#2963: Biograf-Teatern Olympia

llllllllÅA

I

eg
:IIYIIYl

...- ....
um- I

==-=

r...

,;.-,.:...f...-. i
-Sf-.v-
-ws -unr- I
i. e

1

WII!!

241m.lexARTnnnnHÄTMlaxfizw .1L"a".f.e".ez.-..s .Jusåzuhiinn v .- 5.... .I

i Föreställningar: Biljettpriser: W
fx Hvarje timme från kl. 6 e. m. Äldre 35 och 25 öre, u
?&D söndagar in. iwa och 6-11. Barn 20 Och 10 Ove. f

 

Söndagar- efter kl. 6 samma pris för
barn som för äldre.

p
. nnmllllmumllullliuuuulll l
ii i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll inom lllllll iimi n n innomnmimunmunnnnuuninunmmnuimmmumuninulimmun!muninniuumnuummulmlllllIIIl

Söre  I Söre

Vid pianot Mnsikiliroktiir Emil Arnhem.

 

 

 

m

QrW-Mo-wv-Mw-w-åWN-nm-mw-am

feg
i: En fara a Rhen. ä
äta

 

Nytt storartadt drama!

:Dupent och c.fikarianne

Gripande kärlekstradgedi ur cirkusartistlifvet.

I
.EEE-msaseseaeseaesesesammåeaemäm I I

 

 

 

 

På en tingeltangel. 9. oStor brottningskampa.
Skilsmässan. 10. Svartsjuka med i spelet.
Boulevardrestaurangen. 11. En resolut kvinna.
Svartsjukans marter. 12. En oscena.

Parad utanför cirkus. 13. Publiken ger sitt bifall.
Starka karlar. 14. Efter föreställningens slut.
Föreställningen rekommenderas. 15. Försoning och förlåtelse.
Pelle jöns gör sin entré. 4

wseweww-

EEEEEEEEEEEEEEE

Eesääeaesäääesä
I

 

I
l
5-1

 

Blommor från Rinman.

En rond genom de storartade blomstertädgårdarna i Nizza. ...u-v

.II-...IIIIIIII
.lll-lllllllll

å
I
.-
.o

i,
Vackraste kolorering och färgtoningar. ÖF

Då på vintern hos oss här i norden allt är betäckt med snö och å
K
V

1....-

is, då grönskar det i södern och millioner de vackraste blommor
sprida sin doft i de stora blomsterträdgårdarne i Nizza. Men äfven
vi kunna få njuta af härligheten, ty dagligen exporteras därifrån stora
mängder lefvande blommor. Vår bild för oss till en af dessa träd-
gårdar. - Så långt ögat ser är stora landsträckor alldeles öfversållade I
af violer, väldiga fält med rosor i alla möjliga variationer.

Till sist se vi huru de afplockade blommorna förpackas, och dag-
ligen afgår ett helt järnvägståg lastadt med blommor.

år
à

 

 

 

 

   

 

 

fl

f N

 

   

 

 

 

 

 

:J

Kristoffer Columbus

och hans lifsgäming.

-
Amerikas upptäckt. ..  J.
Dyrbart iscensatt historisk skildring!

Dekorationer och dräkter in i detalj tidstrogna! )

   

 

 

 

En af de betydelsefullaste händelser, som inträffat under medeltiden var
upptäckten af Amerika. Aran härför tillkommer Kristoffer Columbus och torde
denne mans stora gärning för enhvar genom historien vara välbekant. - Vi
vilja därför här endast i kortaste sammandrag genom uppgifvande af bildens
mellanrubriker angitva innehållet.

1. l Genua år 1485. Columbus förklarar för magistraten i sin
födelsestad sin idé att genom att segla mot vester uppnå Indien.

2. Misskänd af sina otacksamma medborgare lämnar Colum-
bus sin födelsestad för att resa till Spanien och mottaga den af konung
Ferdinand V och drottning Isabella utlofvade hjälpen till en upptäcktsflotta.

3. Efter en besvärlig resa anländer Columbus till Anda-
lusien.

4. I Granadas slottspark. Mötet mellan Columbus och Spaniens
drottning.

5. Spanska kungaparet rådgör med Columbus om hvilka förbere-
delser, som borde göras för att Columbus, oföljande den nedgående solem,
skulle kunna nå Indien.

6. Kristoffer Columbus blir utnämnd till amiral i spanska
flottan och till vicekonung för alla länder han kom att upptäcka för spanska
kronans räkning.

7. Fredagen den 3 Augusti 1492 afseglade Columbus med sin
flotta, bestående af 3 skepp, från Palos hamn för att upptäcka den nya sjövägen
till Indien.

8. Den långa Sjöresan. l 70 dagar lyckades det Columbus att
uppehålla modet hos sina matroser genom att påvisa vissa tecken i vattnet

hvilka skulle tyda på att land snart vore i närheten. Till sist utbröt dock

 

 

 

 

myteriet och matroserna ville bringa sin amiral att återvända hem, då det en
dag från utkiken i mastkorgen ljuder

9. Land! Land!

10. Fredagen den 12 Oktober 1492 landage Columbus i det
nyupptäckta landet, hvilket han kallade aSan Salvador).

11. Indianerna, (så kallade Columbus det nyupptäckta landets in-
vånare, emedan han trodde sig vara i lndien,) gripa till sina pilbågar och
skjuta mot de hvita inkräktarne.

- WHJ-raf"Columbus VliadefTörilrrtsmeftiån vsolförmörkelse, hvilken
tillfällighet han använde sig af för att skrämma vildarne till underdånighet,
hotande dem med att annars fullständigt asläcka ute deras strålande sol.

13. I Granada år 1500. Några otacksamma matroser utspreda vid
sin hemkomst ryktet att Columbus hade varit grym mot sina underlydande
under resan och däraf begagnade sig en minister Bobadilla för att kunna
fängsla Columbus. t

14. Konung Ferdinands otacksainhet. Trots det Columbus
upptäckt en hel ny värld åt den spanske herskaren, lät denne honom i långa
år försmåkta i ett mörkt fängelse.

15. Förödmjnkelsen når sin Spets. Columbus ser genom gallret
på sitt fängelsefönster triumftåget till ära åt Amerigo Vespucci, efter hvilken man
gifvit namnet på den nya världsdelen, som Columbus 6 år tidigare upptäckt.

16. Först eftervärlden skulle gifva Columbus sin välför-
tjänta hyllning. I en tröstande dröm ser Columbus, isin fädernestad
Genua, en minnesstod resas till hans ära.

 

   
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

En i sanning storertad och högst värdefull bildserie!
i XP

mig.lillEda-Emmmmmmmåämmmmmmmmmmmmmmddmmm

Ett bondbröllop.

Lustspel af romanlörfattaren MARY.

 

En bild genomandad af den mest sanna och sprittande glädje.

050.!USUBIZUQQQUUSUSQUUBUEUEUSwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

 

[Rätt till ändring af programmet förbehålles.)

 

 

Gefle 1910. C. G. Em. Bloms A.-B1Tr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain