#3040: Biorama

1.

BIORAMA

M". vid Köpmansgatan, W

(nktiehulaget Svenska Biografteutern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOTCVlSnmgdf olV lCVClnClC bllClCl"
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m. ,
Söndagar jämväl kl. 5,10, 4,10 e. rn. efter särskilt
utvalt program och billigare entrepriser.
PROGRAM
fr. o. m. den 5 t. o. m. den 6 Februari.

. , Vi -i x .. in -x I
" X I ) :XX . kx I;
V i X l v:X I lktx i xXl .
w r . i i r: q i i i
i "WW-Was :W WW. NW N

Wwwi xW-WÅ

Några intressanta motiv från en av våra fachonablaste badorter.

fl, I

 

Filmen som sanningsvittne.

Uppseendeväckande dramatisk bild.

Herr Shnob var en passionerad spelare, och i spelsalen förlorade han påy kort tid sin förmö-
genhet. Till slut kunde han icke längre rädda sig och uppsöker därför sin enkel, Lord William, för
att bedja om hjälp men denne som varnat 1honom  många gånger för spelet nekar honom nu.
Brorsonen. blir förtvivlad och i hans hjärna uppstår tanken påJ att mörda farbrodern. - Lord William
har emellertid skrivit ett brev till sin gamle tjänare John vilket skall öppnas först efter lordens död.
När tjänaren får se utanskriften vill han icke taga emot brevet men pa lol-dens enträgna bön gör
han det likväl. En dag finner man lord William ligga skjuten isitt arbetsrum. Myndigheterna fast-
ställde att självmord föreläge men man kunde inte finna nägra grunder till detta- och man började
tro på. mord. Brorsonen blev emellertid icke misstänkt ty det fanns ju ingen orsak till att han skulle
utövat mordet. Han hade nu blivit ägare av en stor förmögenhet och hans affärer voro snart repa-
rerade. - Den gamle trotjänaren var otröstlig över sin herres bortgång och han kunde icke låta den
tanken lämna sig att brorsonen hade del i mordet. Han kommer då att tänka på. brevet som lorden
givit honom vilket han uppsöker. l detta omtalar lorden att han har en "aning om att brorsonen
skall döda honom. Vidare berättar han att han i sitt kassaskåp har en kinematograf som är säW in-
rättad att den vid hrorsonens besök tager bilder. Han beder nu sin tjänare att efter hans död upp-
veckla filmen sä att brottet kan bliva upptäckt. I

Tjänaren underrättar genast myndigheterna om förhållandet och ber dem komma till palas-
teatern och taga Mr Shnob med sig där de skola få" se filmen. Efter många omständigheter gär
Mr Shnob med och de befinna sig på teatern. Snart få de se Lord William och hur brorsonen
skjuter honom. Mr Shnob blir blek och vill resa sig för att gå men blir gripen och arresterad.
Mot kinematografbilden kunde han icke ljuga och han fick sitt rätta straff.

D ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioramas Stora nyhet!
Levande och sjungande bilder på svenska.

Gluntens svårmod.

Inspelad av Gluntsångarne Edberg och Wennman. ,

III

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

F o l " l.
ag arna 1 natur wet.
Kinematografl" i färger av Pathé Fréres.

Här få vi en liten inblick i fåglarnas värld, ankungar i vassen, tilltrastarna, hämplingarua,
blåmesarna och star-arna, alla dessa luftens bevingade invånare äro här framställda sä att säga "hem-
ma hos sig" i förtjusande små idyller, som osökt komma oss att minnas var storemästare Giacom-
mellis tavlor från naturens värld. Y-

 

Den" improviserade kammarjungfrun.

Kemisk scen av Prince.

En ung man finner under sin älskades fönster ett brev, som är komprometterande för-.den-
nes make. Det är från en viss Madelaine de Oornmersy och innehåller utom den ömmare delen även
ett postskriptum av följande lydelse: LfMin kammar-jungfru har slutat, har du någon på förslag så
skicka hit henne". Den unge mannen hoppas på fördelarna av omständigheterna och ger sina dröm-
mars utvalda biljetten, som verkligen tänker pä att följa "L den trolösas spår. Men plötsligt fattar
hon ett annat beslut. I det hon lämnar sin beundrare i sticket gar hon för att tak plats hos damen.
ifråga som kainmaijungfru. Herrn blir emellertid överraskad över den stora likheten mellan den nya
kammaljungfrun och hans hustru. För att komma pä det klara med förhållandet skyndar han 
hem. Men frun har genom att taga en auto lyckats komma hem före honom och åter-taga sin äkten-
skapliga plats samt gömma sin beundrare. Herrn återvänder lugnad till sina kärleksäventyr. Men
hon förekommer honom än en gäng och visar honom sin vrede samt beger sig därefter i väg för
för att i sin tur taga revansch. Kammartjänaren har just givit henna hennes förkläde och. hon har
låtit sin beundrare taga på sig dennes livré. Och så får han, just då. han tror sig stå. på tröskeln
till det förlovade landet. istället, ursinnig och förtvivlad, bli vittne till två makars försoning.

Stycket spelas med fart och kläm av de uppträdande. - .

Nytt program Måndagen den 7 Februari.

- Forstklaesig musik.
 Äldre: 1:a plats 50 öre,v 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 örevf
Kupongböcker med rabatt. f

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain