#3036: Biorama

BIORAMA

kr vid Köpmansgatan. "än

[nktieholuget Svenska Biografteatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

FOTCVlSnmgdf dv lCVdel? blldCl
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
. PROGRAM
fr. 0. rn. den 14 t. 0. m. den 16 Februari.

Vid västkustens badorter!

Eau LYSEKIL. pågå

EQ :EEE

Man blir pigg bara man kommer till Lysekil!

Och det är inte att undra på., ty redan vid ankomsten till den lillaI stadens hamn får man
den föreställningen att man här icke allenast har framför sig en av vårt lands förnämsta och mest
omtyckta badorter, utan laven ett av vårt lands mest framåtstravande små-samhällen. ,

De många motorkuttrarne tala om en av centralpunkterna för det bohuslandska fisket, last-
ångarne om den betydliga stenindustri som har bedrives, och de elegante vita passagerareångarne.
vilka representeras åtskilliga gånger om dagen, beratta om en livligI person-trafik och det är kanske
det senare som intresserar ty om sommaren är Lysekil först och främst den härliga och omtyckta
hadorton dit tusentals manniskor begiva sig för att söka hälsa och vederkvickelse.

"Från egen afefzér.

Frineiperna gyroseopet.

 

.UIQ gl..
I. IIII-IIIIIIIIIIII-III...-IIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII.lll-IIIIIIIIHII-IIIIIIIIII-IIIIIIII: n t
I, .IIIIII-III.-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ill-.lll III-IIIIIIIIIo .I

...O Og.,

De håoa rivalemu.

M Stol-slaget, gripande drama. w

Emily Bracket är eftersträvad av två fiskare i byn. Då hon mottager Bills frieri blir den
:indre nästan föl-krossad men hycklar och önskar Emily mycket gott. Tiden närmar sig för Bill att
 ombord och skilsmässan från Emily är otvivelaktigt sann. Han lovar att Vid sin återkomst göra
henne till sin hustru. men Bill hör .till dem som äro mottagliga för nya intryck och när han kornw
mer till en utländsk hamn möter han en Vacker flicka, vilkens behag och oskuld slåy an på honom
och har-efter är Emily glömd. Bills anbud mottages av flickan och de bliva gifta. Men Emily van-
tar alltjämt förhoppningsfullt. Hon avvaktar båtar-nas återkomst efter varje fiskartur men förgäves.
vloc har många gånger varit frestad att åter-upprepa sitt frieri till Emily, men han vet att hennes
kärlek till Bill iir orubblig. Hon har nu väntat förgäves i veckor, månader och. år och dukar till
slut under av angslan. Efter sex ar kommer Bill till byn, åtföljd av hustru och barn. Nar Joe
träffar honom är han, först benägen att slå ned honom, men han kommer då. att tanka på att det
finnes utsikt att göra Emilys sista stunder lyckliga. Han tvingar därför Bill att gå med till Emily
och latsa att han återkommit för att fullborda sitt löfte. Detta  han och då Emily får se honom
blir hon glad, men när hon försöker resa sig upp, faller hon ned död.

 

 

olio o"

:Eli-"- - i: :: "--:" .i
I

en... - än..

Levande och sjungande bild:

--=-:...--- åzlffoaeffenvafs.

Ovanligt vacker och graciös. - Dansas av en av Tysklands mest framstående dansäser.

égUEDDCBECJUIIIIDUUDCJEIUEIIIIIDUUUUIIIIUDUDDUUUIIIIUUUUDDDDDQ

råka-b." P 0 1 t råka".
 aapopparne. 
l] El Cl Cl U Cl Cl El
o 1:1 D o n E n n n
E E E F. 3000 meter. hogt. I El El E
I Q cl- l I I U Ei I
= EU] ä å Imponerande scenerier. : få g =
E å I] g I. Genom ist-mmeln. 4, På 3000 meters höjd. E E E ä
E E E E 2. BIO! topparna 5. Illed döden får ögonen.  E Ei E
.fläå-V- 3. Ett livsfarligt språng. Ö. På säker stig igen. ålåå.y.

U . I Q
QGUUUUUDDU...IUUUUUUUUIII-DDDDUI..IUUUUUUUDIIIIDDCIDDUUUDv

En seniionell uppfinning
Mycket komisk. 1 .i

Nytt program Torsdagen den 17 Februari.
Förstklaseig musik.

 Äldre: 1:a plats 50 ore, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25" öre.
I Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlers Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain