#3084: Biorama

2.

.4.

5.

      
  

 

.IORAMÅ

1 [nktiehnluget Svenska "Biograf-teatern.)
l alla hänseendqn bästa och elegantastq Biografteater.

Förevisningor av levande bilder

I alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, 19.10, e. m.
. Söndagarjämväl kl. 3,10, 4,10 e. m. efter särskilt utvalt program och billigare entrépriser.

PROGRAM
fr. o. m. den 5 tro. m. den 7 September.

tt I kongens by tt.

En serie livfulla och intressanta bilder från Köpenhamn.

Hertigen av Tolfe.

Storslaget historiskt drama i 30 tablåer.

En romersk adelsfamilj lämnar Rom för att undgå. det hat, de voro föremål för från en
maktigare familjs sida, medan en dotter till familjen inskrives i ett kloster. frenom öde-ts underba-
ra skickelser blir den unga flickan och en yngling från den andra familjen förälskade i varandra.
Flickan upptäcker först att hennes tillbedjare tillhör den fientliga familjen, då hon i en ring, som
den unge mannen skankt henne, får se dennas sköldmätrke. Hon vag-rar behålla gåvan, ehuru. hon
älskar givaren högt. Hon får kort därpå ett bref från sitt hem, däri hennes far meddelar henne, att
han kommer att tillintetgöra medtavlarfamiljen. Hon varnar den unge mannen, på det han mit kun-
na fly, men olyckli vtvis blir han icke desto mindre tillfångatagen och inspärrad i ett und-angömt
slott. Då. den unga flickan får veta detta., sänder hon en tjänare till slottet, med vars hjälp fången
(lyckas fly. Utanför slottets .fmurar vantar honom hans älskade, som följer honom ända till portarna
utanför Rom, där hon måste säga farväl åt honom. i
fa Då. de unga sagt farväl åt varandra för alltid. återvänder flickan till sina föräldrar under
uppoffrande av sin tillgivenhet till den, vars maka hon aldrig kunde bli. "

Express. , Express.
FLYKTEN IÖVER-vATLANn-:N

. Dr. Grippens och hans -älfskarinnas
Miss Ethel Neve, äventyrliga resa.

 

Med livligaste uppmärksamhet har hela den eivilliserade världen följt Dr. Crippens
och Miss Neves fykt för7 - ja, vad veta vi - rättvisan kanske. Med andlös spänning
ha vi dag för dag läst tidningsartiklarne om kampen mellan Crippen ooh hans för-följare.

Den tiden "ar emellertid förbi, då. en föl-brytare var i säkerhet. såwsnart han satt
sin fot på utvandrarefartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vår tids stora, kanske
största uppfinning, ställer sig hindrande i vägen. i
f "Ar Dr. Orippen ombord här? Igenkanningsteoken det och det", telegraferas det

till fartygen på Atlanten.1 "Osynligt och obemarkt slå dessa telegram ner överallt ooh
lika hemligt besvaras de. i , -
Med nutidsmänniskans skarpsinthet märker den förföljde sina fiender i själva den
4 luft,r han inandas -- bokstavligt talat. Nu vidtar en tävlan så. spannande;att"kingene-f-e-VV t
kapplöpningsbana i världen kan uppvisa något mera sensationellt.
Hela världen, som med spänd uppmärksamhet följt detta drama ur verkliga livet
vantar nu på. sista akten.

 

I.. 0.
Kajsar Franz Josephs fodelsedag. -.
b Storslagna fastbllder. f

Det ar som bekant ej länge sedan dagspressen världen runt meddelade om de hyllninvar.
för Vilka Österrike-Ungerns populär-e käjsare och konung var föremål, när lhan fyllde BO år. en
gamle härskaren veteranen, annu spanstig ooh vid ungdomlig vigör7 mottog med en faders glädje
folkets hyllning, vilken tog sig skiftande,Å storartade uttryck. ,

Vi äro nu i tillfälle att framställa. åtskilliga av dessa festligheter. Bilderna äro tagna i
omedelbar närhet av fastföremålet, efter av honom erhållet särskilt tillstånd. i

Särskilt anslående "ar den kvinnliga ungdomens, i dansens tecken, arrangerade arebetygelse
- för den gamle monarken. i

Kom och se!

w Det nya bläckhornet. Kemisk.
Nytt program Torsdagen den 8 September.

. Förstklassig Musik.
f ENTR ;

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 Öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, 3:e plats 15 ere.-
Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 1910, P. Kuehlers Aeoidenstryokeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain