#3037: Biorama

5.

X

BloRAMA

M" vid Köpmansgatan. W

[nktieholaget Svenska "BiografteaternJ
I alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOTCVlSnlngdf dV lCVCde bllCle
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
fr. o. m. den 10 t. ofm. den 15 Februari.

Strövtåg genom Skåne.

Intressant. Vacker.

1. I Malmö och Lund. 2. Det idylliska Falsterbo. 3. .IBörringe 4. På
betfälten. 5. Skånska herrgårdar och slott: åéaåersjö", Trofk-Ljhngöy med den be-
römda trollstenen samt hornet, pipan och kyrknyckeln. 6. Vid Alnarp. 7. I Helsing-
borg. 8.Sof1akällan.

Från egen atelier.

åWWWWWWWWWWWWWWWW WW

jlmerikansk konstfilna.

Genom livets hriinningar.

Ovanligt väl inspelad bild. som gör ett gripande intryck på åskådaren.

Mr och Mrs Nostrand aro mycket lyckliga och deras hela glädje ar koncen-
trerad kring deras lilla barn. Föräldrarna blevo emellertid mer och mer upptagna av
sina nöjen och barnet överlämnas åt en guvernant. Ensam och för-summad blir barnet
allvarligt sjuk. Fadern år den förste som förebrår sig försummelsen av barnet och hem-
met och han försöker utpeka för sin hustru nödvändigheten av att sköta sitt barn men
hon faster sig icke vid det ty hon anser det icke vara så sjukt som de försöka komma
henne att tro. Hon besöker trots allt. en soiré men under hennes frånvaro blir barnet
sämre. Man skickar efter modern men då hon kommer hem har livet redan flytt. Man-
nen lämnar nu sin hustru och hon vet icke huru hon skall kunna åstadkomma en för-
soning. Vid barnets grav se vi henne en dag bedja då mannen kommer dit och bevekta
av samma sorg förenas de åter.

ARMMM MMMMMMMMMMMMM

C-

i

WWWWWW
MMMMRMMM

:-

är

 

    
  
   

Levande sjungande bilder på svenska.

Carl Barcklind.

uppträder och sjunger vid handklaver en bondvisa ur

Lars Anders och lan Anders.
Oemotståndligt dråplig bild.

Montserrat vid Barcelona.

Härliga naturscenerier.

Montserrat ligger ungefär 50 kilometer-ifrån Barcelona och är mycket berömt för sin natur-
skönhet.

rlloppen på Montserrat höjer sig 1,4?2 meter över havsytan. Därifrån har man en härlig ut-
sikt över havet vid Barcelona.

Vad som för övrigt har gjort Barcelona  berömt ar, att Benediktinermuukarna byggde
ett kloster där år 880. vilket ligger 887 meter högt. Detta kloster  en omtyckt spansk vallfartsort,
som årligen besöst av omkring (50,000 pilgrimcr. I en till klostret hörande kyrka finnes en under-
bar madonnabild, vilken huvudsakligast tillbedes av unga nygifta par, ty enligt sagan skall den
bringa det unga paret lycka i daras äktenskap.

Sedan 1892 leder från Monistrol en kugghjulsbana dit upp, från vilken man har en härlig
utsikt över dalen. i

l synnerhet framhålles bildhuggarkonstens mästerverk. Vi se den berömde konstnären
Vallmitjanas härliga arbeten "Kristus vid pelaren" och "Kristus bår sitt kors". Dessutom bör sär-
skilt framhållas det av bildhuggaren Nogues förfärdigade verket "lllörnekronan".

Till slut hava vi tillfälle att se ett härligt panorama från San Gerinio,.Montserrats högsta
punkt.

Mannen med liktornal-ne. skämt.

Nytt program Måndagen den 14 Februari.
Förstklaesig musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre,
. Barn: 1:a plats 35 öre, 2;a plats 25 Öre; 3:e plats 15 Örew

Kupongböcker med rabatt. -
Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain