#2966: Scala

v .i AE), - V f 1 I., I. .A .
9:. .,7å!shvemtgi: n 
. diff,v lit.

KINEMmoGRz-w

 

 

 

 

 

 

 

(Ingång från Centralgatan)

f
.vf föreställningar oaibnitet t. v.: 2.223- kt 2305-51-11 ., m. .

7?

s H4
461.!-
l få;on

Biljettpriser:

lzsta plats 35; 2zdra plats 25; Barn 10 öre. v

I vi

 

 

 

m Musik af Musikdirektör och Fru CLEMENTZ. .raw

 

Minor och smältning af tenn
 på Malacka. 

avsåg Sevärd industribild. ägare

1. Hydralisk framställning. 6. Rening af tennaskan.
2. Mineralen transporteras till vaskning. 7. Sista utslaget.
3. Ugnarna ifyllas. 8. Det renade tennet fylles i gjutformarna.
4. Första utslaget. 1 9. Kontroll och vägning af tennet.
5. Tennet granuleras genom utslag i vatten. 10. Vagnarna lastas för export.
l


LAGO NIAGCIIORE

Ett härligt panorama upprullas för våra ögon. 11 Ballanza stiga vi ombord på ett skepp och
långsamt skrida stränderna förbi omgifna af orange och olivträd, städer och byar ligga rundt om
och bakom bergen synas de snöbetäckta alperna. Intra, Chiffa, Oggebio, Cannero o. s. v. Vi fara
förbi Isola Bella och Isola Madre, två små öar, hvilka menniskor förvandlat till ett litet paradis.
Ståtligt resa sig bergen i fjärran på sammaygång skyddande de små städerna för kalla vindar, så att

ett vårligt klimat alltjämt är rådande.

 

fint

är) är" att är a t är at än nr n än

"m (Wåqu fån-ISQIIS mfàfätfà FIS? (WS fåttmptäåäffinä Häfxtttäåfälisàfäjcäftilåä  Qin? fåfååiåfåtåäfäitä fått. fiffig-3963 :(91th 

 n att   

Emy-"mi

oss! spännande detektivarama. oss!

Den falskagrefven

  
 
 

 
 

eller 1
b f h ml. h
Kof ertens e lg et.
Hufvudrollerna spelas af:
Å Grefven .......................... .. Herr Lorentzen. ,
. Grefvinnan ..................... .. Fru Kornback. .
v Betjänten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Zangenberg.
Sherlock Holmes ........... .. Herr Lagoni. f , -
, 1. I grefve X familj. 17. Grefven sofver.
1 2. Morgonposten. i 18.- Beslutet är fattadt. -
1 3. Ett meddelande om att han vunnit sin 19. Bedöfningen.
process om millionarfvet. 20. I grefvens kläder. . 1
4. Behöriga bref och legitimationspapper 21- så Snart Jag, erhåller Pff-ngama Skall
hopfujjas. den fullständiga förvandlingen ske.
4 5, Gjädie i hemmet, 22. Alla försök att finna legitimationspap-
. 6. Grefven bestämmer sig för att genast Pet-en afO fokUÖSa- .
k, resa. 23. Försöket med revolver i hand miss-
Å 7. Kammartjänaren erhåller nödiga- order. lyckas-
8. Grefven har i glädjeruset låtit brefvet 24. En oväntad upptäckt i det hemliga
ligga framme. . rummet.
9. Tjänaren kannej motstå sin nyfikenhet 25. Vägen till rikedom öppnas.
utan läser brefvet. 26. Grefvinnan oroas af att ej höra af sin
10.1 Innehållet gör ögonblickligen ett starkt man.
intryck på honom. I 1 27. Sanndrömmerskan.
11. En tanke han ej kan frigöra sig för 28. I förbindelse med Sherlock Holmes.
bemäktigar sig honom. 29. På spår efter den falske grefven.
12. Grefven gör sig resfärdig. 30. Ombord på en oceanångare för att gå .
13. Dokumenterna gömmas i ett hemligt ut i världen med sin nyförvärfvade
rum i koffertens lock. rikedom.
14. .Ombord på en oceanångare till Eng- 31. Sherlock Holmes upptäcker kofferten
land. och byter plats med grefven.
15. Grefven går till ro i sin hytt. 32. I det ögonblick han tänker1 låta det f
16. Tjänaren iordningställer allt under det 1 obehagliga vittnet försvinna","ramlar allt.
han emellanåt kastar en lurande blick 33. Slutet på en kort grefvevärdighet. 1
för att se om hans herre sofver. 34. Ohjälpligt fast.
f WMIWWHQP
22 . . .

"åeåeäwäeäwä.
Pa vag nn Kongo. 
åeäeäeäeåeå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ex Vil] beb age Sju fås Zme"
I eller I I
- w För Små skor. I

Komisk scen af Max Linder.

 

 

 

I0BS.! Fullständigt nytt program hvarje Fredag.

Rätt till ändring af programmet förbehålles. Pris 5 öre.

 

 

 

I!

  

Gefle 1910. Werner Gustafsos tr. 4
I I

Information

Title:
Scala
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain