#3038: Biorama

BloRAMA

M" vid Köpmansgatan. W

[nktiehulaget Svenska Biografieatern.)
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOTCVlSnlngdl dv lClelClC lDllClCl
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
fr. o. m. den 7 t. o. rn. den 9 Februari.

Express.

Ö-versviimningurna i Paris.

Express.

 

ål? Målande scener från de översvämmade stadsdelarnas ovanliga agatuliva. på
E Tidningarna innehålla dagliga upprörande skildringar från översvämningarna i Frank- 
: rike, orsakade av att Seine stigit högt över sina braddar. Vissa stadsdelar i Paris ha flera =:
= fots vatten å gatorna, vilka trafikeras med båtar. Längs husraderna ligga landgångar, å. vilka H
I man praktiserar sig7 från hus till hus. Butiker plundras, apacherna föröva våldsamheter och n
I .. - .. - .I
= stölder, l1ken spolas ur gravarna, ett flertal manniskor hardrunknat o. s. v. - H
= Vi "aro redan i tillfälle att visa en serie bilder från platserna för hemsökelsen. De ::
I tala sitt eget tydliga språk, vadan en beskrivning av dem är överflödig. u
I " o V - I.
= Alla måste se dessa enastaende scenarier. ::
...I-.IIIIIII-III III-I II lll-II .Ii lä:
I III-I .III- II lll-II Ill I

 

 

 

 

 

AFRA, Numidernas drottning.

Ett helt skådespel, prisbelönt på kinematografutställningen i Milano,såsom ett kinematogra-

fiskt masterverk, framstår denna bild i en hittills oanad fotgrafisk skönhet.

I en serie vackra tablåer få vi se den stolta mörkhyade drottning Afras försäljning såsom
slavinna åt den ståtliga Patricer-kvinnan Marcellus. 1

Lucina, Mareellus lilla dotter, anför-tros åt den mörka drottningens vård. Under det att
drottningen promenerar utmed sjöstranden7 bortrövas barnet av en skara numider. Rövarna föl-följas
av beväpnade rom-are i ett galerskepp, men de drivas tillbaka av storm. De omtala sitt missöde för
Mai-cellus, som är utom sig av smarta över förlusten. av sitt barn. I sin förtvivlan offrar hon till
gudinnan och lilla Lucina visas i en uppenbarelse, gömd bland klipporna och grottorna i Numidien.
Trotsande alla faror bestiger hon dessa klippor och får sin belöning. Slutcenen visar Marcellus
återresa i triumfvagn. till Rom. Det är en förtjusande berättelse, förskönad genom utmärkta bilder
av platsen och hänför-ande naturscenerier. Alla kostymer äro fullständigt historiskt trogna.

Första avdelningen.

l. Patric-innans villa. 2. Marcellus köper den från sitt land bortförda numidiska drottning-
en Afra och gör henne till sin slavinna. 3. Åfra som slavinna. 4. Se, där kommer din härskarinna.
.Hälsa henne. 5. Den mörkhyade drottningen som slavinna. 6. Afras undersåtar söka efter sin för-
lorade drottning. 7. En färd över havet. 8. Afras forna undersåter finna sin drottning. 9. Flykten
över havet. 10. Såsom en hämnd medtages Marcellus barn, Lucina.

Andra awdelningen.

l.. Mar-cellns erhåller underrättelse om barnets bortförande. 2. ltomare, förföljen de fracke
rövarne om så ock vore till världens anda! 3. En fruktansvärd storm, som sänker numidernas fartyg
till havets botten och tvingar romarna till återtåg. 4. Gudarna voro oss icke bevagna; vi hava icke
funnit din dotter. 5. Varför, 0 Marcellus, bring-ar du icke havets gud ditt offer?  Offret. 7. .l en
vision ser Mai-cellus sitt bortrövade barn bland klipporna i Nnmidien. 8. Trotsandeoalla faror, far
Marcelhis till Numidien. 9. Söker och återfinner sitt barn bland dess klippor. 10. Atervandandet
till Rom. 11. Marcellus hyllas som hjältinna.

 

"Santis serenuh. i

Månstrålar klara glimma
vinden sakta. rör
och i den sena timma
jag mandolinen för.
Bakom balkongens galler
en skugga  skymta ser
och i gondolen faller
en ros till sångarn ner.
Ljuft itr att drömma
sorgerna glömma
to n ern a strömma
till henne opp.
Tindrande stjärna
himmelska tån-na
skydda och varna
kärlekens hopp.

q -
Sjungamle bilder på svenska.

 Tuntis serenub.

inspefaå pä
Teaferresfaurangen i Wrzbfzànsfaå.

.- -

 

 

 

 

i JL
En guldgruva i Australien.

.Synnerligen intressanta bilder från den stora guldgrzwan vid Graham T own
i Nya Syd-Wales, Australien.

Med hjälp av jattepuinpen, som lämnar anda till 4000 liter vatten i minuten, krossas först
det guldförande mineralet, som blandas med kvicksilver för att dar-medelst i särskilda karl befrias
från sina föroreningar. Därpå uppsamlas amalgamet i cisterner och pressas genom filtrerapparater
för att befrias från kvicksilvret7 som till slut helt för-flyktigar genom uppvärmning. I

Den dagliga. behållningen vid nämnda gruva utgör cza 12 kilo guld.

Petters eldsläckningsapparat. sm.- skrausuccés.
Nytt program Torsdagen den 10 Februari.

p I Företklaeeig musik.
ENTRE;

 

Äldre: 1:a plats l50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre...
Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlors Aceidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain