#3011: Biorama

QIIIIIIIIICEECII.III-Imllllllll

BloRAriA

-I Köpmansgatan. :-
PROGRAM. i
b Söndagen d. 13 Mars kl. 3.10, 4.10 e. m.

VOBS.! Den billiga entréen (se nedan).

Svenska bilder av egen fotografering.

lärngruvor i Kiruna.

Med järnvägen Luleå-Riksgränsen kommer man till Kiruna, en regelbunden byggd by med
omkring 3,000 innevånare, särdeles vackert belägen invid stranden av sjön Loussajaure mellan bergs-
bygderna Kirunavaara och Luossavaara. Från Kiruna leda särskilda jarnvagsspår till Kirunavaara, plat-

sen för de stora malmfalten tillhörande Luossavaara-Kirunavaara A.-B. Malmfälten beskrives första

gången i en mellan 1696-1726 författad avhandling och inmutades 1759. Malmtillgången beräknas
till 215 mill. ton, men då. malmådran framstryker under Luossajaure torde tillgången vara vida större.
Malmen fraktas till Narvik, huvudsakligen för export till Westphalen och uppgår för närvarande till
omkring 1,1 mill, ton årligen.

1. Den elektriska bergbanan varåJ arbetarena forslas upp till Kirunavaara. 2. I gruvan.
Borrning medelst komprimerad luft. 3. Laddning av skott varmed malmen spranges. 4. Signal.
Alla skott laddade. 5. Antandning av en mina. 6. Malmens sprangning. 7. Ingången till en under-
jordisk gruva. 8. Malmen fraktas ut ur gruvan. 9. Malmtåget på. väg till lastkajen. 10. Kran lyf-
tande 15,000 kilo. 11. Den stora bergsskopan i verksamhet. 12. Ett fullastat malmtåg på. vag till
Narvik. 18. Lastkajen i Narvik, där man ser flera av de moderna, egendomligt byggda malmàngar-
ne. 14. Malmen lastas på. vagnen för att forslas ut på. lastbryggan. 15. Vagnarna upplyftes och
tömmes direkt i ångarnes lastrum. 16. En malmångare.

Zlnåer masåen. mmyf Mamma.

Efter en häftig ordväxling med ty åtföljande mera handgripliga argument skin as herrn och frun
som bittra ovänner. Men annonsen i tidningarna om en stor maskeradbal lägger snart sordin på der-
as vrede och så gör slumpen att i det brokiga vimlet i dansen just de stöta ihop och bli - utan
att känna igen varanda under maskerna - alldeles förtjusta i varandra, Tiden för demaskeringen
är inne. - Tablå! Skulle de ej nu gärna f-"rlåta varandra den ömsesidiga otroheten, när den fått
en så. lycklig utgång. Förvisso, och till sist å. vi såsom slutet- på. denna. roliga historia se en röran-
de försoningsscen mellan de överlyckliga makarna.

Barnens slraffängelse. -

Gripande och medryckande bild i 9 avdelningar.

l. Föraldralös. 2. Bortdriven. 3. Under bar himmel. 4. Stöld.

5. Inrättning. 6. Rym-
7. Hundkojan. 8. Giv dem god undervisning!

nlng.

6.:...III-IIIICEECII-IIIIIIIIIIBEJIIIIIIIIIIIIEE].III-IIIIII:Ià

 

III-IIIIICEUIIIIIII[EI-III...-

= Uppseendeväckande biofonnyhet! =
: Lehars nya operett :
I I
I . I
- Greven- uu Euxemhurg. -
få Sådana.. den spelas på Neues Operettentheatern i Berlin. 
I " -- I
= FoRsTA sERlEN. g.
E Ronlt har rnlagt protest mot bildens upplorande 1 Stockholm. E
= Den i utlandet så populära operetten aGreven av Luxemburge =
l skall som bekant snart uppföras på Oskarteatern i Stockholm. I
Q Redan nu äro vi i tillfälle att i kinematografbilder återgiva några av ä
operettens gladare och trevliga scener, den mycket omtalade (Kyssvalsenk
= ej att förglömma. Kinematograferingen av operetten har som bekant givit =
I anledning till att Direktör Ranft hos Notarius Publicus inlagt protest mot I
: bildens uppförande i Sverige. =
E Ny operett av "Glada anans" kompositör. i
IIIIIIIIIIIIIBECJIIIIIIIIIIII:SEJIIIIIIIIIIIIEEDIIIIIIIIIIIIIV

Blindas undervisning.

Denna bild ger oss tillfälle. få se de blindas undervisning.
l skolan: Tack vare böcker med upphöjda bokstäver kunna de blinda få samma under-
visning som de som se.
. Rakning och skrivning. Två år behöver en blind för att lära sig att sticka. Rast. Lektion.
Pianoundervisning av en blind lärare. Under det att eleven med ena handen följer de upphöjda no-
terna, spelar han med den andra. Endast utantill kan han spela med båda. händerna.
Blinda arbeterskor vid sitt arbete. -

Högst intressant och sevärd bildserie.

En improviserad läkaremottagning.
Oerhört rolig. -

 

 

För-stklassig pianomusik.

Billjettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 örea för barn 10 öre.
Halmstad 1910, P. KUGHIZERS Accidenstryckeri

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain