#2960: Biograf-Teatern Olympia

M

N .

AI Ilàfåtlwltliivw.EVE abUflvthlei-Eletitfifn. "ri KTL-Yi Ci URL-Blad ie 25 . .. i .5- i I :l TIK".- l" " " V 2

 

CW: Föreställningar:

äs

Hvarje timme från kl. 6 e. m.
Söndagar kl. 1-5 och 6-11.

 

 

Biljettpriser:

Äldre 35 och 25 öre,
Barn 20 och 10 öre.

Söndagar efter kl. 6 samma pris för
barn som för äldre.

 

 

 

5 öre

PROGRAM

Vid pianot rllllusikdirektör Emil Amberdx;

5 öre

 LYSISTRATA

 

 

 

Atenarne lägo ständigt i fejd med si-
na grannar spartanerna och sedan 20
år hade kriget rasat, men ingen af de
båda motståndarne kunde berömma sig
af någon egentlig seger. - ter ville
athenarne draga ut i fejd, men deras
hustrur ställde sig i männens väg och
bådo dem stanna hemma, men de
krigslystna körde hem kvinnorna till
att sköta sina husliga sysslor. Lysistrata,
hustru till athenarnes högste befälhaf-
vare, Lykon7 sammankallade nu alla
fruar i Athen till rådplägning. Själf
besteg Lysistrata talarestolen och tala-
de som en Demosthenes. - Lyckades
äfven förmå fruarne till en helig öfver-
enskommelse och vid borgen Akropo-
lis svujro de, att icke låta sina män
kyssa sig förr" än fred åter var rådande
i Hellas. - Andtligen komma männen
hem från sitt krigståg, men huru öfver-
raskade blefvo de icke då deras hustrur
vägrade dem välkomstkyssen. - Snart
spred sig ryktet att äfven den sköna

eller

 

 

Athenskornas kyss-strejk.

Lysistrata vägrat sin man kyssa sig.
Nu viste sig männen ingen råd huru
de skulle beveka sina fruar. Såsom
med en fiende begynte de underhand-
la med de strejkande kvinnorna, men
fingo det bestämda svaret, att förrän
fred med spartanerna var undertecknad,
skulle ingen fru i Athén låta kyssa sig
af sin man. Männen blefvo rasande
öfver fordringarne, men visste sig ingen
råd huru de skulle bringa sina hustrur
till förnuft. wFörst underteckna fred-
nens, sade ständigt de sammansvurne
till sina män då de sökte parlamente-
ra -- wsedam. - Man gick till sin
anförare Lykon, Lysistratas man, för
att beveka honom underteckna freden
och ändtligen gjorde han detta, icke
minst för sin egen skull, ty Lysistrata
var den skönaste bland Athens kvin-
nor. Nu gick ett jubelskri genom sta-
den och krigarna skyndade lyckliga
hem. - rKvinnans list övergår man-
nens förstånd., 4

.kw

11.214

I
K

.lllllll

7
..-
f "II

i

r...

(aa

1 "hi-I

v

 

få A."Hfä" ÖJ ilwcmlli. Li
,em.mr    -

 

 
      

 

 

 

 

k J

-I-I

 

 

 

k!

"3:ammmme:anammaemmmmmmammmmezj"

lll-ll.,
ll.
.o
lll-III.

l .14.

Vinterlif i Norden.

Absolut enastående sevärdhet. En bild som bör intressera allau

En bild full af lif och lust som i vackra och liffulla scener visar oss den
nordiska vinterns storslagna skönhet. Bilden, som är ett verkligt kinematografiskt
mästerverk, är en sevärdhet af första rang.,lllllll
.,.ll
. .
.Ill

III-III

"JIE-"m"---EIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEI:IIIIIIIIIIIIIIIIä---"---""å:::..a

 

 

 

 

.I
.4-

y I... ...I I... ...I Io I I. .I I Ql I.. .I I6 Ql I, .I I 0.- I. I I. .I I. .I I. .I I. QI
I ..-
.. o.
I; M Säsongens Glen. fm :IQ
Iof. o .4"-
...I I ..-
.09. I I l .Oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V0,
.I
i.
5;
...I ...i
...I Sensationell nyhet! Sensationell nyhet! I...
I I
Q(t: Amerkansk sensationsfilm från Edison llllanuf. C:o, New York. 1:4.
o o
i; Ett ytterst spännande och djupt gripande drama. :g
: . .. . . . o I:4
i o
to Kalllllmmg mellan en aullmlllll och ell amerikansll exjresslag. 
I I
i En fruktansvärd tå sammanstötnin . LO,
= g g I
o.. .o-
I
.i Då man -i våra dagar sitter bekvämt tillbakalutad i snälltågets bekvämt in- ...I
"og redda boggievagnar tänker nog icke många på att ens lif hvilar ett fåtal tjän- o4!
0,: stemäns händer. -Å Ett felaktigt telegram, en fellagd vexel eller dylikt har ofta "I"Q
: förorsakat en fruktansvärd tå sammanstötning då mån a människor fått sätta till Q:
o ., . . g . g o
Q:I lifvet. - Var bild visar just följderna af en dylik förseelse, hvilken blifvit an- :f
.0" ledning till en förskräcklig katastrof, om icke en modi " och rådi kvinnaisista to.
"v " br kt var g g "
o. ogon ic e upp ra . .o
o" Det är på stationen Willonghby. Den natt-tjänstgörande tele rafassisten- :s
.4 . . . g s
I,Q ten har bhfvit sjuk, men haller dock ut på sin post till hans kollega, som har 0:
b: dagtjänstgöringen, aflöser honom. à Han tror sig blifva frisk sedan han fått :z
.4 sofva ut hvarför han lofvat komma till kvällen. Han kommer emellertid icke QI
.O o . l
0. och da är kollegan tvungen att tjänstgöra i 48 timmar. -- Hans hustru tillför klo"
.l- honom vid midnattstid en korg mat och söker muntra upp mannen då han I...
"0, kämpar med sömnen. - l detsamma ögonblicket inträffar ett telegram, enligt oo"
9,: hvilket persontåget Nzo 9 skulle föras in på ett sidospår för att lämna fri pas- 1,
:Ö sage för presidentens extratåg. Hustrun får äfven del af telegrammets innehåll, ::
Qg hvarefter hon går hem. Då assistenten blir lämnad ensam insomnar han på :0
:40 sin post. Plötsligt rullar persontåget förbi. Rasslet af hjulen väcker honom, år.
Ö.. men tyvärr för sent. l sin upprörda sinnesstämning ser han redan de båda .i
E .i järnvägstågen störta ihop. En fruktansvärd krasch. (Denne assistentens syn I.,
lå. återger bilden på ett förträffligt sätt.) Nu komma en massa människor och an- oå
QI klaga honom för hans försummelse. e Han drar upp sin revolver, men som IO
I4 han ämnar trycka af vaknar han upp till verkli heten. lnseende vidden af den Qul
I,Q g .i
f. kommande Olyckan faller han maktlöst till olfvet. .eo
I . g I
.I Bilden för oss nu till assistentens hem. Hans lilla barn läser just afton- Ö..
5,- bönen, då hustrun hör persontågets hvisslande. I ett ögonblick står det klart f
.I för henne att hennes man icke varnat ex resstå 1et. Hon störtar ut för att med ä
4 0 p g -- .e
i en röd duk signalera till ta et med det var för sent. Odet skulle dock vara I
s . g e
QIII henne gunstigt och föra en stor automobil i hennes väg. g Hon hejdar auto- =O
.p0 mobilen och förklarar kort hvad som är å färde. Ett ö onblick senare rusar of.
I g I
bqi den väldiga automobilen med en hastighet af 60 engelska mil i timmen iväg .I
.i efter expresståget och verkligen efter en rent vansinnig färd lyckas det automo- .og
I.. bilen att köra ifatt det. - Denna kappkörning mellan automobilen och express- J
.i tåget torde höra till det mest spännande och intressanta, som någonsin visats i :z
g0 bild. à Lokomotivföraren observerar signalen och stoppar tåget. Q:
.0: En oerhörd olycka har blifvit afvärjd och assistentens hustru framstår som .0.
.0. hjältinna. .OQ-
-Öo- I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na lel elekmsla lllsll slrlllile -

eller Onkel Tom sem elektriker.

  
    
  

En rolig historia, visande hvad en elektrisk kortslut-
ning kan åstadkomma.

o?

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gefle

191.). C. G. Em. Bloms A.-BV Tr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain