#3092: Biorama

1.

4.

5.

" gången.

    

[aktiebolaget Svenska Biografieatern.)

I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FÖrevisningeir av levande bilder

alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, e. m. Å
Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser.

PROGRAM
fr. o. rn. den 12 t. o. m. den 14 September.

Motorbatstavlan i Monaco.

Konungen av Sverige på motorbåtsutställningen.

För en tid sedan hölls som bekant en stor motorbåtstävling i samband med
en motorbåtsutställning i Monaco.4 Det är frän dessa utställningens dagar våra bil-
der äro hämtade. Förutom en bild från det världsberömda Monaco bjudes intressan-
ta bilder av de framstormande, lätta motorbåtarne, som formligen tyckas flyga över
vattnet. Vid motorbåtsutstallningen, dar vi göra ett besök, se vi konung Gustav i
sällskap med fursten af Monaco med intresse taga del av utställningsföremålen, liv-
ligt underhållande sig med sin omgivning.

Bör intressera en och var.

mänrnrs var...

Fröken Adrienne har en musiklärare, som är likay Vacker som begåvad. Musiken förenar
deras hjärtan. De sätta möte, och lova varandra tro och kärlek.

En förnäm greve, Arthur, kommer till Adriennes hem i friareärende. Det varjust en
måg efter faderns tycke, men däremot ej efter Adriennes. Till föräldrarnas harm avvisar hon tvärtA
hans kärleksanbud. Han går sin väg.

Någon tid efteråt kommer musikläraren i samma ärende, men nu är det fadern, som sät-
ter sig emot. Han blir obamhärtigt visad på dörren.

I sin förtvivlan rymmer Adrienne med musiklärarens tillhjälp från slottet, men de hinna
 långt, förrän de upphinnas och hon återföres till föräldrahemmet.

Någon tid efteråt får musikläraren kallelse till Adriennes hem. Hon är svårt sjuk, och det
är intet hopp om hennes liv. Då han kommer till hennes sjukläger, ligger hon sanslös och känner
ej igenI honom, men dä tar han fram sin fiol och spelar samma toner, varmed han en gång fångat
hennes hjärta. Knappt har musiken nått hennes öron, förrän hon rusar upp och faller sin älskade
om halsen. Från den stunden tillhör Adrienne sin musiklärare för alltid.

i

 

 

 

...I :Hun-uuInn-nun":Hann-nunnannä

  

n Ill-IIIIIIIIII ---III
III-IIIIIIII IIIIIIIIIIIIII--I-

 

 

 

 

 

 

Historisk legend. (Kolorerad.) I...-

I

Vi förflyttas långt tillbaka. i tiden. Den vandrande trubaduren Folchetto träffar :

av en händelse den mäktige greve Raimond av Toulouse och dennes niece, den sköna Nelda.. :

Greven blir förtjust i Folchettos säng och inbjuder honom till sitt slott, där sångaren inom n:-

kort fattas av en lågande kärlek till Nelda. Denna, som är förlovad med riddaren Bridan- I
ne, avvisar dock trubadurens kärleksförklaring och i full förtvivlan söker Folchetto bei-öva
sig livet, men hindras därifrån i sista ögonblicket. Greven, som fattat tycke för den unge
I mannen. utnämner honom till riddare och giver sin dotter befallning att antaga hans frieri.
Handen får han också, men icke hjärtat. Då kommer budskapet att greve Rai-

monds slott i Osterrike belägras, och Folchetto skyndar uppfylld av tacksamhet mot sin I

välgörare, att besegra och bestraffa de påträngande fienderna. När detta lyckligen fullbor- :lll

dats, vänder han glatt hem igen. men överraskar vid hemkomsten Nelda i Bridannes säll- "i

skap. För-bittrad över vad han får se drager han sitt svärd. De båda männens kamp slu- I:

tar med Bridannes död, vid hvilken utgång Nelda flyr och störtar sig i det skummande
havet. Trubaduren Folchette kunde aldrig glömma sin ungdoms älskade och då han som
en gammal bruten gubbe dog i ett kloster, såg han i dödsminuten Neldos kära drag fram-
för sig. "

r(lat-ker 0615 grävande åäfd.

 

 

 

 

 

 

D III-Il.lll-IIIlll.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll-III...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III-IIIIIIII D
I IIIIIII IIIIIIIIIIII

= Gardasiön.

"Laga di Garda" är den östligaste av de natursköna italienska alpsjöarne. Vår bild upp-
tager en serie förtjusande idyller från dess stränder. I de vilda bergstrakterna ses här och där näs-
tan sagoliknande slott. .Det är lätt förklarligt att dessa nejder blivit ett kärt tillhåll för turister.

 

 

 

 

 

Augusta är oförbätterlig.
Hvad en yrhätta kan hitta på.

Augusta tål inga band på sin frihet och flyr i ett obevakat ögonblick från sin guvernant.
Denne söker upphinna flyktingen och drages av denna anledning in i en hel del löjliga situationer
tack vare Augustas anlag för okynne. Bland annat ställer hon till stor villervalla i ett menageri,
där hon söker övervara en föreställning, utan att på vanligt sätt begagna sig av den tillåtna in-
Augusta tycker, trots en del obehag, finna nöje i den ttvilda" omgivningen och vi finna
henne till sist som en käck djur-tämjare.

Förstklassig Musik.

 f. Äldre; 1:a piais 50 Öre, 2=a piats 35 öre, 3:e piais 25 Öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 öre.

Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910 P. Kuchlers Aecidenstryekeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain