#2956: Central-Teatern

Haelsnap denna

gå för

 :2
än
K? gå

ggmm -m "nxmmmmmmmmmmmmmmgå

AIIL AI
...II-...IIIIII......l-III.....II-.I--I-IIIIIIIII-I......III-IIIIIIIIIIIII...III-...IIIIIIIII
I I I I

w

 

 

 

entraI-Tealern

(Stadens förnämsta Bingrafteater)

   

 

  
   
     
    

K   Förstklassiga
X  Bingraföreställninnar:

Hvarje timme från kl. 6-10 e. m.
Söndagar kl. 4-5 och 6-11 e. m.

Biljettpriser:

1:sta plats 35 öre, Barn 20 öre
Ofriga platser 25 öre, Barn 10 öre

W

PROGRAM

från den 4-11 Mars.

 

 

Pris 5 öre.
[Rätt till ändring af programmet förbehålles.)

Musiken utföres af Mnsikdirektiir Emil Arnherg.

Ill
0

DIIBeaktansvärd sevärdhet!

En resa genom jerusalem.

En längre serie intressanta motiv och folktyper från
en turistresa genom det heliga landet.

I 

åäåä

"I

Al
w-
-I

"då

Vi hänvisa till nedanstående detaljering:

få

K. .I l. Smärtans väg. 7. Tornet i Jaffa. g .I
gå 2. Den heliga grafven. 8. Gatulif i Jaffa. gå
gå 3. Försäljning af kors vid ingången 9. Damaskus torn. ägg
gå till graftemplet. 10. Folktyper.

I , 4. Interiörer af templet. 11. Den heliga Stephans. :ä
W ö. På Oljoberget. 12. Religiösa ceremonier vid den he- W
1,; 6. Josaphats dal. liga muren. M
ää l hög grad sevärda scenerier. då
g a

I

 

 

 

ä-mä?ädiiäååäiäiåääiiäåäiäidåämmwgWifi;
z

g;  - 
Ef i: 

gå

Drama från franska revolutionens dagar.

Bevelutionens flammor härja i det olyckliga Frankrike. Väldets
skräckregemente har efterträdt den lagbnndna ordningen. konungens makt
är upphäfd och blott fä väga ännu visa trohet för monarken.

Markis Fierlys har emellertid förblifvit sin konung trogen och sam-
lar en skara unge män omkring sig för att med dem kämpa för konun- ,, .-
gens sak. På en äng utanför sitt slott tilldelatI han dem det kungliga 
märket, hvarefter de modigt gä till sitt värf. Det finnes emellertid i 
skaran en törrädare, som meddelar revolutionskomitén att markisen gri- K ":
pit till vapen. 

En ung officer tär nu komitens order att till general Hoche öfver- 
bringa häktningsordern mot markis Fierlys. Pä vägen rakar officer-en ut I- -I
ett bakhåll och blir sårad i armen. När han kommer till markisens
slott är han sä försvagad af blodförlust att han sjunker ned på slotts-
trappan. Markisens fru och dotter hjälpa honom efter någon tvekan in
i gästrummet. förbinder honom och beder honom hvila sig. Plötsligt får 
han se familjevapnet öfver sängen. Han reser sig och sill ga men blir I" A-
hällen tillbaka. Han räcker dä arresteringsordern ät markisinnan som
med förfäran läser innehållet. Efter en fruktansvärd kamp med sig själt
bjuder hon dock officeren stanna, Det dröjer ej många dagar innan den
särade, tack vare dotter-ns vard äter är frisk. Tiden har dock varit till- V ä
räcklig att väcka ömsesidig kärlek hos dem bägge och afskedet är gri- K :I
pande. Hun maste ju gå för att föra hennes fader till döden . . . "r

v en - -- .- -.
:gå- Officeren har emellertid öfver-bringat ordern till general Hoche. En del 
g -. fångar föras fram och i en af dessa igenkänner han markisen, Denne 

jämte de andra fångarna föras till ett fängelse. och här besökes markisen
ai sin olyckliga fru och dotter. Officer-en känner att han maste rädda
den älskades far, och han lyckas bereda denne ett tillfälle till flykt, men
denne svarar stolt: wHällre döden, än att en officer skulle svika sin
arab) Följande morgon faller ädlingen för revolutionärernas kulor.

Ypperligt speladt, spännande stycke. :å --

 

 

 

III-IIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIL

3.

Ik
III
I
1 I H

Våra sceniska artister i ord och bild.
V Ser. 7.

Faderullan-Kvartetten.

Göteborgssystemet i Grönköping.

Bland medlemmarna i kvartetten märkes skådespelaren

Victor Sounander.

Briljant Kinematografi-fonografi.

MM :W

l ll
I::::I...III-.IIIIIIIIIII...IIII-IIIIIIIII.III-IIIIII-IIIIIIIIIIII...II-III...III-IIIIIIIIIIII-I
1.-,
II

Al

.à

.III-
l- III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

4.

.II-III......II-...IIII-IIIII-IIIII-IIII-...lill-.III.III-...IIII-.lÅl...-...IIIIIIIIIIIIIIII.
ill, WII? YIIV YIIV

I,

II II II II
IIII...III-III..-III-IIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIII-...IIIIIIIIIll-IIIIIIIIIIIIIIIII.

Fogelimitation

(utan något slags instrument)

ll
JIIL

II
.IIII-III-.III-IIIIIIIIIIII.,
.III.III.Ill-IIIIIIIIIIIIIIIIIII

utföres af
EMlL ARNBEFiG

...III-.Il-.-::IIIIII....IIIIIII..-IIIII.IIII...IIII::IIIIII-III....IIIII::IIIIII-III...

Ill-Ill...Illlllllllllllll.

.II-...l-II ...I ...ll-...lll-
9- .sl-r. .
c

O AIIL AIIL Allt JIIL .
.III-I..III-II..III.III-.IIllIIIII...I.lIII.I..II--...I.III-III-III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-II.

5.

 

 

 

 

 

 

Klyftorna vid Aude i
Södra Frankrike.

Vilda naturscenerier.

Ande iir en flod i södra Frankrike. som upprinner norr om passet (lol
de la Perche i Pyreneerna och faller ut i Medelhafvet. Den "208 kilometer
långa floden flyter fram mellan sömlervittrade. vilda klippstränder, som stupa
brandt ned mot den torsande strömmen. lriings floden har byggts en järnväg.

som passerar otaliga tunnlar och srhakt.

III----IIIIIIII---lIIII-I-----------

 

I

 

...II-...-.I...l-.-II....I-...l--l-...I-...I-...III-...I-...I--I--II...II-...Il-...I-...I-...I::
:Ifö o. I
I

 

Skomakare!! viner lnigsn vinsten

eller lätt fånget, lätt iörgànget!

tiesällen och medborgaren Sylspets har köpt en lott, som han för
säkerhets skull klistrar fast a dörren. Så vinner han högsta vinsten, men
då han ej kan fa loss lottsedeln. tager han hela dörren med sig till lotte-
ribyrfin. l den törklarliga bradskan ställer han emellertid till sn mycket
skadegörelse på vägen, att hela vinsten gar at till skadestånd.

Dråplig humoresk!

 

 

 

O
III-IIIII-IIIII--IIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIII-.IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII.III-...Ill-

III-lll...-lIII-IIIIIIIIIIII.III-III...
I
:IIII.IIIIIII.I.III-IIIIIIl-IIIIIIIll-II

o
go

 

 

 

Hvar-je vecka1 nytt program.. (Yes-lutande nyheter.

 

WWQäQäQäQSZ?

 

 

Gefle 1910. C. G. Ern. Bloms Tr. A.-B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-d

Information

Title:
Central-Teatern
Printed year:
1910
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain