#3093: Biorama

1.

4.

5.

i ti. Till hälvten utvecklad silkeslarv.

BloRAMA

mE-:E Köpmansgatan "E-
PROGRAM.

Söndagenfd. 18 Sept. kl. 3.10, 4.10 e. m.

X OBSJ Den billiga entréen (se nedan).

Silkesmaskens utveckling och liv.

Det tillfälle, som här erbjudes, torde betraktas som synnerligen lämpligt för, ett ingående
studium i de små nyttiga djurens liv. Vi bedja få hänvisantill nedanstående detaljering:v

1. Befruktade och icke befruktade fjärilhonor, 2. Aggläggande hona. 8. Silkeslarven i det
ögonblick han lämnar ägget. 4. Larven, en timma efter kläckningen. 5. En vecka gammal larv.
7. En nära fullt utvecklad larv. 8. Silkesmasken i sitt högsta
utvecklingsstadium. 9. Lai-ven börjar inspinna sig i puppan. 10. Hur kokongen bildas. ll. Den
fullt färdiga kokongen, sådan den ter sig omedelbart före dess utnyttjande.

I 0

Feens gaVOf. Harligt kolorerad.
liladerns död. Bröderna jaga systern ur huset. Ett gott hjärta.

dernas gåva. Féens andra gåva. De elaka bröderna straffas.

i Tre bröder Och en syster befinna sig vid sin faders dödsbädd. Denne har knappt hunnit
uppgiva sin sista suck, förrän de tre bröderna som äro lika egoistiska och hårda som systern är god
och mild, jaga bort henne.-

Den stackars Rosa irrar nu ensam omkring på landsbygden och har endast med sig en
hård brödkant till matsäck. Env gammal tiggerska närmar sig ochvber henne om en allmosa. Rosa
har ingenting annat i världen än sin brödbit, men den får tiggerskan. Då ger den gamla kvinnan,

"Féens första gäva. Brö-

. som är en förklädd fé, till tack en käpp som den unga kvinnan tar emot med största förvåning.

Hvartill skulle den väl kunna användas? Soi-gsen later hon den falla till jorden, meni samma ögon-
blick står där på samma fläck ett bord, dukat med allehanda läckerheter och utom sig av förtjusning
sätter  Rosa till bordet. Men plötsligt kommer hon att tänka pä sina bröder som kanske hålla
pä att dö av hunger och skyndar driven av sitt goda hjärta genast hem till dem. Dessa få reda på
nyheten om den underbara klippen och bemäktiga sig den och jaga därefter äter bort sin stackars
syster. Lyckligtvis möter hon åter den goda féen, som nu lämnar henne en andra talisman, en
trumpet, som har den egenskapen att  snart man sätter den till munnen förvandlar den tonerna
till rent guld. Rosa, som ej låtit varna sig, återvänderI ännu en gäng hem, men hennes elaka brö-
der störta genast på henne, och rycka från henne trumpeten, som genom deras munnar utslungar
flammor av eld. Rosa kallar féen till hjälp och denna förvandlar dem till svin under det att den
fattiga stugan blir förvandlad till ett kungligt slott där Rosa skänker sin hand till en vacker prins...-

-å Lucia de Lammermoor.

Donizeiiis berömda opera i bilder.
Mästerligt iscensatt och utförd av Yskådespelmei Rom.

Handlingen är i korthet följande: f- n

Edgar är dödsfiende till Henrich Lammermoor, Lucias broder. Odet vill att just Edgard
är kallad att rädda livet åt Lucia. När hon går och plockar blommor på bergen störtar hon ned
och Edgar räddar Lucia från hennes förskräckliga läge. De båda voro ännu inte bekanta men kän-
de sig likväl dragna till varandra. Under det att Edgard ännu är sysselsatt med räddningsarbetet
komma Lucias moder och broder och överhopa honom med förebräelser i stället för att tacka honom "
för det han räddat Lucia. - I

Edgard och Lucia hälla tillsammans trots detta. Den förre som pä någon tid måste begiva
sig till utlandet växlar dessförinnan ring med Lucia som tecken till evig trohet. Händelsen hade
blivit observerad av nägra vänner till Lucias broder, vilka sätta denne i kännedom därom, Henrich
Lammermoor är uppbrakt härövor och tvingar Lucia att gifta sig med Sir Arthur, en rik adelsman.
För att utplåna tanken på Edgard inbillas hon av brodern att Edgar-d glömt bort henne.

Brölloth mellan Lucia och Sir Arthur skall hållas. Man skalljust skriva under äktenskaps-
kontraktet dä Edgard återvänder. Lucia blir vanrnaktig och Edgar utmanar Sir Arthur till duell.

Till följd av oron förlorar Lucia förståndet. Sir Arthur som söker trösta henne blir av
henne i vansinne nedstucken och strör hon sedan blommor på hans livlösa kropp.

Edgard väntar under tiden i närheten av slottet förgäves på sin motståndare Sir Arthur
med vilken han hade kommit överens med om en duell. Slutligen visar sig i fjärran en person men
icke Sir Arthur utan Lucia. Edgard fattar genast den olyckligas tillstånd oclrvillebernöda sig om
henne då Lucia faller ned död. i " v

Edgar-d stiger upp pä sin häst och störtar med densamma nedför branten.

Nästa morgon gungar hans lik på böljorna.

Från Grekland.

Intressanta bilder från Athens hamn (bland annat ett präktigt återgivande av en får-trans-

port), staden Athen, den bekanta ruinen av Acropolis, en grekisk kyrkogård o. s. v. Militärexersis.

Lösperuken. Kemisk och mycket Skrämmande.

Förstklassig pianomusik. 

n

Biliettprisernzi till dessa beställningar äro på. alla platser:
För vuxna 25 öre, för barn 10 öre.
Halmstad làlq, P. VKuc--lilers Accidenstr.

NL

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain