#3025: Biorama

1.

3. Den gamles ord: Sök ett människohjärta.

lBloRAMA

M" vid Köpmansgatan. "W

[nktiehnlaget Svenska Biografteutern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisningar ev levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.
PROGRAM
fr. o. m. den 28 Febr. t. o. m. den 2 Mars.

 

 

Eve-neka (nivåer.
O I I I

En sommardag på Naas.

Wääs slöjösemznarzhm. fofkkkan fela-ar, gymnastik, festliga upptåg m. m.

Särdeles intressant bild från svensk institution som tillvunnit sig världsrykte.

Cirka en timmes resa från Göteborg ligger den pittoreskt belägna stationen Floda. Här-
ifrån gör man en kort ångbåtsresa längs Sävelångens sköna stränder och kommer så upp till det för
sin metodiska undervisning i "sloyd" väldsberyktade Nääs slöjdseminarium.

Anlagt år 1872 av Grosshandl. Aug. Abrahamsson har slöjdseminariet icke allenast i de
nordiska länderna tillvunnit sig stor uppmärksamhet, utan även i utlandet har man livligt intresserat
sig för denna säregna läroanstalt i svensk lov gd. Sålunda har anstalten till dato varit besökt av 4.000
elever varav ,100 utländningar tillhörande 32 olika nationer. i

Me sin huvudsakliga uppgift att verka för införande av en pedagogiskt fattad och meto-
diskt ordnad undervisning i slöjd har seminariet från och med 1895 förenat även en annan undervis-
ning, i danser och lekar.

Dessa lekkurser hava omfattats med stort intresse och icke mindre än 600 lärare och lära-
rinner hava hitintills på. Nääs utbildats till lekledare.

Våra bilder äro tagna vid ett tillfälle då de svenska kursdeltagarne anordnat en fest för
de utländska och visa bl. a. några vackra uppvisningar i svenska folkdanser, såsom Daldansen, Ox-

dansen, Färadansen m. fl.

 

 

Från egen atelier.

 

 

 

 

 

 

Stor-slagen allegorisk framställning.

Det är sagan om det längtande hjärtat, som aldrig när vad det söker.
Det är sagan om den fagra Clodovia. drottning av Iberien, som fåfängt söker svar på. sitt

hjärtats fråga: Vad är livets poesi?  i maktens njutning, ej bland konstens främste fann hon
svaret, och lika väl gäckade henne kärleken.

Så tog henne döden en mänskensnatt, och kransande gåvo henne nattens skuggor svaret:
Aldrig finner du, människa, här på jorden vad innerst du söker.

Är konsten livets skönaste blomma?
Är kärleken livets innehåll?
Skuggornas dans.

. "Aldrig finner du nad du söker."

 i: w .
Levande och sjungande bild:

En Marmofonkonstnàr.

QIII-IIIII.III-IIIIIIIIIII.III-.III-III-:gllllllIll.IIIIIIIII:::=IIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIEIIIIII.

Ej bland nöjen och skämt.
Framtiden är livets poesi.

59 i"

003199-

4, Är makten livets poesi?

 

 

p. n
än;

 

 

 

...4,lll-IIIIIIII.III-IIIIIIIII ...Il-...QIO-
i: T k  F "k F ii
gg rapets onstnarinnan ro en rancoys. i;
u , .I
EE Den graeiösa gymnasten utför i trapetsen ett flertal konststycken av sådan djärvhet :i
g och vigliet och med sådan skicklighet och säkerhet att det hela ter sig nästan underbart. :
:El I. III-I ...II II .I III-.IIII-Il.s:
.I III-l III-IIIIIIIIIII.III-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

När vännen Petterfick vattuskräck.

a Mycket rollg.

Ater en rolig historia om den oförbrännelige vännen Petter. - Petter har blivit hiten av
en hund. känner sig ledsen och reser bort. Vännerna besluta skämta med honom och underrätta pr
brevkort, att han säkerligen fått vattuskräck genom hundbettet. Naturligtvis blir brevet läst av ho-
tellpersonalen, och först nu råkar Petter riktigt illa ut, tills doktorn förklarat honom kärnfrisk.

Nytt program Torsdagen den 3 Mars.
Företklassig musik. I

 D Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
i = I - - Barn; 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre-.l

Kuponghöcker med rabatt.

 

Halmstad 1910 P. Kuchlors Accidonstryckeivi.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain