#2959: Biograf-Teatern Olympia

hlir.,-

ha.4 -.

Föreställningar: Biljettpriser:

Hvarje timme från kl. 6 e. m. Äldre 35 och 25 öre,

l
l
söndagar kr. läs och 6-11. I

Barn 20 och 10 öre.

 

Söndagar efter kl. 6 samma pris för
barn som för äldre.

 

    
   

   
 

Zl

 

 

 

 

 

 

 

 

5 öre

05050505wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwiä

ål

 

PROGRAM

. Vid pianot Mnsikdiroktiir Emil Arnhem.
0.505UB050.505UD050.505wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwå

5 öre

 

internationellt socialt samhällsskådespel.

11. Edith får bättre kläder.
12. Presentationen för husets öfriga ii

l. I det enkla men ordentliga hemmet.
2. En lockande annons.

PLATS l UTLANDET.

En ung bildad flicka med godt utse-
ende erhåller plats i England. Svari
biljett märkt sFramtidsplatss till denna
tidnings expedition.

nare.
13. Ediths ångest " öfver sin fasansnt
lägenhet.
. Edith flyr till sitt rum.

. Brefdufvan som räddare.

. Det mystiska huset. 20. Ett gladt återseende.

 

Några betecknande illustrationer till

lien hvila sla handeln

il? En god illustration och ett varnande exempel. "fm

3. Edith varnas af sin förlofvade. 16. Fadern får Sin dotters bref.

4- Den Stol-a dagen randas- Jag har fann offer för den hvnasiaf-
5- Åfskedet Vid Stationen- handeln. Rädda mig innan det är försent.
6. En brefdufva som gåfva afsin förlofvade. Edith.

7. Mot okända öden. 17. Anmälan för polisen.

8. Ankomsten till London. 18. Slafhandlarne arresteras.

9. Ett vänligt mottagande. 19. Räddningen. i

mevå-

la be-

 

 

 

 

Gålö-Omhmåmödffdödödmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmlä

 

ååh-ämmädöäöämmmmhmmmmdmmmnddömmdmmmddmm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSTÄGET. iåif

.I

l I,
Sensationell nyhet! - Sensatlonell nyhet! s,-
I
Amerikansk sensationsfilm från Edison Manuf. Czo, New York. :0.

O
Ett ytterst spännande och djupt gripande drama. 9I:

I
lllllllllllllllllll lllllllllll lill illllllllllllll tlIll lill lllltllllllllllll tillittililll. Ilt:
I.6
En fruktansvärd tågsammanstötning. "0,-
o".

I
Då man i våra dagar sitter bekvämt tillbakalutad i snälltågets bekvämt in- 30..-
redda boggievagnar tänker nog icke många på att ens lif hvilar i ett fåtal tjän- .0"
stemäns händer. -M- Ett felaktigt telegram, en fellagd vexel eller dylikt har ofta :QQ
förorsakat en fruktansvärd tågsammanstötning då många människor fått sätta till b:
lifvet. f- Vår bild visar just följderna af en dylik förseelse, hvilken blifvit an- :4
ledning till en förskräcklig katastrof, om icke en modig och rådig kvinna isista .0:
ögonblicket uppträdt. I..

Det är på stationen Willonghby. Den natt-tjänstgörande telegrafassisten- I...

..,. .Ill III-Ill.-I..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...
0. Im mmmmmmmmmmmm 0
I éäm  ..-

ää ..- I- IIIIII .1 

i! KlNÅ :å
. Våra .bilder äro tagna i Kanton och Honkong, de två städer som "I" I
först öppnades för europeerna och som därför nu också delvis hafva I
gå fått en europeisk prägel. Hela gator finnas här, som fullständigt gifva 
intrka af en europeisk storstad. illusionen försvinner dock, då det
kinesiska begrafningståget passerar genom gatorna förbi åskådaren. Ett
myllrande folklif visar sig, när man tar en titt in i de gamla af endast
kineser bebodda stadsdelar-ne. Formligen som myror i en myrstack
ser man dessa österns små snedögda söner springa om hvarandra i i
I sin så öfverbefolkade stad. - Hvarenda liten plats är utnyttjad, och då
gå I den dyrbara jorden icke längre räcker till, hafva infödingarne tagit sin 
ä tillflykt till pfåiiiåffie Då flöden, där många kineser tillbringa hela sitt lif,
I
gå QQIIIIIIIIIIIIIIIII Il 1,. 
mmmmmmmmmmm min! "
1. äämmmwmmmmmmmåämw O.I
o... ---I "n .nu
.Info-.4 .enl-.Qo- I-.Öouo II....oo-.QonoÖ--Qo--I-.QQI.of-.00,.ob-.Oo-.4"-.oo-.0"-.fo-.ob--Öo-.I--Qe-ä
Ioz:
-- o
M" Säsongens Glen. "I s,
I
.I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ten har blifvit sjuk, men håller dock ut på sin post till hans kollega, som har Ågu
dagtjänstgöringen, aflöser honom. - Han tror sig blifva frisk sedan han fått 2.
sofva ut hvarför han lofvat komma till kvällen. Han kommer emellertid icke f:
och då är kollegan tvungen att tjänstgöra i 48 timmar. - Hans hustru tillför .4"
honom vid midnattstid en korg mat och söker muntra upp mannen då han I...
kämpar med sömnen. - l detsamma ögonblicket inträffar ett telegram, enligt .o-
hvilket persontåget N:o 9 skulle föras in på ett sidospår för att lämna fri pas- ii..
sage för presidentens extratåg. Hustrun får äfven del af telegrammets innehåll, 6:
hvarefter hon går hem. Då assistenten blir lämnad ensam insomnar han på :9
sin post. Plötsligt rullar persontåget förbi. Rasslet af hjulen väcker honom, år.
men tyvärr för sent. l sin upprörda sinnesstämning ser han redan de båda II"
järnvägstågen störta ihop. En fruktansvärd krasch. (Denne assistentens syn "og-
återger bilden på ett förträffligt sätt.) Nu komma en massa människor och an- 9,,-
klaga honom för hans försummelse. -- Han drar upp sin revolver, men som :o
han ämnar trycka af vaknar han upp till verkligheten. lnseende vidden af den f:
kommande olyckan faller han maktlöst till golfvet. 1:4
Bilden för oss nu till assistentens hem. Hans lilla barn läser just afton- rs.
bönen, då hustrun hör persontågets hvisslande. l ett ögonblick står det klart oo"
för henne att hennes man icke varnat expresståget. Hon" störtar ut för att med :go
en röd duk signalera till tåget med det var för sent. Odet skulle dock vara b:
henne gunstigt och föra en stor automobil i hennes väg. - Hon hejdar auto- f
mobilen och förklarar kort hvad som är å färde. Ett ögonblick senare rusar .0:
den väldiga automobilen med en hastighet af 60 engelska mil i timmen iväg .I
efter expresståget och verkligen efter en rent vansinnig färd lyckas det automo- lo,-
bilen att köra ifatt det. - Denna kappkörning mellan automobilen och express- O.I
tåget torde höra till det mest spännande och intressanta, som någonsin visats i Eg
bild. - Lokomotivföraren observerar signalen och stoppar tåget. i:
En oerhörd olycka har blifvit afvärjd och assistentens hustru framstår som :4
hjältinna. to,
. :o-
WIQ.....IIOO-...I-...5.II.&-...I...I-..-I......I.gb-...HIqo-...IIool-.QIIQOIIÖQI
ff WN
Å? En rolig, val iscensatt och utspelad skamtbild.
"IOBBAN"f
-
Konung for en dag.
1. Bobban, trött efter sitt sorgliga dag- 8. Bröllopsfesten.
drifvarlif, söker sig en hviloplats. 9. Skälarnes mångfald.
2." Ljuf slummer i hängmattan. 10. Fest-talen.
3. Bobban drömmer. 9 ll. Bobban tar för mycket till det
4. En hjältebragd af Bobban; M drott- bästa.
ningen räddad från öfverfall. 12. En graciös menuett.
5. Bobban blir kung. 13. wKungeno går till hvila.
6. 1 Den kungliga uppvaktningen. 14. En osläcklig törst.
7. "l triumf genom slottet. 15. Uppvaknandet till verkligheten
Originellt och humoristiskt!
J
Li j w
j
[Fiätt till ändring af programmet förbehålles.)
u

 

 

Gefle 1910. C. G. Em. Bloms A.-Bl Tr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain