränas och förberedas för sin uppgift. Ett stort antal brevduvor transporteras pr järnväg om-
kring 100 kilometer, varefter de släppas lösa. Segraren tillryggalägger sträckan på 1 1j2 timmas tid.
Bilden Omfattar följande avdelningar:

1. Extra-tåg från Stoke till Worcester. 2. Igenkänningsring och vingmärke.. 3. Flykten till
Stoke startas. 4. Den första duvans ankomst till Stoke, 1 timma och 30 minuter efter starten. 5.
lgenkänningsringen stämplas genast efter framkomsten. 6. En förhoppningsfull duvunge. i

SÄRDE LE S I N TRE SSAN T.

 

 

 

 

 

 

 

.lr-3v Ett Ungdomsminne. 91-
KÄRLEKEN DÖR ALDRIG.

Den unga, vackra Margit skall på. bal. Hon lever under anspåkslösa förhållanden, varför
hennes baldräkt är enkel, men några blommor i håret och skärpet göra henne vacker nog. På balen
vrår det livligt till och "balens hjälte", den unge infanteriofficeren, är omsvärmad av unga damer.
Dlott Margit deltager icke i den allmänna glädjen, utan söker ensamheten. Vad gälla månne tan-
karne? Ar den stätlige officer-en föremålet? Stackars Margit, hon vet allt för väl sin ringhet. Då.
står plötsligt den unge mannen vid hennes sida och han lyckas snart fä Margits ansikte att lysa upp.
Kanske är han icke sä likgiltig för henne. Vi se de unga i muntert samspråk och kanske skulle de
helt funnit varandra oui ej ett telegram kommit emellan. LfRes ögonblickligen till Edet-t regemen-
te i Marinillak lyder order och de unga mäste skiljas. Bådas ögon uttala vad de icke med ord säga
Så svann en vacker ungdomsdröm.

Tio är ha förflutit. Margit sitter som änka med en liten son. Hon har sitt tarvliga uppe-
liälle ge om sömnad och ungdomsminnet är glömt. Till granne får hon en rik änkeman med sin
sjukliga otter. De båda barnen skiljas från varandra endast av en gammal trädgårdsmur. En dag
då gossen roat sig med att blåsa pilar mot muren, får han genom ett hål i densamme se den sjuka
flickan och bekantskapen är snart gjord. Kärlek plägar börja med kastning säger man, men även
vänskap kan den åstadkomma. Flickan kastar trädgrenar över muren och gossen besvarar artighe-
ten med blommor. Ett tu tre äro de båda barnen uppe på. muren och inom kort är flickan på sain-
ma sida som sin nyförvärvade lekkamrat. Där finna föräldrarne dem och där igenkänna grannar-ne
varandra. Den .rike änkemannen är balhjälten från ungdomsåren. Barnen ha fört dem tillsammans
och ungdomsdrömmarne bli verkliga. sent om sidor. - l

EN VACKER SKlLDRlNG UR VERKLIGA LIVET.
...ll-n-

 

 

 

FÖI" mycket älskad. ocksåren kärlekshistoria.

Max Lindernan har inga pängar, men .stora utgifter. Han står rådlös, men så får han se
en annons, vari en ung amerikansk millionärska förklarar sig villig att gifta sig med en distinguerad
man. Han uppsöker den rika damen, vinner nåd för hennes ögon och det blir bröllop. Men missens

tre hundar, vilka hela tiden beret Max svårigheter, ingripa även nu och -  ga brudgummen på en

flykt, som blir både långvarig och halsbrytande. Han avstår slutligen från guldet.
Dråplig, fyndigt arrangerad humoresk.

n Förstklassig Musik.
 . Aldre: 1:a .plats 50 öra-2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
. - Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.
Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910 P. Kuehlers Aecidenstryckcri

 

t

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain