#3056: Biorama

1.

 

BIORAM

m" vid Köpmansgatan. W -

[nktieholaget Svenska BiografteaternJ
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FÖrevlsnmgor ov levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
fr. o. rn. den 5 t. o. m. den 6 Mars.

lStol-slagen verklighetsbild.
Engelska flottan på Themsen.

Originalfotos av största sevärdhet.

- IDUUUUEIUU.III.III-IllIII.UUUDUEIUUIIIIIII-III.DDDEIDEICIEIIIIIIIIIIIIIIIIIEIElElDClElElD i

Sverige åtI svenskarna.

Kinemaiografisk jättefilm .iscensatt och inspelad av svensk firma.
Det kända folkskådespelet:

vÄRmLÄNDlNGARNE.

Bilden, som är utgången från AKTIEBOLAGET SVENSKA BIOGRAFTEATERNS atelier i
Kristianstad, mäter i längd l.400 fot, och är den första film som blivit inspelad i Sverige.

PERSONER.,

Sven Ersson i Hult nåmndeman. I

Lisa, hans hustru.

Erik, deras son.

Ola i Gyllby, förmögen bonde.
Drångar och pigor, betjåning och bondfolk.

Följande danser utföras under stycket: Frykdals- utanför kyrkan vaknar till sans har olyckan så djupt
polska, Jössehårads-polka och Vingåkerdansen. Bingdans. gripit henne att hennes förstånd blivit omtöcknat.

Ehuruvål alla torde kanna styckets innehåll tillåta Vansinnig irrar hon ikring i skogen runt sin faders
Vi oss dock göra följande sammanfattning: koja. En dag möter henne prosten på hennes irrfårder.

Den rike nåmndemannen Sven Ersson och storbonden Han föreslår en liten roddfård -ut på sjön och Anna föl-
Ola i Gyllby hava en dag enats om sina barns giftermål. jer som ett lydigt barn.

De hava dock gjort upp räkningen utan vården. Under det att detta skett har Erik varit bortsand av
Erik, nåmndemannens son, och torpardottern Anna hava sin fader. .Just i dag har han kommit åter och skyndar
lange ålskat varandra men hava", ej vågat yppa sin kärlek åstad för att träffa sin älskade. Han kommer till Jans
för föråldrarne tv gubbarna hava sedan åratal tillbaka stuga och får se Anna ute på  i sällskap med pros-
varit bittra fiender. i ten. Högt och jublande ropar han Anna till. Han vet

Nu då Sven förelågger Erik sina planer finnes inget ännu ej olyckan.
att vålja på. Erik erkänner sin kårlek till Anna och för- Anna hör Eriks röst och vill skynda honom till mö-
klarar att han aldrig gifter sig med någon annan. tes. I sin virrighet förstår hon ej annat ån att hon kan

Sven Ersson, en man som år van att bliva "gåtlydd springa honom . rakt i famnen. Hon reser sig ur båten
utan inotsågelse, beslutar, trots sonens vägran, att han och i nästa ögonblick har hon störtat i vattnet. Erikp
och Britta skola bliva ett par. Han går. för,den skull till springer utan betänkande ut i sjön. för att bistå henne.
församlingens pastor för att uttaga lysning. 1Denne7 som De gå båda under vattnet och synas ej till på en stund.
ej anar att en man sådan som Svenl Ersson skulle vilja Prosten skyndar hem och berättar att både Erik och
göra en olaglig-het, godtager lysningen fastän ej kontra- 1Anna omkommit. Sven Ersson som följt efter Erik kom-
henterna Erik och låiiittailsjålva infinna sig. r 1:mel-lagom fram för att få höra prostens berättelse. Sven

Söndagen kommer. Mycket folk har gått till kyrkan m och Jan bli båda  skakade av olyckan .att de försona
för att åhöra den" omtyckta pastorn. Anna år en bland sig troende detta vara ett straff för allt sitt hat och on-
åhörarne. Predikan år över och kifngörelserna upplasas; da sinnelag.

Lyses första gången mellan Erik, Sven Erssons son, 1 i Dock det otroliga har skett. Erik och Anna som
och Britta, Olas i Gyllby dotter. i bortförts av strömmen hava blivit raddadei sista ögon-

Anna rusar upp såsom träffad av ett åskslag, för att blicket. I
i nåsta ögonblick störta avsvimmad till golvet. i Nu återstår inget hinder mer för deras förening, och

Hon bin-es ut under allmän förvirring. Ej kunde brukspatronen gör demf ett bröllop under dagar-ne tre
hon tro att Erikl  skulle svika..sitt ord. Når. hon åter som sent glömmes avsmocknens befolkning.

8

UUUUUDUUIII.III-III.III-UUUEIIIICIEIUIIIIIIUUDUUEIEIUIIIIIIIIIII-IIIICIEIEIUUUUUI

Brukspatronen.
Vilhelm, hans son.
Lotta, hans dotter
Prosten.

Britta, hans dotter.

Jan Hansson vid sjön, torpare.
Anna, hans dotter.

Löparnisse.

v

lIlDlIllIllIlElEiE]III.III-IIIIIII-DDUUDUUCIIIIIIIGUUUEIDUDIIIIIIIIIIIIIII-UUUCICIEIUCII)

 

 

4-

,- - I
lnummoclnn.nulol-llll.gillnnnnmnnmlu...noll-nonDonno-null..llllllllnmnnmnonnv

ace:  Från Noluckcrnaa . låg

Storslagen naturmålning i färger från den vackra ögruppen i Stilla Oceanen.

Vi få först se den heliga dammen, hvarest sköldpaddor-na, lsom åro helgade åt gudarna, bruka bada, och därefter
en yppig växtlighet, ur hvilken sticker upp de spetsiga taken från en by och den gyllene1 kupolen av moskéen. De infödda
arbeta med stor skicklighet ehuru de begagna sig av förhistoriska redskap på förfärdigandet av präktiga vävnader, dår de sit-
ta i skuggan av sina pålhus. Några äro sysselsatta med att meja av risen i och föritillverknin r av rismjöl, andra arbeta med
vågbyggnader. Vattnet uppfodras med tillhjålp av rör av bambu på ett rent genialiskt satt. s e krigiska infödingarna, som
ännu stå på en mycket  kulturnivå, hava dock delvis1 övergått till kristendomen.

Pappa och5dugpapperet

En mycket rolig historia där två näpna småttingar utföra huvudrollerna.

i

"Nytt program Måndagen den 7 Mars.
, Förstklassig musik.

ENTRE;

Äldre: 1:a plats 50 öref 2:a1 plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; :13:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt.

Halmstad 19101PÄKuch1e1-s Acciclenstryclmarilv

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain