#3053: Biorama

1.
f2.

5.

6.

BloRAmA

r PROGRAM.
Söndagen d. 6 Mars kl. 3.m, 4.10 e. m.

085.! Den billiga entréen (se nedan).

Barnens dag i Sala. vackert Och n tt.
Den lille elefantungen med sin mamma.

Intressant bild från Köpenhamns zoologiska trädgård.

Dramat i stenbrottet.

eller en ung mans levnadsöden.
Mycket storslaget och sevärt. I

Denna oerhört spännande nutidsskildring visar följande: f

Den unge mannen måste lämna sitt hem. för att genom arbete skaffa sig en ställning.
Genom rekommendation på fickan erhåller han arbete vid en större gruvdrift.

Arbetschefens dotter fäster sig vid den unge mannens hederliga uppförande och kommer i

hennes gunst. Den brutale och fege ver-kmästaren har kastat sina kärleksgiriga blickar på samma

kvinna, och svartsjuk, ser han i den unge arbetar-en en för honom farlig1 rival, varför han beslutar
genom list bringa honom om livet. - Efter att en dag genom sina orimliga fordringar råkat i. strid
med arbetarne och erhållit en välbehövlig upptuktelse, beslutar han sätta sin plan i verkställighet.
Genom att uppvisa en falsk order att han med en pålitlig man Skall undersöka malmen ien mycket
farlig gruva erhåller han den unge arbetar-ens bistånd och får genom denna list honom att ne stiga
i det farliga djupet. Nu passar uslingen på att utföra sitt dåd genom att avskära hisslinan för attÅ
giva sken av att en olyckshändelse inträffat. Arbetaren störtar ned i djupet, där han dock lyckas
rädda sig från att drunkna, men de farliga gaserna bedöva honom. Verkmästaren begiver sig efter
dådet till arbetarna för att låtsa tillkalla hjälp, men dessa fatta misstankar, varför de icke släppa
honom ur sikte och hinna de i rätt tid nedstiga i gruvan och lyckas rädda sin kamrat. Nu avslöjas
brottet och arbetarna vilja skipa rättvisa på platsen, men den unge mannen har ett ädelmodigt sin-
ne och står nu inför en oväntad lycka och i stället för en säker död skänker han honom förlåtelse,
och på samma. gång livet. "

LJUNGBY HoRN.

szzsmzde bild ur stzgornas värld, med motw från det gamla bekanta sagospelet.

Sagan berättar:1 Två förhoppningsfulla troll nglingar, Didrik och Vidrik voro förälskade i -
samma trollflicka. . Det kom ofta till stridigheter mel an dem och henne, emedan hon  ville veta
av dem och drillade dem, dåy de stodo vid sitt arbete, Antligen blandade sig gamla trollmor i stri-
den och förklarade, att, om den dumma trollflickan icke bestämde sig för en av sina friare, skulle
hon förvandlas till ett lindebarn och föras upp till jorden. Flickan skrattade dem uppi ansiktet, och
ott ögonblick därefter var hon förvandlad till ett litet barn, och Didrik och Vidrik voro på väg upp
till j orden med henne.

l borgcns barnkammare, varest amman sov bredvid den unge riddarens förstfödda, bytte
trollen barn och togo människobarnet med sig ned i jorden.

1.6 år gingo. - à -- Trollharnet hade reda på sinfrätta natur och var en skräck för sin
omgivning. En vacker dag visar sig Didrik i hennes kammare för att återföra henne till underjor-
den. Men hon hade det för bra för att vilja återvända till det underjordiska riket.

u En dag år trollkvinnan på utfärd med ett stort och präktigt sällskap. De komma alldeles
förbi "Alvhögen" och här önskar den unge, tungsinte junker Ove att dröja en stund. Under stoj
och glam drager sällskapet vidare. Då lyfter sig högen på sina eldpelare och därutur stiger en
under-skön kvinna., som bjuder junkern att dricka ur en guldbägare. Han slungar drycken från sig
och sluter kvinnan i sina armar. Men trollen draga i motsatt riktning, och Hilda, den i sin tid
bortbytta borgfröken, försvann i kullen, som åter stängdes.

Mörkret föll på., medan Ove lutade sitt förvirrade huvud mot kullen. Kylande dimma steg
upp ur jorden, älvor-na .kommo fram ur dag-gen och föra den stackars junkern in i trollens rike. i

Kringsvärmad av de ohyggligaste skepnader söker Ove helt naturligt skydd hos Hilda, till
vilken han känner sig dragen med starka band, och lron giver honom det rådet att visa det kors, som I
han bar i en kedjaV kring halsen. Alla trollen flydde för det heliga föremålet, och endast Didrik
vände om och erbjöd  att föra dem dit, varifrån de voro komna.

Som genom ett trollslag stå Didrik och de två unga i fästsalen på Hildas faders borg, där
ett stort sällskap var för-samlat. Deras framträdande Väckte både förundran och harm. Men Didrik
och Ove bevisade snart rätta sammanhanget, och då den förra i en sky försvann med trollbarnet,
som så länge uppträtt som borgfröken, föll slöjan från allas ögon, modern tryckte sin försvunna och
återfunna dotter till sitt hjärta och. de närvarande lyckönskade det unga paret, som slöt förbund
för livet..

Hela bilden är konstnärligt kolorerad.

Tännforsen i sommarskrud.

Svenska bilder av egen fotografering.

Föränsande vackra nuturscenerier. Vi. hava förut varit itillfälle visa Tännforsen i
vintertid och vilja i dag återkomma med några fotos, upptagande det vackra fallet sommartid. På
ömse sidor om Tännsjön bryter sig Tännforsen mot utskjutande klippor bildande vita molnslöjor,
som vid solsken sakta sjunka i praktfulla regnbågar. Fallet tudelas i övre branten av Björnstenen,
varpå, enligt sagan, satt en gång en björn. Oroad av stenkastning från barn, tog han ett språng för
att nå stranden, men stupade utför fallet.

Bet Glektleska hOtGHGt. .Kolossalt rolig.

Förstklassig pianomusik. "1-
Billjettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:

För vuxna 25 öre7 för barn 10 öre.
Halmstad 19.10, P. KUCHIZERS Accidenstryckveäw

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain