#3039: Biorama

"HORANA i

E Köpmansgatan.
PROGRAM. .
Söndagen d. 6 Febr. kl. 3.10, 4.10 e. m.

085.! Den billiga entréen (se nedan).

Ett framtida siöslag
mellan europeiska stormakter.

Från Aranciviken vid Genuabukien.

Denna bild ar en av de mest sensationellaste i sitt slag, ty den förenar i sig ett bevis på
kinematografiens framåtskridande och en i högsta grad intressant underhållning från början till slut.

De visade krigsoperationerna utfördes av den italienska flottan, Vilken utgör en tiondedel
av alla världens krigsfartyg tillsammans. Ovningarne. ägde rum mellan ön Sardinien i Aranciviken,
vilken fienden hade utsett till operationsbas, samt Genua, som blev bombarderat. Den fientliga flot-
tan hade stor framgång, och det lyckades slutligen denna att landsatta trupper vid Noli, nära Savo-
na. Man ser hurusoin krigsfolk, kanoner och hästar föras i land =fran fartyget. Härefter blir man
Vittne till huru ett krigsskepp tillintetgiires av en torped och man får ett begrepp om, huru fruktans-
värt ett nutida krig i verkligheten ar, detta på grund av den snabba utveckling krigstekniken under
de senaste åren uppnått. Bilden visar, huru en torped sakta Sänkes ned i vattnet, varefter man påJ
en stund  marker någonting förr än h ett, tu. tre - ett av krigsskcppen springer i luften. Nar
vattnet hunnit lugna sig, ser man på. detta ställe, dar nyss det stolta krigsskeppet lag, endast någ-
ra masttoppar.

En modern roman från det gamla Rom.

.Denna högeligen intressanta och spännande film skildrar på ett vackert satt den roman,
vari en vacker blomsterflicka i den romerska huvudstaden vid Tibern korn att spela huvudrollen.
f Med största intresse4 följer man handlingen i detta romantiska stycke vars innehåll lätt förstås
av en och var som ser det, varför vi blott nämna en del av dess många avdelningar, nämligen:

l. Den vackra herdinnan. 2. Skördefolket återvänder.  Dans och glädje. 4. En skogs-
promenad. 5. Blomster-flickan. ll. Beundran. 7. Blomster-flickans nya liv. 8. Fem år senare. f
(iver-given. 9. Åter blomsterförsàlljerska. 10. Ett obehagligt möte. ll. En överraskning. 12.
Utkörd. 13. Förtvivlad. ll. En sista blick över Rom.

 

E Railwattenskuren. å

Kemisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

Bioramas stora nyhet!
Levande och sjungande bildel- på svenska.

-E Gluntens svårmod. .-

inspelad av Glunisångarne Edberg och Wennman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U U

Vattenkonsterna i Versailles och Saint Cloud.

ingen främling som besöker Paris kan underlåta att göra en tur till Versailles och Saint.
(lloud för att se dessa härliga platser.

Bassiingerna i Vorsailles ilro enastående på. jorden. De påbörjades 1676 pa befallning av
konung Ludvig XIV och kaskaderna i Saint (lloud. riktiga underverk, (latera sig fran samma tid.
Kostnaderna för kaskadernns igång-hållande bei-liknas till lO-tusentals kronor pr dag, varför de hållas
öppna endast under sommaren och då blott l:sta söndagen i varje manad.

 

l. Den stora kanalen. 2. Planteringarna vid kolonnndcrna. 3. rllerrasserna. el. llufé-n
vid (lr-and fllrianon. 5. Hpringbrunnen "Gröna Tacket". (i. Latonebrunnen. 7. Neptunernncn.

öl. Parken vid Saint (lloud. fl. De stora kaskaderna.
Dessa bilder äro i- storslagenhet och fotografisk hänseende oöverträffade.

Den enleneruoe skolpojken.
Koloasalt rolig.
Förstklassig pianomusik.
Billjeitprisenn till dessa iöresiàlllningai äro på alla platser:
För vuxna 25 ÖreJ för barn 10 Öre.

lelaanidFlO, lf. .KlFOfllTTICTiÄsvÄEEitlenstHIF

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain