#2958: Biograf-Teatern Olympia

à--. :In-l

I Biograf-Teatern I V :i

X
N " RX-

k-X h I I 1
. I i

Wi Föreställningar: I

Hvarje timme från kl. 6 e. m.
få Söndagar kl. 1-5 och Gäl l. i

 

 

" Biljettpriser:

i ..
i Aldre 35 och 25 öre,
l

 

Barn 20 och 10 öre.

Söndagar efter kl. 6 samma pris för
barn som för äldre.

Söre Söre i,

Musiken utföres af Musikdirektär Emil Arnhem.

 

 
 
 
 

 

K

 

-
o

gillllläå-"mEg:III:IEEE:Zillååällllllåå"H--åålillliäåiä

. Den Danska Rivieran.,

Förtjusande vackra naturscenerier.

äg-.nnåääj

äå-.nugä

I I i I I
i i 1. Nordea-ts]åtllands kust. li. Badanstalten. E E
g g "2. Siiiårvagnstnr på strandvagen ut T. Det bekanta Skodsborgs sana- g :
M till Klampenbom. tornnn. M
l f - .. i , ) . . k l
w å. Hvldore, h. lassagerarna stiga i land. w
= 4. Drottningens at England o. anke- 9. .Kronberg och Helsingör. =
: laijsarinnans alRyssland Villor. lO. Marienlyst med onigifningar. :
I 5. Med ångare längs kusten till ll. Badlifvet Vid Hornbzek. 2
m Klampenborg. m
l I Å
Eg

Cl]

:I III::Iååh-m-åälllllläåålillilEgil:äå--H--EKIIIIIEU

2.

 

 

 

 

   

  

Högst intressanta bilder från
ordonnanstruppernas öfningar i.
fält med sina praktiska hopfäll-
bara och lätt portabla veloci-
 peder. 

 
   

  

EN

 

 

I " I
Brighton Aquarium.
Världens förnämsta .aquarium i kinematografisk
belysning.

Storslagen bild.

Vi se har en del intressanta bilder ulr lifvet under Vattenytan. Olika
slags Iiskar, anda1 fran sjökronan och kraftdjuren till Våra mera Vanliga
fiskarter. Fiskar och -fåglars matande, äfvensom reptilers och salarsmatning
i Världens förnämsta aquariuin. Alltsammans bilder alI stort intresse och
som icke sta till buds hvarje dag.

. VaQtaQaagaQiG.

3)

 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 

kas

 

 

 

 

 

i i?

 

 

 

 

 

KI
X
O
U)
P
O
X
ITI
Z

Ca

Ca

Kärlek och plikt.

Prolog.

Den statlige kosaekpojken Nir-.olmvitz bar, tack vare sitt utseende,
avancerat till officer. At" sin öifverste blir han aniörtrodd att föra rege-

mentets aflöning till Tomsk

Nicolowitz deltager i det hos Kassan-inky pagående spelet- med det
resultat att han Förlorar allt Vad han äger. saint till sliitiitfven reg-einents-
kassan.

Dramat.

 Wanda har fran en trappa. åtsett spelets gang. saint uppdagat att

 

det Varit falskt, och drager hon icke i betänkande att, sedan mannen
sofva, intranga i deras rum, och tillägna sig regementskassan. Med
reVolVern i hand tvingar hon den af bullret vaknade Kassan-inky till
tystnad. Val utom hus ilar den tapIn-e Wanda till hennes och Nicolowitz
gamla mötesplats Vid skogsklimlan, en aning säger henne att där måste
han Vara. Då Nicolowitz erfar att penningarna voro tagna från honom
på1 falskt spel, mott-äger han dem med glädje. och i det han sluter
Wanda i sin famn, aifsäger han sig för framtiden allt spel.

  
  

 

 

 

 

 

 

 

T
JlåÅ-Wäåååågåiw
m 5 V 4 1 Vi W V l
...II-...IIII...III-IIIIIII-IIIIIIII- III-...IIIIIIIIIII ...II.III-.II.III-...IIIIIIIIIII-IIII
I ...Q ...III .III-.II...III-III......II-...IIIIIIIII...II-...Ill-IIIIIIIIIIIIIII. 6... I
:I0 QI.. ...I0 0.:
:5, .0.:
5 Storartad naturbild. i", i
I. .Il
: - I i:
 I d f k l 
i; e fans a ay perna. i;
Ill . .I
I

l Det förtiusande Dauphiné. 
II
.[flntVudstaden i detta Vackra vlandskai.) heter Grenoble, som ligger vid 
I iloden lsere, Årligen öfversvammar denna llod landet och det synner- I."
g: ligen fruktbart. Dauphiné ar ett utomordentligt rikt land, som under Philip ::
" Vl föll under franska kungahuset-s ago. (lhartreuse iir ett namn, som klingar :å
Välbekant, hVem har icke smakat tCliartreuse) likör. -f Bilden för oss 
sedan till det målet-iska Dractal, som genoinliytes af Drae, en biiiod till l:
.lsere -- Snart befinna Vi oss bland den eviga snön 3,987 meter högt. 
Annu mycket att beundra i detta Vackra land. é (Vinfontainem, wden :l
g dan-ande angenw, aNålbeI-getw, ala Balinegrottam, wGrenobleshålam, m. ni, 
I.. ..-
l 0: Utmärkt fotografi! Präktig plastik! i E
.0 Ö. I
:Ö 0... .IIQ .::
Q... ...I-...IIIIIIl-I...II-...III...II-...I-l-II...-...I-IIIIIIII.II-.Il-.Il-l..: ...0 =
.I ...I ...II-I I I .II-I

 

 

 

 

 

  

En glad historia om Grosshandlare Bohms förkomna portnyc-
kel, om en sönderslagen port och ett upp och nedviindt kontor.
Ett restaurantbesök med utsparkning saint slutligen en fristad i finkan.

  

go

 

Jag har glimt min punnyckel. 

 

 

[Rätt till ändring af programmet förbehålles.)

 

 

 

Gefle 1910. C. G. Em. Bloms A.-B Tr.

Information

Title:
Biograf-Teatern Olympia
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain