#3004: Biorama

2.

5? p cin Bncnln som Greve Danio WW
går; w - in

BloRAMA

M" vid Köpmansgatan. W

[Hktiebolaget Buenska Bingrafteatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biograf-teater.

Förevisninger av levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m. "

PROGRAM
fr. o. m. den 51 Mars t. o. m. den 5 April.

I

Paris efter katastrofen.

Översvämningens häriningar.

Denna 8 dagar efter katastrofen tagna bildserie åskådliggör med hemsk tydlighet de
till milliarder uppskattade härjningar, som övergått Paris.

1. Hederslegionens härjade palats. 5. I den svårt hemsökta förstaden Alforville.
2. Vid Solferino-bron. 6. En väldig halmdöse, som under sin 4 kilom
3. Matroser som räddningsmanskap. meter långa färd nedför Seine vräkte
4. Vattnet pumpas ur rådhuset. undan allt.

 

B .k d H. "l i --
- arrl a - ja tinnan. -..

En kinematografiens triumf må vi väl kalla föreliggande bild, inspelad i Italien, i det att
det lyckats att intressera stadsmyndigheterna för bilden till den grad, att en- stadsdel under en viss
tid på dygnet blivit upplåten till C. Ottolenghi, Turin. för inspelning av densamma. Endast detta
borgar för, att föreliggande bild måste vara av ett ovanligt och gediget innehåll, varav vi endast
framhålla det huvudsakliga. Bildens slut måste ses; den förlorar på att åter-givas i tryck.

 

1. Revolutionens första offer. : med henne. Man endast tar det för ett
2. Marinzas ed. : påhitt för att undslippa döden, i hopp om
3. Gatustrider. I.. räddning från de upproriska.
4. På barrikaden. : 14. l dagbräckningen utföres guvernörens dot-
5. Barrikadhjältinnan. I: ter för att skjutas såsom Marinza.
6. Revolutionsdomstolen. H 15. Guvernörens dotter har till en tjänarinna
7. Marinza dömes att skjutas i daggryningen : lämnat ett brev med befallning att ej läm-
Och avföres till fängelset. : na fram" det förrän dagen därpå. Guver-
8. Guvernörens dotter lovar att rädda Marinza 2 nören mottager brevet och ser till sin
undan döden. I förfäran, att han givit befallning om sitt
t). En lyckad list. : barns skjutande, för såvitt icke soldaterna
10. Guvernörens dotter besöker Marinza i fän- = trott hennes ord, att hon ej är Marinza.
gelset och byter där kläder med henne. = 16. Guvernören skyndar till platsen, där hans
11. Marinza går klädd såsom guvernör-ens dot- : dotter för en förtvivlad strid för sitt liv. -
ter från fängelset, : Skall han komma i tid eller skall hans dot-
12. Marinza skall omedelbart utföras och skju- I.. ter falla offer för sitt medlidande. De
tas innan solens uppgång. : sista scenerna i vår väl inspelade och spän-
13. G-uvernörens dotter bedyrar förgäves, att :: nande bild visar oss det.
hon ej är Marinza, utan endast bytt kläder :1:

BIOFON: NYTT!

g h "Wu gär [hg äff maxim".  w
[Å D Nyaste serie av "Våra sceniska artister i sång och bild".   I

Bet sista vulkaniska utbrottet på Teneriffa 1989.

om qukanen ijmerq. man

Denna bild visar oss ett eldsprutande berg, som på sista tiden låtit tala rätt mycket om
sig. De kanal-iska öarna, ett ytterst fruktbart land, hade redan haft att göra med sådana väldiga
natur-företeelser. Ett förnyat utbrott av den till synes utsloeknade vulkanen Chyniero för-satte be-
folkningen på. Teneriffa i stort uppror. Den på Teneriffas pik belägna vulkanen ligger ungefär på.
bergets topp, på vilken även befinner sig en större vulkanisk men redan sedan historiskay tider ut-
slocknad krater.

Det förnyade utbrottet utgick icke från huvudkratern utan frå-n några bredvid liggande.

Ett farligt vågstycke företog en amerikansk professor Perret, som med vår fotograf klätt-
rade uppför det 3,710 meter höga berget och där togo bilder. Vi se .huru stora rökmoln kvälla fram
ur jorden och hur forskaren vid kanten av kratern mäter temperaturen med en elektrisk termometer.
som visar 830 grader. .

i "DEN eLAnA ÄNKAN".

Lehman på friarestràten.v

Lehman har mött sitt öde. Men Lehman är blyg, mycket blyg. Och vad han fårrlida.
Storartat skämtnummer.

Nytt program Måndagen den 4 April.
Företklaseig. musik.

 Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
- Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre,I 3:e plats 15 öre

 

Kupongböcker med rabatt. f

Halmstad 1310 P. Kuchlere Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain