#2973:

Winx - - , i, i. wxwx&xXNXXXXxxXx-m

    

I fil-WWWRWW-åw-f-f-HW sa-m-s-IUM-ew-pim-awwu-s- ...wå- w J.. .W

 

 

n

En intressant och lärorik mförevisning är den nu

- I utkomna fullständiga serien af
Passionsspelen 1 Oberammergau

säg-:ål

 
 
 
 
  
  
 
  
  
   
 

 

m i lefvande bilder W

Evangeliskt religionsdrama med gripande scener ur Jesu lif, från hans födelse till hans korsfästelse och himmelsfärd, återgifves som i verkliga lifvet
medelst nutidens bästa maskin som existerar. Som bekant gifves det i staden Oberammergau i Bayern dramatiska passionsspel, framställande Jesu
pinohistoria.I Till dessa passionsspel strömma årligen hundratusentals åskådare från alla delar af världen. Och just nu har det lyckats kinematograliens upp-
finnare att fullständigt föreviga hvarje detalj, rörelse och minspel i detta drama. Med gripande verklighet framställes här förvånandsvärdt illusoriska scener ur

9 I, :Vi af . "i

 Vàr fräser-es if: 

      

 
 

 

 

 

 

 

Allttdetta synes lika lefvande som
på en scen. Man ser med gripande
verklighet hur Jesus gisslas af 4bödels-
knecktarna, hur kläderna. slitas af
hans kropp och hur tåligt och un-
dergifvet han fördrager de förfär-
liga gisselslagen, man ser hur han

Marie beeåaélsfe. i   V-
Heraame på väg till Betlehem. I
Jesu födelse. De heliga "tre
konungar bringa gåfvor.
Flykten till Egypten. i
Jesus vid l2 års ålder i templet.

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Den l-Ieiigar familjen. Jesu barn-
dom.

Bröllopet i Kana.

 

dignar ner under korset på vägen till
Golgata m. m. Bilderna äro en full-
ständig naturtrogen framställning af

  
 
 

  
 

  
 
  
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

vår Frälsares lif och borde därför
ses af alla.

Det torde observeras att dessa
äro desamma seener, hvilka nyligen
i Paris väckt lett sådant uppseende
och hvilka gifvits för mångfaldiga
fyllda hus samt blifvit vitsordade af
publik, press och teologer.

Samaritiska kvinnan.

Det stora flskafänget.

Jesus bespisar 4,000 män.
Jesus uppväcker änkans son.

Messias intåg i Jerusalem.
Jesus renar templet.

Den sista nattvarden.

Jusu bön i Getzemane.

Judas förråder Jesus.

Jesus inför Pilatus.

I Jesus visas för folket.

Jesu törnekröning.

Jesus bär korset.

Jesus dignar under korset.
Frälsaren korsfästes.

Jesu död på korset.

Jesus nedtages från korset.
Jesu begrafning.
Uppståndelsen.
Engelnochkvinnornavidgrafven
Kristi Himmeisfärd.
Apotheos (förhärligandeà

  
 
 
 
 

 
 
  
 

  
 
 
 
  
 
 
  

Orgelmusik under
hela fiirevisningene

 
 
  
 

 
 
  
 
  
 

-TI äldre 50 äre,
Emm-Y barn 25

Alla bilder äro
rörliga.

 

9!

 

 
 
 
 

 
 

 

Uflllllllllgäl . i
I.lll lill: 

-xXXN-X

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

fxmwkxxxxmtf

Gefle Boktryckerl:i Bokbinderi.

 

l

l

Information

Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain