#3028: Biorama

1.

5..

F BloRAMA

[nktiebolnget Svenska Biografteutzrn.)

FOTCVlSnmg-:ill dv lCVdnClC bllClCl
alla-dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
f. o. m. den 9 t. o. rn. den 12 Januari.

b Svenska bilder.
Med ångfärjan Helsinborg-Helsingör.

En Intressant färd en vacker och härlig sommardag.
Från egen atelier.

 

 

I-läpnadsväckande! Spännande!

SKINNSTRUMPA.

En indiansk hjälte.

EFTER F. COOPERS BERÄTTELSER.
ÖverfràWanåe affa föruf visade inåianåimer.

nr Alla måste se den! we

Vem har inte läst berättelserna av en bland de största författare James Fenimore Cooper.
Som han nästan levde förenad med mohikanerna blevo hans karaktärer verkligt levande folk men e-
medan vi icke hava gjort något försök att mera noggrannt följa hans historia vilja vi framställa en
livlig uppskattning av hans arbete och kunna påstå att resultatet blivit ett av de bästa som nagon-
sin rambringats.

Vår berättelse börjar med när översten ock hans två brorsdöttrar br ta upp för att taga
en genväg till Fort George, åtföljda av en spejare och ledda av en betrodd in ianvägvisare, vilken
var ingen annan än Big Serpent. Detta förrädiska rödskinn är stolt att vid ett lagligt tillfälle kun-
na taga hämnd. Till detta utförande har han tillsagt sina följeslagare och de stå. i beredskap att
atlyda hans kallelse. Då. de gå. vidare på, sin färd komma de till en flod där sällskapet slår si till
vila. Big Serpent och spejaren leda hästarna in i skuggan av skogen. Just före sällskapets ram-
komst hava de mött Skinnstrumpa och Uncas och när de få. veta att Big Serpent är sällskapets väg-
visare ingiva de farhågor och äro säkra på. hans avsikt och sannerligen medan de angiva sin fruktan
rus-ar spejaren fram och berättar att han blivit anfallen och hästarna dödade. Skinnstrumpa och Un,
oas önska se om sällskapet lyckas komma från sin fara men de hava icke gått långt förrän skogen
synes vara fylld med indianer och sällskapet är nästan omringat. Tagande den enda vä en till re-
trätt lyckas de uppnåJ inhägnaden framför de blodtörstiga rödskinnen. Här uppstår lett lvligt slag
vilket emellertid icke räcker län e emedan ammunitionen är liten. Endast två. anfall till och efter
det skola. de vara i fiendens väl , men Skinnstrnmpa känner att där endast är en utväg att få hjälp
huru äventyrlig den än är. Hans plan är i högsta grad slugt upptänkt. Iklädd ett djurskinn kastar
han sig i floden bakom inhägnaden, vetande att indianerna icke i onödan ödslade amlnunation, men
räddade den för fienden emedan det var en sällsynt vara. På så sätt lyckades han uppnå. soldater-
nas kvarter där -han faller utmattad till marken sedan han berättat om sällskapets fara. Soldaterna
begiva sig genast iväg och komma icke för snart, ty under tiden hava indianerna gjort sig en in-
gång till inhägnaden med murbräckor och hava bundit sällskapet vid träd med risknippen omkring
för att bränna dem. Bälet är redan antänt kring Uncas och endast soldaternas ankomst och röd-
skinnens undergång räddade hans liv. Uncas följer sedan sällskapet till skogsbrynet där vi lämna e
honom stående ensam -- den siste av mohikanerna.

Succxés!

Succes!

Bioramas stora uppseendeväckande Kinematografnyhet:
Sjungande bilder på svenska.
Våra populäraste artister på bicgrafduken. .

nosn enänBEne

I uppträder och sjunger

:EEåä Fiskarvalsen. E

Inspelad och utförd å A. B. Svenska Biografteaterns atelier i Kristianstad.

     
       
  

      

 

l de arktiska regionerna.

Genom is och snö.
Synnerligen vällyckade bilder.

L Avresa från midnattssolens land. 2. Genom ishavet banad väg.  En oöverskridbar
gräns. 4. Hojol Valfiskar! 5. Valfiskstation iGreen-Harbour, Spetsbergen. 6. Isvärldens majestätiska
monument. I grönländska isbergen. -

Ormens flykt. Mycket rolig.-

 

 

Nytt från polarvärlden:

R Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre,

Kupongböcker med rabatt.

Till förevllsningarna .Söndagar kl. 3.10 och 4.10 e. m. äro biljettprlserna på alla

platser 25 öre för vuxna och 10 öre för barn.
Halmstad 1910 P. Kuehhre Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain