#3000: Biorama

3.

BIORANA

-E Köpmansgatan.
f PROGRAM.

Lördagen d. 19 Mars kl. 3.10, 4.10t e. m.
I (Maria Bebådelsedag).

085.! Den billiga entréen (se nedan).

Fest i Japan.
En fvrfotad tjuv. komisk.

 

. - - UBDUUUUDDUUUDEICIEIUUUDUDCIU UUDDCIUDUCJDUUUDEIDDCIEIUUUUCI - -Q
- -IäUDUDCIDUDDBUL-lDUDUDUBEICIEIDCIEEDUUDUDUEICIEIEIDCJDUUUUDDDDUDE- "

 

 

 

Sagan om en-oålnuo.

Ett praktfullt och storslaget fantasistyoke, sammansatt medelst
40,000 konstnärligt kolorerade fotografier.

[scensdttnlngen till denna bild är ett underbart mästerverk, och vi väga påstå, att
något härmed jamförlzgr aldrig förut visats.

En ung borgfru, som sitter och spinner framför sitt fönster, får syn på. en skugga som
glider längs muren. Driven av nyfikenhet  hon ut i natten anda till ett gammalt, förfallet klos-
ter ooh träffar så på. en grav, där hon får se följande inskription: L"Du skall fridlös irra Omkring i
tusen år, emedan du har föraktat mig, Zoraida". ql-Ion tittar in i graven, men ryggar förskrackt
tillbaka, ty ett spöke visar sig plötsligt, och i samma ögonblick omringas hon av en hop vålnader i
sina svepningar. En av dem nalkas henne och frågar om hon vill befria honom från förbannelsen.
På hennes jakande svar visar henne vålnaden i en rök följande ord: LfUppsök underjordens herre
och besegra honom. Han skall då giva dig den eviga elden, med vilken du skall uppnå havets bot-
ten för att uppsöka den svarta pärlan; när du har funnit den  tag den med".

Så drar den unga borgfrun själv utrustad med sina soldater i härnad, och efter tusen stri-
der med onda andar och vingade drakar i underjordiska hålor och bland hemska. havsvidunder lyc-
kas hon uppnå avgrunden. Havets fé lämnar henne nu den svarta par-lan och hon ar nära sitt mål,
då. en stormflod begraver alla krigar-na.

Djupt nere bland stenar och lik släpar sig den kvinnliga hjälten. sårad och trött till döden,
ända fram till ruinerna, dar hon frammanar anden. Han visar sig genast och rycker, utan att ens
tacka sin räddarinna, parlan till sig, varpå han dricker ur innehållet för att genast förvandlas till en
ung och fager riddare. Han betraktar sig förtjust, då plötsligt ett skri från hans befriarinna kom-
mer honom att vända sig om. Han rusar fram och tager henne i sina armar, men -e för sent -
hon dör.

 

UDUDCIDEICICIDCIDUUCIE]UUDDCJUDDEZäQ

UUDDDDCIEIUEIEIUUUDDUUUUUDCID DUUUUUUUDCJUDUDUDDEIDDDEICID

 

 

 

. II:äClUCHIlCIDEIDUUEIDDUUDCIUDUDDCJC

r

Österlandets barn.

Särdeles intressant bild i många avdelningar.

En fin och mycket underhållande naturbild, i vilken för åskådarna upprullas
en mångfalld skiftande och synnerligen intressanta bilder ur de inföddas liv i Ost-
indien. Siam m. fl. asiatiska öländer.

l. Dans av infödingar. 2. lnfödda akrobatkonstnärer. 3. Badande elefanter.
4. Apor som husdjur. 5. En enkel bordservis. 6. Indisk ormtjusare. 7. Egendom-
lig nationaldans. 8. Fästdag i en by. 9. Elefanter i arbete. 10. Exteriörer och in-
teriörer från de inföddas byar.

rFästmcmnen.-21777257-smcmnen.

Oerjörf komisk.

En stor affärsman vid nanm Dupont har måst ge vika för de ömma känslor,
som draga honom till fröken Cicilia Dubies hemgift, och friar per telefon. Det lyc-
kas utmärkt, men nu är frågan, hur hanrskall kunna visa henne vederbörlig upp-
märksamhet mitt under sina brådskande affärer. För detta ändamål. sänder han sin
bokhållare till fästmön för att vikariera för sig, och snart har denne satt sig in på
ett sådant sätt att fröken Cicilia känner sig föranlåten att be honom spela den till
slut. Utan att tveka ett ögonblick går han in härpå, och så kommer det sig, att
Herr Dupont snart får mottaga följande brev: "Min vän! Ni har för mycket att göra
med Edra affärer, för att kunna bli min måg, och därför gifterI min dotter sig med
Er bokhällare i stället". DUBIES.

 

 

 

Förstklassig pianomusik.

Billiettpriserna till dessa föreställningar äro på alla platser:
För vuxna 25 Öre7 för barn 10 öre.
- Hämtad 1910, P. KUonLnBs Accidenmyckei-r

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain