#2955: Central-Teatern

Central-Teatern

(Stadens förnämsta Bingrafteater)

 

 

 
  
 

 , . . Förstklasisiga-
N  tf Biograiiärestallmngar:

Hvarje timme från kl. 6-10 e. m.
Söndagar kl. 4-5 och 6-11 e. m.

 

.f
w
E  
 

Biljettpriser:

lzsta plats 35 öre, Barn 20 öre

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

från den 4-11 Febr.

Pris 5 öre.
[Fiäit till ändring af programmet förbehålles-l

p

Musiken utföres af Musikdirektär Emil Arnhem.

l.

Killiiltllt Ellltlllll.

Steppens söner, kosackerna, äro ju kända som världens oförvägnaste
ryttare och man väntar sig därför åtskilligt af en uppvisning som denna.
Men hvad som här presteras öfverträffar allt hvad man föreställt sig. Att
skildra de olika, mer eller mindre halsbrytande konststycken som utföras
är ej möjligt - de böra ses. - Vare det nog sagt, att cirkus Orlandos
tcherkess här skulle bli långt efter i täflingen.

 

 

 

 

Intressanta ryttarbilder.

gg? WWW-nnM-Iw-nfw
WN

 

 
  
 

   
 

 

 

  

Teater-film! Teaterjilm!

Härtiginnan Anna af
Masonien.

Drama från 1400-talet.

Masonien var härtigdöme ända till 1526, då landet lades direkt under
polska kronan. Tiden för detta drama är slutet af 1400-talet, då härtig
Stanislav styrde landet.

Markisen af Adria har kommit på besök vid Stanislavs hof. Snart ut-

vecklar sig en ömsesidig böjelse mellan markisen och Stanislavs gemål, här-
tiginnan Anna. De älskade mötas dels ute i parken, dels i härtiginnans vå-
ning, och deras hemliga lycka synes ogrumlad.
- Emellertid är en af riddarne vid hofvet, grefve Semovitsky, äfven för-
älskad 1""cien-v sköna furstinnan. " I sin kur, men blir afvisad,
och för att hämnas spionerar han på. allt hvad hon företager sig. Han
upptäcker snart förhållandet mellan härtiginnan och markisen, och en gång,
när den sistnämnde efter en serenad blir inkallad i härtiginnans rum un-
derrättar grefven härtigen, som öfverraskar de älskande. Markisen utvisas
efter en häftig scen. .

Skymfen kräfver upprättelse, och snart finna vi de båda rivalerna nere
vid en romantisk strand, beredda att med vapen i hand afgöra tvisten. Du-
ellen börjar, och snart faller markisen dödligt sårad till marken. Nu kom-
mer härtiginnan framrusande; hon kastar sig öfver den älskade, men när
hon finner att hans lif flytt, ilar hon vidare bort åt stranden för att från
en klippa kasta sig i vågorna. Så bli de båda, som icke fingo äga hvar-
andra i lifvet, förenade i döden.

Det gripande dramat utspelas i en naturskön, på storslagna
gamla byggnadsverk rik trakt.

.nuI.nu-.run-lln:.:::::nunuågäää"nunun-H::::::E-::=::======:I

H lllllllltlllllg il ltlltiltttltli lllltiltlti lillil llliillllllw littlllll, I

 

 

 

 

.I
I

 

 

 

 

Pagoder i Rangoon.

Intressanta vyer från Ostindien.
Kinematograii i färger.

Pagoder (gudstämpel) finns det godt om i Indien. Här visas de
buddhaistiska pagoderna i Ragoon, den förnämsta handelsstaden i brit-
tiska Birma. Bland stadens ahundra pagodew märkas den stora Shoe-
Dagong med ett hundra meters högt torn, hvars krona är rikt förgylld.
- 1Mian ser här vVägen till himlem ingången till en pagod, wDe tro-
ende kallass, ung bil-man köper blommor, wbönem, buddhaistisk präst
med lärjunge, prästernas måltid, tiggare vid tämplet 0. s. v.

Hinduernas religiösa lif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra sceniska artister i sång och bild

 

OSCAR BERGSTROM

uppträder och sjunger sitt glansnummer

"När jag var prins utaf iiirlradlisnH
ur op. sOrpheus,

sessssessssessssessss .så rlå

8

Illusorisk återgifvet medelst K inematografia och Syncrofon

ssassssessssessååsseesssessssesså

seessss ssssessso ssssessä

 

 

 

 

 

ä

 

 

5.
en spökràolde herrn.

.En rolig historia om den unge Lehman som trodde sig fått sflugam och alltid
såg slg själf fördubblad.
Han afsänder en skrifvelse till sin husläkare.

Käre doktor
Det måste vara något på tok med mig, ty sedan i går ser jag mig alltid för-
dubblad. Jag ämnar nu gifta mig, men jag skulle inte vilja att min hustru fär två.
män. Var god kom genast till min hjälp.

 

 

 

 

Lehman.

Men innan denne anländer råkar vår gode. man vfördubbla sign alltför manga
gånger, hvarje gäng åstadkommande ett förfärligt rabalder. Y

Makalös humoresk!

 

 

Hvar-je vecka nytt program. Uteslutande nyheter.

 

 

C. G. Em. Bloms A.-B. Tr.

Information

Title:
Central-Teatern
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain