#2983: Biorama

3.

5.

  BloRAMA

[nktieholaget Svenska Biografieatern.)
l alla hänseenden bästa och elegantaste Biografteater.

Förevisninger av levande bilder
alla dagar kl. 6.10, 7.10, 8.10, och 9.10 e. m.

PROGRAM
fr. 0. m. den 21 t. o. m. den 24 April.

mama-frame amsf.

myclief infressanf för affa muszlévänner.

Vår bild visar oss en fioltillvärkares värkstad. Vi äro i tillfälle att se huru ur ett stycke
trä en fiol framställes. Först se vi träets tillskärning, vid vilket arbete tillvärkaren giver fiolen sin
grundform, och sedan huru de särskilda styckena bliva limmade tillsammans och alltmer blir arbe-
tet likt en fiol. Den är till råbygnaden tämligen färdig och nu uppställer arbetar-en den s. k. stäm-
man eller själen, ett litet stycke trä, Vilket genom F.-hå,len inför-es i fiolen. Detta osynliga trä-
stycke är egentligen huvudsaken på fiolen, då. därigenom den fulla tonen lIframbringas. Sedan ser
man lackerandet, Vilket mäste företagas med den yttersta noggrannhet Annu några små förbätt-
ringar och fiolen är färdig. Dessutom få vi se en reparation och huru fiolen på några ögonblick
tages i smådelar. Till slut visar bilden oss en gammal mästerfiol, tillvärkad av den berömde Stra-
divarius från Cremone i Italien. Hans fioler hava världsrykte, och den som visas här, representerar
ett värde av 75,000 francs och är tillvärkad av Stradivarius 1704. För varje musikälskande skall
bilden hava stort intresse. - I

" CLEUPATRÅ. i

. Egyptens drottning.
== sToRsLAeEN KONSTFILM l FÄRGER. i:

Iscensättningen av F. Zecca och A. Andreani.

 

 

 

sKÅDEsPELARE; -

I .Madeleine Rock vid (Jomedie Francaise ......................... .. Cleopdtra. I
Fröken Rimzza vid YOpéra .......  ................................. .. Danserskan.
Fröken Napierkowska vid llopéra .................................. .. Budbäfaren.

g: Det är år 42 f. Kr, Romaren Marcus Antonius, Orientens besegrar-e, hotar att a

underlägga sig också Egypten, då. dess drottning, den för sin skönhet ryktbara Cleopatra,
bedårar honom Itill den Urad, att han glömmer foster-land och maka. Hans medfältherre,
Octavius, förklarar förr-ädaren krig och besegrar Oleopatras flotta. Hellre än att falla i
I segrar-ens hand avgör Antonius själv sitt öde, och Cleopatra låter en giftig orm. stinga sig. I

 

 

 

 

 

 

 

 

l. l Cleopatras palats. 9. Bort-jagad.
2. "Di-ottning, ditt land är i romar- 10. Cleopatras fest i tai-sernas palats.
nes Våld." 11. Ethiopernas svärddans.
5: 3. "Ej soldater, men fega stackare 12. Octavius förklarar Antonius krig. i:
ären i!a 13. l väntan på segern.
4. Cleopatra beger sig till segraren 14. Allt är förlorat.
i . Antonius. 15. Drottningens tack.
I 5. I romarnes läger. 16. "Tag mitt liv som duA tagit min I
G. Den besegrade blir segrare. heder, drottning." .
7. I demonens garn. 17. Octavius återkommer som segrare.
8. Octavius kallar Antonius till hans 18. Vid Ipalatsets portar.
5: plikt. 19. "Cleopatra ger sig ej fången.LG 5:
20. Förbi.
BIOFOII. NYTT.
Eä FLIG, FLAG. EE
l
Musikaliska clowner.

..- k ...I -.-
n.. - - .Oo
: :v , v0. :
I I l I I
I I , I I
i i V enechg och dess monument. i E
I I I I
= : Venedig, vattenstaden, höjer sig trilimferande med sina trånga gator överallt = =
I I . - I I
: : avbrutna av valvbågar och marmortrappor, sina klockstaplar, campaniler, kyrkor och = :
= = sina tusende laguner och gondolbeströdda kanaler. : :
i. 0- -" i

..- .I I...

 

Modets offer eller Den stora magneten.

En dråpligt rolig illustration till hattnålarnas historia.

Nytt program Måndagen den 25 April.
Företklaesig musik.

R Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre; 3:e plats 15 öre

Kupongböcker med rabatt. i

Halmstad 1910 P. Kuchlera Accidenstryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Halmstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain