#3095: Biorama

Köpmansgatan

Stadens bästa och elegantaste biograf-teater.

PROGRAM

Från och med den I till och med Pden 4 September.

Bild för agen!
l. Jättebranden à utställningen i
Brnssel.

En av världens största eldsvådor.

Vi äro genom våra enastående förbindelser i tillfälle
att redan i dag meddela omfattande bilder från den enor-
ma brand, som för fä dagar sedan ödelade större delen
av världsutställningen i Briissel och som av dagspressen
betecknats som "nästan enastående i världens annalerf". Ut-
för-liga skildringar av den" kolossala olyckan har redan Stått
att läsa i alla tidningar, vadan det, här torde vara nog
att erinra, det den materiela skada elden vid detta till-
fälle orsakade, uppskattas till omkring tusen millioncr
francs eller öfver 700 mill. kronor. 

I övrigt tala bilderna för sig själva. Overallt resa sig
väldiga .järnskelett ur förödelsen. Överallt ser man brand-
soldater i kamp med det härjande elementet. Expositions-
paviljonger och nöjesetablissement, torn och portaler, 1bro-
ar och promenader, intet har motstätt elden, utom här
och därv Isig resande byggnadsdelar av sten samt de gröv-
re jlir-nkonstruktionerna, .vilka dock buktat sig och anta-
git allehanda besynnerliga former. I i I

Ingen bör försununa att se denna-i all sin sorglighel;

storslagna bild av fiiriitlelsen.

....;
Uti?-

2, - Fågeldressyr.

Storartade uppvisningar.
I det följande få vi se, vilket utmärkt resultat fågeldres-
syren kan lämna och äro vi säkra om att både stora och små

Telegram!

 

komma att fä utomordentligt roligt ät de konststycken, somI

luftens innevånare här prestera.
Konstfilm. mera-nr Edisonfilm.

3. SpelderpRgLnåns offer.

Ester, en förtjusande vacker och ung fru til Arthur Dove, har
-fallit offer för speldemonen. De skulder som hon samlat sig
äro icke få. För att hälla de värsta fordringsägarne från sig har
lnon pantsatt. alla sina juveler, en av dem, en briljantnål av
högt värde, en bröllopspresent av sin man. Trots alla förluster
och varningar från mannen, fortsätter hon dock att spela,ihopp
att återvinna vad hon förlorat.

DRAMAT:

Det är bal hos Iambassadör-en greve dlece. Ester och hen-
nes man Dove äro bland gästerna. Efter supén kan Ester, trots
löfte till sin man, icke läta bli korten, det blir som vanligt för-
lust. Med överansträngda nerver och vilda planer gär Ester från
korten in i musikrummet. Blodet stelnar i hennes ädror dä hon
ser den omtalade briljantnållen på den spelandes axel.l Om Arthur
hennes man får se det, hur skall det då sluta, hon har ingen
bming om att han redan sett den. Nålen måste hon avlägsna
kosta vad det vill. Med sin starkt parfyrmerade näsduk tager
iion nålen frän den spelandes axel. Stölden upptäckes snart
ich man sänder bud efter polisen. Allas misstankar faller pä
len oskyldiga kammar-jungfrun. Då Dove böjer sig över den
bestulna damen, känner han en stark parfymlukt, just av det

 

 

slag som hans hustru begagnat: Han anar genast samman-
hanget. och efter en blick i hans ögon förstår Ester att han
anar allt. Utan ett ord giver hon honom näsdnken, vari ännu
juvelnälen är förvarad. och det blir ett ögonblick av spänning
för den unga frun. Hur skall hennes man kunna återställa nå-
len utan skandal. Polisen anländer och börjar sina undersök-
ningar. Till allas förvåning och glädje, icke minst till den
misstänkta kammar-jungfruns, påträffas nålen nedfallen å en
stol, varest Dove vid ett obevakth ögonblick satt den.

. EPILOG:

Hemkomna lovar Ester sin man att icke spela mer. Han tror
henne dock icke, men då Ester skriver till väninnan följande
brev:

Briljantnälen var icke förlorad. Jag hade tagit den för att
dölja mina sch örluster Din olyckliga Ester,
sä förstår Dove att hans hustru  hotad för sin olyckliga spel-
passion samt sluter henne förlåtande i sin famn.

14. Fiskodling, Foreller.

Ett intressant studium från fiskerihushållnings-
f området.

Som bekant pågår sedan åtskilliga är statsunderstödda sys-
tematiska arbeten för höjande av fiskrikheten i de svenska sjö-
arna och vattendragen. .Den bildserie vi här äro i tillfälle att
visa åskådliggör vilket omfattande. samvetsgrannt arbete, som
måste nedläggas på dessa odlingar.

Man ser här inledningsvis vanligt forellfiske med häv i en
 Så får man vara med om urval av fisken; de stora tillvara-
tagas. medan de mindrevärdiga äter-förpassas i-sitt element.

Sedermera kommer det intressantaste. Sedan anordningarne
för äggläggning och kläckning fullbordast insamlas rommen,
varefter densamma. befruktas och tvättas samt nedlägges i ryss-
jor. Den sterila rommen avlägsnas. Efter 25 dygn ser man
det blivande fiskynglet. som nu under en månad upptager nä-
ring genom ett slags kräva., kallad vitellis. Fiskynglet vid tre
och sex månaders samt ett och två års ålder framvisas. Och
slutligen övertygas man om behovet av att hålla de olika års-
klasserna isär; de stora sluka eljest de små.

En bild som förtjänar att ses.

5. EN .RBMANTISK PLIGKA.

Komisk scen av Max Linder. - Spelad av författaren.

Entusiasmerad av Arséns Lupins bedrifter drömmer fröken
.Dolly blott om lyckan att en gång fä gifta sig med en hjälte
av den berömde Lupins kaliber och förklarar för sina beundra-
re att hon kommer att skänka sin hand till den av dem som
kan utföra en riktig bedrift efter mönster av hennes hjälte.

Unge Max, en spjuver .av rätta sorten, beslutar att slå. ett

I stort slag och inbjuder Miss Dolly jämte sina rivaler på en

charmant supé, som han dock ej tänker betala ett öre för.

Förtjust antager vår romantiska unga dam inbjudningen, men
allt efter tiden lider vid fästen blir hon allt oroligare för ut-
går-igen. Huru tänker Max egentligen bära sig åt?

Antligen kallar han i överlägsen ton på kyparen och ber att få
nota. "Menä säger han, Mvad skulle Ni säga om vi skulle lä-
ta er leka blindbock och så får den, som Ni först får tag pä
betala hela kalaset".

Den godtrogne kyparenissen antager förslaget och låter bin-
da för sina ögon och under tiden passar det 1glada sällskapet
på. att smita genom fönstret. b

Det blir källarmästaren själf som får betala och Miss Dolly
skänker jublande sin hand ät skälmen Max, som på ett  glän-
äande sätt upptag-it konkurrensen med hennes allt i allo, Arséns

upm.

Nytt program Måndagen den 5 September.
Förstklassig Musik.

 . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
LI Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910, P. Kuchlers Aoeidcnstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain