#2967: Scala

l
l
i
l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f Centralpalatset

Hvard, kl.q 6-40 e. ni.

Föreställningar nafbrutet: Sö., , 4-5.., 6-11 e, m.

.täàxv H

Bil j ettpriser:

lzsta plats 35; 2zdra plats 25; Barn 10 öre.

 

26-29 Dec.

 

.aaa- Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENIZ. .it-:ao-

"  .

Apropå Kejsaimötet i Potsdam.

3; Nyupptagna Ibilder från det stolta kejserliga residenset därstädes med dess stor- ,
. artade anläggningar. I

Kejsar Wilhelm och tsar Nicolaus ha .som bekant i dagarna sammanträffat

aaa

  

i Potsdam.

.fiijf Qv
i 9 t 2-9 Öfmäfflfgf? när om." .äfqaftälläfffffixffåifää(SSH, 63:? (ftfäåfäilfiä Gif? .fint-.fin mc? L. f?  f. 15" 513,91 f of?  "h
.a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

 

 

 

 

Genom kann till seger.

I:
-

.=.
Ä

En gripande skildrifig från medeltiden.

Personernaf Grefve af Amboise, herr Etievant.4 Hertigenfaf Mircourt, herr Ha- v

bay. Grefven af Beaulun, herr Gay. Margareta, hans dotter,
fröken Celiot.

Ä

q q

Den ådle grefve af Amboise har anhållit om den sköna Margareta af Bru-
liens hand och af såväl henne som af den gamle fadern erhållit ja. Strålande
af lycka vandra de båda unga i trädgården, ej anande någon olycka. i

Jan af Amboise har emellertid en farlig rival i hertigen af Mircaurt, och
svär denne att omintetgöra förlofningen och att Margareta skall blifva hans till
hvad pris som helst. Han öfverfaller det intet ondt anande paret och låter bort-
föra dem till sitt slott. Margareta mottages på det .bästa under det att jean ka-
stas i fängelset.

Margareta skall nu tvingas. att qblifva hertigens maka, men vägrar på det
bestämdaste. Då låter den lömske hertigen föra henne framför fängelset och
åse huru knektarna göra sig beredda att på minsta tecken döda hennes älskade.
För att rädda honom ger hon nu efter för hertigens fordran. jean kvarhålles
dock det oaktadt fortfarande fängslad. Triumferande öfver sin framgång låter
hertigen tillställa ett storslaget gästabud, hvarunder knektarnas vaksamhet slap-
pas, så, att Jean lyckas fly. Flykten upptäckes dock omedelbart och en hetsig
jakt upptages. Det lyckas dock flyktingen uppnå ett kloster, där han söker och
finner skydd mot förföljarna, hvilka måste tomhändta anträda återtåget.

Margareta har heller ej varit overksam. Hon har lyckats kasta ifrån sig
ett bref till sin fader, hvari hon omtalar sin belägenhet.

Hertigen beslutar. hastigast möjligt tillförsäkra sig kyrkans välsignelse af
förbundet och sänder bud till klostret efter en munk för ändamålet. jean, som

, åhör hertigens bud, öfvertalar munkarna att hjälpa sig. jean beger sig nu för-
klädd till munk först till Margaretas fader för att rådgöra med denne om utfö-
randet af hennes befrielse.

Margareta är nära förtviflans brant. Ingen synes komma till hennes hjälp
och nu närmar sig munken som med kyrkans band skall fängsla henne för lif-
vet vid den förhatlige hertigen, som knäfaller, inväntande ceremoniens på-
börjande. b

Då kastar munken kåpan af sig. Det är jean af Amboise som vsvingar
en blottad dolk öfver hertigen, fordrande sin brud samtidigt som Margaretas fa-
der intränger i kapellet, hvarpå missdådaren fängslas och de älskande återskän-
kas hvarandra.

q-

e =
...-

0
.3.
1-

:I
Ä

Q c o f
-qq-ÄÄ

- 0 - I o -

q

 

 

     

1 Blås Väder

eller

  Tag fast min hatt. gå WS

Galenskap-er i långa banor. i

 

 

 

  

1 , l-länförande natur: 1 i 7A"-
. O . f M

l1 W

- l I

. .-aw . M
i M H Ligurien, Camolgi o. Portofino. - -- W
.1 sky-fw En underbar växling af de härligaste landskapsbilder. eé-KQKW 1.;

 

 

 

raDen lilla systern.1

. I k" ner härmed att hafva emot- 5. Systern sök-er efter brodern. u
1 Jatgagiätr :Ianunt 5,000 dollar som betal- 6. Kommer min son aldrig mer tillbaka?
ning för ett stycke land. 7. Sonen återkommer .för att hamta nagra
2 Gif mig pengarna eller också arresterar kläder och finner sin systerforsvunnen.
. " jag dig. 8. Sökandet efter systern.
3. Pen arna återfunna. 9. terfunnen. I u
4. Jag gville gifva alla pengarna åter för 10. Grat icke, jag tog pengarna for att

göra dockor utaf.

 

 

att få min son tillbaka.

 

V

Miiller som frivillig i
Röda Korset.

Mtiller har inträdt som frivillig i Röda Korset och van-drarl nuumed sin sjuklåda
genom gator och torg. Hvar och en vill han förbinda och till leon-.for sin entragenhet
uppstår ett slagsmål, efter hvilket flere äro sårade och nu kan han fa forbinda.. Chefen for
Röda Korset lämnar honom såsom belöning det högsta ordensmarke som finnes, hvilket
vår vän tar emot med stor förtjusning.

 

 

 

 

 

OBS.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

Gefle 1910. Wemer Gustafsons tr.

 

PROGRAM

44A: A i., .  k .4 A
tv" à Y - "25- . .
. ,, .. . 

. .afpàfå

 

. Tru! Ål 4A4AA 5-va 4.74 .

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain