#3010: Biorama

3.

4.

 

BloRAnA

-I Köpmansgatan. 2-
PROGRAM.

Söndagen d. 20 Mars kl. 3.10, 4.10 e. lm.

OBSJ1 Den billiga entréen (se nedan).

Redaktör

Victor Larssons begravning i Halmstad.

 

E Olympiska spelen. E.

Intressant.

En messallians.

Ett charmant nummer med motiv från det verkliga livet.
ligt lyckade bildserie är dessutom delvis elegant färglagd.

Bland de många avdelningarna märkas:

Kampen för tillvaron. Baronens bröllop med sångerskan.
Baronen reser till kolonierna. Ett sorgligt budskap. l det gamla hemmet.
väntat återseende. ,

Kitty och Daisy försörja sig och sin far genom att uppträda på en mindre
varieté. Genom sitt fina, älskliga och blygsamma uppträdande hava de tilldragat sig
baron Alroys uppmärksamhet. I synnerhet är Kitty föremål för hans beundran, och
då hon icke kan dölja den kärlek, hon hyser för baronen, är det icke förvånande att
denne, då han en afton hämtade de båda systrarna från varieten, ber Kitty bliva hans
maka. Varken de sorgliga förhållanden, som han blir vittne till i Kittys hem, eller
de hinder hans anhöriga och andra söka ställa i vägen för äktenskapet kunna förmå
honom att frångå sitt beslut. Han gifter sig alltså med Kitty.

Två år senare kasta vi en blick in i ett gott och lyckligt hem, i vilket en nä- I
pen liten dotter ytterligare stärkt bandet mellan de bägge makarna. Idyllen avbry-
tes av en betjänt, som till baronen överbringar order att resa till kolonialtrupperna
i Afrika, och med dystra tankar över framtiden skiljas de båda unga.

Vi återse baronen, då han en gång som befälhavare för en rekonoceringspa-
trull, rycker fram i upprorsdistriktet. Han faller med sina få följeslagare i ett bak-

Den na utomordent-

Två år efteråt.
Ett 0-

, håll oeh blir sårad. En annan officer lyckas slippa undan oskadd, men då han ser

baronen falla och bliva liggande, tror han honom vara död och överbringar det sorg-
liga budskapet till baronens hustru, då han någon tid efteråt reser hem till foster-
landet. Slaget är fruktansvärt för den unga modern, ty hon har icke endast, såsom x
hon tror, mistat sin älskade make, utan hon förlorar även sitt hem, i det svärmo-
dern nu visar "henne på porten. ,

På kort tid får Kitty genomgå mycket, då, hon nu lever tillsammans med sin
eländige fader och syster. Hennes lilla flicka är därunder hennes bästa cch enda tröst.

En vacker dag får hon besök av den gamla baronessan, som kommer för att
taga barnet från henne. Under den scen, som nu följer, inträder plötsligt baron Alroy
livslevande. Nu förändras situationen. Kitty får upprättelse för sina lidanden, den
elaka svärmodern visas bort, och baronen synes omfamna sina båda kära, som om
han aldrig mer ville släppa dem.

Levande och sjungande bildI på svenska:

- Fuberullunkvurtetten.

I Kuplett ur revyn ((Göteborgssystemet i Grönköping. - Bland uppträdande
märkes hr Victor Sonnander från Göteborg.

Mycket rolig.

 

 

Jurgen runt i automobil.

Från Chicago till Behringssund.

[Då FUHSKOF Genomrolig.

Förstklassig pianomusivk.
Billjettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:

För vuxna 25 öre7 för barn 10 Öre.
Waaaniröirinrmrrnaas Aiacnéaafyaan

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain